מענק נכות מבטחים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא זכאות לקבלת מענק נכות ממבטחים: .Iההליך .1בבית-הדין האזורי בבאר-שבע (תב"ע לו/50-3) התבררה תובענה של המערער (להלן - העובד) נגד המשיבה (להלן - "מבטחים") בעתירה לפסק-דין שיצהיר, כי לעובד מגיע מ"מבטחים", בין השאר, מענק בסך 000, 200ל"י, מכוח פרק ה'1, סעיף 16ה, לתקנות ביטוח הדדי לשנת 1978(להלן - תקנות 1978). בית-הדין האזורי פסק שאמנם מגיע לעובד מענק מ"מבטחים" וחלות עליו תקנות 1978, אך סכום המענק אינו זה העולה מתקנות 1978, אלא מ"תקנות ביטוח הדדי לשנת 1975" (להלן - תקנות 1975). על קביעה זאת ערעורו של העובד בבית-דין זה. .2העובדות הצריכות לערעור זה הן: א) העובד עבד בתעשיה האוירית לישראל מסוף שנת 1971ועד ליום 26.7.1975 היום שבו נפגע בתאונת עבודה; ב) העובד לא חזר לעבודתו, קיבל גמלה מהמוסד לביטוח לאומי כמתחייב מחוק הביטוח הלאומי בשל "תאונת עבודה", וביום 27.6.1977קבעה ועדה רפואית הפועלת מכוח חוק האמור, כי העובד הינו נכה ודרגת נכותו %91, ומשתלמת לו קצבה בהתאם; ג) העובד היה "חבר מבוטח" ב"מבטחים"; ד) ביום 6.9.1978קבע רופא מטעם "מבטחים" כי "העובד" הינו נכה "מוחלט ותמידי"; ה) "מבטחים" הציעה לשלם ל"עובד" מענק בהתאם ל"תקנות 1975", אך בסכום הקבוע בתקנות 1978, היינו 000, 5ל"י, בעוד שהעובד דרש מענק בסך 000, 200ל"י, מכוח "ביטוח הדדי משלים" לפי תקנות 1978, פרק ב'.1 .3להלן ההוראות הרלבנטיות שב"תקנות 1975" וב"תקנות 1978": תקנות 1975 " .1"חבר מבוטח" - פירושו - אדם שנתמלאו לגביו כל התנאים המנויים בתקנות כדי שיהיה מבוטח בביטוח הדדי של מבטחים בשנת 1975". " .6א. תקופת הביטוח של חבר מבוטח היא החל ב- 1בינואר 1975וכלה ב- 31בדצמבר 1975בשעה 24.00ועד בכלל". " .9אדם יהיה חבר מבוטח, בביטוח הדדי לשנת 1975על-פי התקנות אם נתמלאו בו, יחדיו, כל התנאים המנויים בתקנות א', ב', ג', או א', ב', ד' להלן: - ג. .1עובד בשנת .1975 .2שולמו בפועל למבטחים תשלומיו הוא ותשלומי מעבידו לקרן פנסיה, או לחסכון, או לתגמולים בעד כל תקופת עבודתו בשנת .1975 .3יש לו לזכות חשבונו האישי במבטחים סך של 20ל"י לפחות מעבודתו בשנת 1975". " .17לביטוח חבר מבוטח.... תשולם למבטחים פרמיה.... וישולם על-ידי מבטחים מענק.... לפי הלוח הבא..... .4נכות מוחלטת ותמידית - פרמיה 500 21.5, 1ל"י". " .23מבטחים תשלם מענק לחבר מבוטח רק לאחר שייקבע על-ידי רופא שימונה על-ידי מבטחים לצורך תקנות אלה, כי החבר הוא נכה מוחלט ותמידי". " .24ב. מענק הנכות יהיה בשיעור המענק שהיה קיים בשנה בה נקבעה נכותו של החבר המבוטח כאמור בתקנה 23לתקנות". תקנות 1978: " .1"חבר מבוטח" - פירושו - אדם שנתמלאו לגביו כל התנאים המנויים בתקנות כדי שיהיה מבוטח בביטוח הדדי של מבטחים בשנת 1978". " .6א. תקופת הביטוח של חבר מבוטח היא החל ב- 1בינואר 1978וכלה ב- 31בדצמבר 1978שעה 24.00ועד בכלל". " .9אדם יהיה חבר מבוטח, בביטוח הדדי לשנת 1978על-פי התקנות אם נתמלאו בו, יחדיו, כל התנאים המנויים בתקנות א', ב', ג', או א', ב', ד' להלן: - ג. .1 עובד בשנת .1978 .2שולמו בפועל למבטחים תשלומיו הוא ותשלומי מעבידו לקרן פנסיה, או לחסכון, או לתגמולים בעד כל תקופת עבודתו בשנת 1978". "ביטוח נוסף - .13מבטחים רשאית לבטח חבר מבוטח בשנת 1978בביטוח נוסף למקרי מוות ונכות מוחלטת ותמידית בהתמלא כל התנאים הבאים יחדיו: - א. עובד בפועל בשנת 1978ובתנאי כי נתמלאו לגביו התנאים המוזכרים בתקנה 9לתקנות". "פרק ה- 1- ביטוח הדדי משלים בתקופת האכשרה ב. אדם יהיה חבר מבוטח בביטוח הדדי משלים לשנת 1978על- פי התקנות אם נתמלאו בו, יחדיו, כל התנאים המנויים להלן. .. הוא חבר בקרן פנסיה מקיפה מעבודתו אצל מעביד... ביטוחו של חבר לפי פרק זה נפסק בקרת אחד המקרים דלהלן... עם ניתוק יחסי עובד ומעביד ו/או הפסקת העבודה בפועל, אף ללא ניתוק יחסי עובד ומעביד... אם נפסקו התשלומים עבורו במשך תקופה העולה על 3חודשים". " .16ה. חבר מבוטח שהפך לנכה מוחלט ותמידי יהיה זכאי למענק בסכום של 000, 200ל"י". " .17א. לביטוח חבר מבוטח... תשולם למבטחים פרמיה וישולם על-ידי מבטחים מענק לזכאים לו.... לפי הלוח הבא... נכות מוחלטת ותמידית... פרמיה 22ל"י.... מענק 5000ל"י". .4בפסק-הדין שבערעור אומר בית-הדין האזורי "מהתקנות הנ"ל (הכוונה לתקנות 23ו- 24שבתקנות 1975) עולה ברור, שכל עוד שרופא מטעם מבטחים לא קבע שהנכה הוא מוחלט ותמידי כלל וכלל לא זכאי הנכה לדבר מה. עולה גם שלאחר שהרופא קבע את אשר קבע, זכאי הנכה למענק נכות כפי שהוא קיים באותה שנה שבה נקבעה נכותו של החבר. כן נאמר בפסק-הדין שבערעור: - "במקרה שלפנינו אין ספק, ועל כך איש לא חולק, שהתובע הועמד בפני רופא מטעם מבטחים רק ביום 6.9.1978וכי הוא קבע נכות זאת רטרואקטיבית לצמיתות החל מאמצע שנת .1975 בתקנות ביטוח הדדי משנת 1978בפרק ה' 1- "ביטוח הדדי משלים בתקופת האכשרה", תקנה 16ה, נאמר: "חבר מבוטח שהפך לנכה מוחלט ותמידי יהיה זכאי למענק בסכום של מאתיים אלף לירות". קביעת הנכות תעשה על-פי הקבוע בפרק ח' לתקנות. בפרק ח' הנ"ל, שאליו אנו מופנים מכוח תקנה 16, מצויות תקנה 23ותקנה 24שהן זהות לתקנות של שנת .1975והגיונם של אותן תקנות זהה לדברים שנאמרו עליהם בסעיף קודם בפסק-הדין. מכל הדברים שאמרתי לעיל אני מגיע למסקנה חד-משמעית, שאכן התקנות של שנת 1978חלות על התובע, ושאת התשלומים יש לשלם מכח אותם תקנות, אך אני סבור שפרק ה' 1שצוטט לעיל לא יחול על התובע, אלא פרק ו' לתקנות בזהה לפרק ו' של התקנות משנת 1975". .5 בערעורו טען הפרקליט המלומד אשר ייצג את העובד כי: א) מבטחים "חייבת לשלם למערער פנסית נכות מקיפה, בהתאם לתקנות המשיבה"; ב) תקנות 1978, לרבות פרק ה' 1שבהן, חלות על המערער "וזאת כמשתמע ובהתבסס על קביעתו ומסקנתו של כבוד השופט קמא בסעיף 13לפסק-הדין" (הכוונה לקטע האחרון מפסק-הדין שבערעור, המובא בסעיף 4דלעיל); ג) "המערער עמד בתנאים המיוחדים הדרושים לזכות המערער בקבלת מענק הביטוח המשלים. המערערת-המשיבה חייבת לשלם למערער מענק הנכות המוחלטת בשיעור 000, 200ל"י, על-פי פרק ה'1, סעיף 16ה' לתקנות 1978, החלות על הצדדים במקרה הנדון"; ד) "בית-הדין קמא התעלם בפסק-דינו מזכות ומתביעת המערער להצמדת כל החיובים ו/או התשלומים שעל המשיבה לשלם למערער". .6 כנגד אלה טען הפרקליט המלומד אשר ייצג את מבטחים טענות אלה: - א) תקנה 24לתקנות "פנסיה מקיפה" ב"מבטחים", מוציאה מכלל הביטוח מקרה מוות או נכות כתוצאה מתאונת עבודה, כמשמעה בחוק הביטוח הלאומי, ועל כן אין כל יסוד לטענה שלעובד מגיעה "פנסית נכות" ממבטחים; ב) הביטוח ההדדי הוא "לפי תכנית שנתית סגורה" ותופסת תמיד התכנית שבתוקף "בשנה שקמה הסיבה"; ג) על ה"עובד" חלות "תקנות 1975" ולא תקנות 1978, באשר התאונה ארעה בשנת 1975, באותה שנה הפסיק העובד עבודתו בתעשיה האוירית לישראל ומחודש יולי אותה שנה נפסקו התשלומים "עבור המערער לקרן המשיבה"; ד) "מבטחים" הסכימה אמנם לסכום המשתלם מכוח ביטוח נוסף לפי סעיף 17 לתקנות 1978, ולא לפי תקנות 1975, אך הסכימה לפעול כך, לפנים משורת הדין; ה) אין לחייב ב"הצמדה" מאחר ואת הסכום המגיע היו מוכנים לשלם מאז הזכאות. .Iiפסק-דין .1 תחילה נידרש לטענה שלעובד מגיעה "פנסית נכות" (סעיף 5א' שבחלק 1 דלעיל). לעניין זה מפנה פסק-הדין שבערעור לתקנות 1978, אך ברור ש"פנסית נכות" כלל אינה משתלמת מכוח "ביטוח הדדי" בין לפי תקנות 1975ובין לפי תקנות .1978 .2 הפרקליט המלומד לא הצביע על הוראה בתקנות 1978או בתקנות 1975, שמכוחה משתלמת "פנסית נכות", והרי חובה ראשונית של פרקליט היא להצביע על מקור הזכות שלה הוא טוען בשם שולחו. הוא לא הצביע כאמור, מהטעם הפשוט - אין מקור כזה, ויש להתפלא על כך שראו להטריח את בית-הדין ולהעלות טענה בערעור, טענה שוודאי גם פתחה אשליה בלבו של העובד. .3 "פנסית נכות" או בלשון התקנות "גמלת נכות" משתלמת על-ידי "מבטחים" רק מכוח תקנות "קרן פנסיה מקיפה", ולא הוכחש, כי העובד היה מבוטח באותה קרן. עיון קל בתקנות "קרן פנסיה מקיפה" היה מגלה לטוען סעיף האומר במפורש "מבטחים לא תשלם כל גמלה.... במקרה מוות או נכות שבאו כתוצאה מתאונה או פגיעה בעבודה", והרי אין חולקים על כך, שנכותו של העובד באה מתאונת עבודה והמוסד לביטוח לאומי משלם לו את הגמלה המגיעה. הוראה זאת שבתקנות, לעניין פנסיה מקיפה, אף סבירה ביותר. היא באה, במסגרת הבטחון הסוציאלי, למנוע גמלאות כפל. בביטוח מסחרי - בביטוח "סיכונים אישיים", כגון תאונות או מוות - להבדיל מסיכוני רכוש, אין מניעה ל"כפל ביטוח", בתנאי שמקיימים "חובת גילוי" למבטח. בביטוח סוציאלי שאני: הביטוח הסוציאלי בא להבטיח המשך קיום הכנסה שאבדה, והרי אבדה רק הכנסה אחת. .4 מכאן לשאלה המכרעת והיא - החלות על העובד תקנות 1975או תקנות 1978? אף התשובה לשאלה זאת היא קלה אם נותנים את הדעת ליסוד, והיסוד הוא שמדובר בתקנות לעניין "ביטוח הדדי" כנהוג ב"מבטחים". .5 להבדיל מביטוח פנסיוני - פנסיה מקיפה או פנסית יסוד - ה"ביטוח ההדדי "הוא לתקופה קצובה, בדומה ל- fixed term policyבביטוח חיים מסחרי או ביטוח תאונות בביטוח מסחרי - ולתשלום חד-פעמי (מענק), אף אם הוא משולם לשיעורים. כלל לביטוחים מכגון אלה הוא ש"האירוע המזכה" - insured event- יבוא בזמן תוקפו של הביטוח; הכוונה ל"אירוע המזכה", להבדיל מה"עילה" שיכול ותהיה בשלה לאחר מכן. .6 בענייננו בא "האירוע המזכה" - תאונת העבודה - בשנת 1975וכל זכויותיו של העובד מ"מבטחים" הן משום שאותה עת היה בגדר "חבר מבוטח" לעניין תקנות 1975, ובעיקר - היה חבר בקרן פנסיה של "מבטחים" ועבד בשנת 1975(סעיף 9שבתקנות 1975). נניח לרגע שבשנת 1975כלל לא היה נהוג ב"מבטחים" ביטוח הדדי או שהיה נהוג ביטוח הדדי, אך לא הקנה כל זכויות מנכות, ורק באחת השנים שלאחר מכן שנה קרובה או רחוקה ביותר, הרחיבה "מבטחים" את שדה הביטוח והנהיגה גם זכאות מנכות, היעלה על הדעת שבאותה שנה עתידה יבוא מי שנפגע שנים רבות לפני כן ויטען, כי לפי תנאי הביטוח בשעתו אמנם לא הייתי זכאי לתשלום כלשהו, אך עתה משהונהג ביטוח חדש - גם אני זכאי? התשובה ברורה. .7ומה אומרות לענייננו תקנות 1975? ראשית אומרות הן שהביטוח לפיהן הוא לפרק זמן קצוב, היינו החל ב- 1בינואר 1975וכלה ב- 31בדצמבר 1975שעה 24.00 ועד בכלל" (סעיף 6לתקנות, כמובא בסעיף 3שבחלק iדלעיל). לשון אחר, וכמתחייב מכל ביטוח - רק מוות תוך אותו פרק זמן ואירוע תוך אותו פרק זמן הגורם לנכות, מזכים ל"מענק" לפי אותן תקנות. העובדה שחובת תשלום "מענק" בשל נכות קמה רק לאחר שקובעים כי המבוטח "הוא נכה מוחלט ותמידי" (תקנה 23לתקנות האמורות, כמובא בסעיף 3שבחלק 1דלעיל), אינה מוסיפה ואינה גורעת, כי הקובע הוא ש"האירוע המזכה" בא תוך תקופת תוקפו של הביטוח. בעניין חישוב הסכום המגיע, ידובר בסעיף 12שלהלן. .8לא הופנתה תשומת לבנו להוראה ב"תזכיר" או ב"תקנות מבטחים" - שני מסמכי היסוד של "מבטחים" - ולא בתקנות אחת מקרנות הביטוח המופעלות על-ידי "מבטחים", כי חייבת היא לקיים גם "ביטוח הדדי" למתן "מענקים" או כי חייבת היא לחדש "ביטוח הדדי" שנתי מדי שנה בשנה. מכאן שברור הדבר, כי לולא הותקנו בשנת 1976, בשנת 1977, בשנת 1978או בכל שנה שלאחריהן "תקנות ביטוח הדדי" לאחת השנים - זכויותיו של העובד היו מוצאות את מלוא מימושן במסגרת תקנות .1975אלא מאי? בשנת 1978הותקנו תקנות 1978וסביר שהותקנו תקנות דומות גם לשנת 1976ולשנת .1977היש לכך משמעות לעניינו? התשובה היא - לא. .9בתקנות 1978נאמר שמכוחן בא ביטוח "של חבר מבוטח" ל"תקופת ביטוח" שראשיתה "ב- 1בינואר 1978וכלה ב- 31בדצמבר 1978שעה 24.00, ועד בכלל" (סעיף 6לתקנות 1978, כמובא בסעיף 3דלעיל). המערער לא היה "חבר מבוטח" ב- 1בינואר 1978או בכל יום אחר במסגרת "תקופת הביטוח". המערער כלל לא היה "חבר מבוטח" לעניין תקנות 1978, כמוגדר בתקנה 1, באשר לא התמלא בו המתחייב מאותן תקנות (תקנה 9, כמובא בסעיף 3דלעיל): הוא לא היה חבר בקרן פנסיה של "מבטחים", לא שולמו בעדו התשלומים "בעד כל תקופת עבודתו בשנת 1978", וזה משום שלא עבד בשנת .1978 .10מהאמור עולה כי תקנות 1978לא חלו מעולם על המערער, כשם שהן לא חלו על עובדים רבים בתעשיה האוירית שבזמן מן הזמנים בעבר עבדו באותו מפעל. .11להשלמה, מן הדין להפנות תשומת הלב לטעות שנתפסו לה שני הפרקליטים. הפרקליט שייצג את המערער ביקש ליישם פרק ה' 1לתקנות 1978, פרק שסעיף 16ה' שבו מקנה לנכה זכות למענק בסך 000, 200ל"י. הפרקליט שייצג את "מבטחים" לא העמיד את בית-הדין על עיקרו של אותו פרק בתקנות, והסתפק בטענה שתקנות 1978אינן חלות. כבר אמרנו שאין הן חלות, אך רצוי לציין כי אף לו חלו - לא היו תופסות לענייננו. פרק ה' 1בא אל תקנות ביטוח הדדי כדי להנהיג "ביטוח משלים" בעקבות מעבר בשנת 1978מביטוח פנסית יסוד לביטוח פנסיה מקיפה, כך ש"מענק" יגשר על פני פרק הזמן החסר לרכישת "תקופת אכשרה" (סעיף 16א בתקנות 1978), והרי העובד שבו מדובר, היה כבר מבוטח לפנסיה מקיפה והתקיים בו הדרוש ל"תקופת אכשרה". .12בקביעה שחלות לענייננו תקנות 1975עוד לא נקבע מהו סכום המענק המגיע לעובד. ברור שמגיע לו מענק בסכום המתחייב מאותן תקנות. אך בתקנות עצמן תמצא הפניה למקור אחר. "מבטחים" היתה ערה לכך שייתכן ותשלום המענק יבוא זמן רב אחרי האירוע המזכה, באשר יחלוף זמן בין האירוע לבין קביעת הנכות בהתאם לתקנה 23(כמובא בסעיף 3דלעיל). על כן באו וקבעו מעין "הצמדה", היינו קבעו שהמענק יהיה בסכום השווה למענק המשתלם בשנה שבה נקבעה הנכות (תנה 24, כמובא בסעיף 3דלעיל). מכאן, שאם "האירוע המזכה" בא בשנת 1975ובשל תקנה 23נקבעה הנכות רק בשנת 1978, ובאותה שנה מקיימת "מבטחים" ביטוח הדדי לעניין "מענק נכות" בסכום העולה על זה שמפרק ו' שב"תקנות 1975" - חייבת היא בסכום הגדול מהשניים. מכאן שאין לקבל את טענת הפרקליט אשר ייצג את מבטחים, כי שולחתו הסכימה לשלם סכום מענק לפי פרק ו' שבתקנות 1978, לפנים משורת הדין (סעיף 6, פסקה ד, שבחלק iדלעיל). .13את טענת הפרקליט לעניין "הצמדה" יש לדחות ולוא גם מהטעם, שאת הסכום המגיע הציעה "מבטחים" לשלם כבר בשעתו (סעיף 2, פסקה ה', שבחלק 1דלעיל). מכל האמור עולה, כי דין פסק-הדין שבערעור לאישור, אם כי לאו דווקא מטעמיו. הערעור נדחה. בית-הדין שקל להטיל הוצאות בסכום מלא, על המערער, מאחר ולערעור לא היה כל יסוד. יחד עם זאת נתן בית-הדין את דעתו לעובדה שהמערער הינו נכה ונכותו מלאה ומצד שני - המשיב הינו מוסד לביטחון סוציאלי המממן הוצאות התדיינות מכספי המבוטחים, כדוגמת המוסד לביטוח לאומי. במכלול נסיבות אלה, אין בית-הדין נותן צו להוצאות.נכותפנסיהמענק נכותמענקמבטחים (פנסיה)