מה זה "אמנת האג" ?

מהי אמנת האג ? אמנת האג נותנת מענה לקשיים המובנים בדיון בטובת הילד בבתי המשפט של המדינה אליה הוברח, ע"י קביעת מסלול מהיר להחזרתו למדינה שממנה הוצא שלא כדין. היא מבוססת על הדדיות ושיתוף פעולה בין המדינות החתומות עליה ומקלה על כל אחת מן המדינות להגן על הילדים החיים בה מפני חטיפתם לארץ אחרת. בבסיסה של האמנה עומדת ההשקפה כי טובתו של הילד מחייבת את החזרתו המיידית למדינה ממנה נחטף, מטרה זו מושגת ע"י הטלת חובה על רשויות המדינה אליה הוברח הילד להחזירו למדינה ממנה הוצא שלא כדין, ולהשאיר את הדיון בטובת הילד לערכאותיה המוסמכות של אותה מדינה. בכך משיגה האמנה מטרה כפולה, ראשית - ובכך העיקר - היא מגנה על הילדים החטופים ושנית - היא מרתיעה את ההורה מפני חטיפה, בכך שהחזרתו המיידית של הילד הופכת את החטיפה לחסרת תכלית. מטרת האמנה וחובת ההחזרה נקבעו בסעיפים 1- 3לאמנה. ס' 1: "יעדיה של אמנה זו הם, להבטיח את החזרתם המיידית של ילדים, אשר לא כדין, הורחקו אל מדינה מתקשרת או לא הוחזרו ממנה, וכן להבטיח כי זכויות משמורת וביקור עפ"י הדין של המדינה מתקשרת יבוצעו ביעילות בשאר המדינות המתקשרות". ס' 2: "המדינות המתקשרות ינקטו את כל האמצעים הראויים כדי להבטיח את קיומם של יעדי האמנה בתחומן, לשם כך הן יפעילו את ההליכים הדחופים ביותר העומדים לרשותן". ס' 3: "הרחקתו או אי החזרתו של ילד תיחשב שלא כדין כאשר: א. יש ב- הפרת זכויות המשמורת המוענקות לאדם, למוסד או לכל גוף אחר, בין במאוחד ובין בנפרד, עפ"י דין המדינה שבה היה מקום מגוריו הרגיל של הקטין סמוך לפני הרחקתו או אי החזרתו. ב. וכן בעת ההרחקה או אי ההחזרה הופעלו אותן זכויות בפועל בין במאוחד ובין בנפרד או שהיו מופעלות כך אלמלא ההרחקה או אי ההחזרה. זכויות המשמורת הנזכרות בס"ק (א) יכול שנבעו במיוחד מכוח דין, החלטה שיפוטית או מנהלית או הסכם בעל תוקף משפטי עפ"י דין אותה מדינה". לאור האמור בסעיפים דלעיל נראה כי חובתו הראשונית של ביה"מ להחזיר את הילדה החטופה למקום מגוריה ערב הרחקתה מבלי להיזקק לשאלת טובתה, משמורתה או אחזקתה.שאלות משפטיותאמנה בינלאומיתחטיפת ילדים (אמנת האג)