משכון בנקאי

מהו משכון בנקאי ? תאגיד בנקאי המנהל מדיניות אשראי תקינה, אינו מעניק הלוואות העולות על סכום מסויים ללא קבלת ביטחונות מספיקים. לעיתים מתבקשת ערבות אישית, ולעיתים נדרש סוג כזה או אחר של משכון. המקור למשכון הבנקאי הוא ההסכם בין התאגיד הבנקאי ללקוחו. הצד המובטח הוא התאגיד הבנקאי, והפעולה הנלווית לכך היא מתן אשראי. מקובל למדי בחיי המעשה, להבטיח את החזר האשראי שבנק מעניק ללקוחותיו באמצעות משכון ניירות ערך. סוג זה של משכון אינו תמיד הבטוח ביותר, בין היתר, מחשש לדלדול ערכם של אותם הנכסים בשל אופיים הסחיר והעביר. בכל זאת, לא תמיד יש ביכולתו של הלקוח להעניק ביטחון יציב יותר, ולא תמיד היקף האשראי מצדיק זאת (פרופ' ריקרדו אוליאל דיני בנקאות: ערבות לטובת תאגיד בנקאי ומשכון של נכסים נדים וניירות ערך 106 - 107, 127, 133, 139 (תשס"ב-2002)). זכותו של הבנק למימוש מיידי בנסיבות מסויימות עוגנה בחיקוק: סעיף 18(ג) לכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים), התשנ"ב-1992, אשר קובע: "החליט התאגיד הבנקאי על הפחתה במסגרת האשראי, יודיע על-כך עשרה ימים לפחות לפני השינוי; אין בהוראה זו כדי למנוע מהתאגיד הבנקאי להקטין מסגרות אשראי או לבטלן, ללא הודעה מוקדמת, במקרים שבהם הוא עלול להסתכן באי-יכולת לגבות את האשראי, עקב שינוי לרעה בכושר הפירעון של הלקוח או עם היווצרותם של תנאים אחרים המחייבים הקטנה מיידית של מסגרת האשראי". משכוןבנק