ניכוי תשלום מזונות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ניכוי תשלום מזונות: סגן הנשיא (קובובי): .1ערעור על פסק-דין של בית-הדין האזורי בתל-אביב-יפו (השופט רבינוביץ; תב"ע מח/34-04) שחייב את המערער (להלן - המוסד) לחשב את הכנסת המשיבה "בניכוי סכום השווה ל-% 13מהשכר הממוצע מתשלום המזונות", ולקבוע את גובה הגמלה המגיעה למשיבה "בהתחשב בניכוי זה". .2המשיבה הינה גרושה ועמה שני ילדים קטנים. עד ה- 31.10.1987שילם לה המוסד גמלה מלאה על-פי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א- 1980(להלן - חוק הבטחת הכנסה), ובן תשלום חודשי על-פי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב- 1972(להלן - חוק המזונות). על-פי סעיף 9(א) לחוק הבטחת הכנסה כפי שתוקן (תיקון מס' 2; ס"ח 1219, התשמ"ז בע' 136) כלול התשלום המשתלם למשיבה לפי חוק המזונות, בהגדרת "הכנסה". התיקון הנ"ל נכנס לתוקפו ביום 1.11.1987, ומאותו יום שילם המוסד למשיבה גמלה יחסית להשלמת הכנסה בלבד (כהשלמה להכנסותיה ממזונות). .3משהשיגה המשיבה על כך שנוכה סכום המזונות מגמלת הבטחת ההכנסה, פסק בית-הדין האזורי שהצדק עם המוסד, אך העלה מיזמתו את השאלה האם יהא מקום לצורך חישוב הכנסתה של המשיבה - לנכות מתשלום המזונות סכום השווה ל-% 13מהשכר הממוצע, כמתחייב מהוראת סעיף 12(א) (3) לחוק הבטחת הכנסה. על הקושיה שהקשה, השיב בית-הדין בחיוב, וטעמיו היו כי - א) תשלום המזונות הינו תשלום חודשי (סעיף 2לחוק המזונות) משמע שהוא "קצבה"; ב) "קצבה" מוגדרת בחוק הקצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום), התשמ"ד- 1984(להלן - חוק הקצבאות) כ"תשלום חודשי, המשולם לפי אחד החוקים שבתוספת". חוק המזונות כלול ברשימה שבתוספת; ג) תשלום המזונות הינו הכנסה שמקורה בקצבה המשולמת לפי חיקוק שאינו חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח- .1968מכאן שיש לנכות ממנו סכום השווה ל-% 13מהשכר הממוצע. .4הדיון בערעור התקיים בהעדר המשיבה, שהוזמנה פעמיים ולא התייצבה. .5אחרי עיון בנימוקיהערעור המפורטים של המוסד, ושמיעת טיעונו המשלים של עורך הדין כרמלי, הגענו לכלל דעה כי אכן צודק המוסד בערעור, וכי יש לקבל את הערעור - מן הטעמים שהעלה. .6סעיף 12(א) (3) לחוק הבטחת הכנסה קובע כי בחישוב ההכנסה ינוכה: "(3) סכום השווה ל-% 13מהשכר הממוצע - מהכנסה שמקורה בקצבה המשולמת מכוח חיקוק... למעט קצבה לפי חוק הביטוח..." בסעיף 9(א) לאותו חוק, מוגדרת "הכנסה" - כ"הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2לפקודה (פקודת מס הכנסה)... לרבות - (3) דמי מזונות שמקבל אדם לפי כל דין בעדו ובעד ילדיו, לרבות התשלום בעדו ובעד ילדיו לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972" בין המקורות המפורטים בסעיף 2לפקודה, נמנים: "קצבה, מלוג או אנונה" (סעיף 2(5) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] להלן - הפקודה). באים לסעיף הפטור, סעיף 9לפקודה המקיף מספר רב של הכנסות מסוגים שונים שלגביהן קיים פטור ממס, וביניהן: ".9(22) דמי מזונות שמקבלת גרושה מבעלה לשעבר... ודמי מזונות בעד ילדים שמקבלת אשה מאביהם או תשלום שמקבלת אשה, לרבות בשל ילדיה, מהמוסד לביטוח לאומי על-פי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972". .7סעיף 12(א) (3) לחוק הבטחת הכנסה מדבר איפוא על "הכנסה שמקורה בקצבה" והדיבור "הכנסה" מפנה לסעיף 9(א) (3) לאותו חוק, לפיו "דמי מזונות" הם ("לרבות") תשלום לפי חוק המזונות. דמי מזונות אינם בבחינת קצבה ובודאי לא "קצבה המשתלמת מכוח חיקוק". כך שעומדת השאלה: מהו ביסודו התשלום לפי חוק המזונות? עיון בחוק האמור - סעיפים 2עד 15ועד בכלל - מלמד שהתשלום המשתלם ל"זוכה", מקורו בפסק-דין למזונות (לפי סעיף 7יפסיק המוסד את התשלום לאחר ביטול של פסק-הדין למזונות), וזכותו של ה"זוכה" כנגד ה"חייב" על-פי פסק-דין למזונות עוברת למוסד, כך שתשלום לפי חוק המזונות אינו בגדר "קצבה מכוח חיקוק" במשמעות סעיף 12(א) (3) לחוק הבטחת הכנסה. .8ועוד, לחוק המזונות ולחוק הבטחת הכנסה מטרה אחת, והיא להבטיח לאשה שבידה פסק-דין למזונות הכנסה עד גבול מסויים. ראיה לכך נמצא בתקנה 8(ד) לתקנות הבטחת הכנסה, התשמ"ב- 1982, הקובעות כי "הגמלה לזכאי שנפסקו לזכותו מזונות תהיה בסכום השווה להפרש "שבין שעור הגמלה על-פי תקנה 8(ג) לבין סכום המזונות שנקבע בפסק-הדין". ישנן איפוא הגבלה והשלמה, צעד בצעד בין הסכומים המתקבלים משני המקורות: חוק הבטחת הכנסה וחוק המזונות (ר' תקנות המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ג-1973). .9ולבסוף לשאלה אם בדין ראה השופט המלומד להזדקק לחוק הקצבאות (1984) כדי לפרש ניב שבחוק הבטחת הכנסה (1980)? לשני חוקים אלה מטרות חברתיות שונות, ויש לאמץ את הפירוש התואם את מטרת החוק שבו מופיע הביטוי הטעון פירוש, תוך זיקה להגדרות המצויות באותו חוק, ואין לתור אחרי הגדרה בחוק אחר, אשר לו מטרה אחרת. .10חוק הבטחת הכנסה בא להבטיח את המינימום הדרוש לקיומו של אדם חסר הכנסה, ובלבד שיוכיח כי לא הצליח להשיג עבודה למחייתו או שאינו מסוגל לעבוד. כדי לא לסכל את המוטיבציה לעבודה אצל הזכאי לגמלה, אין מביאים בחישוב ה"הכנסה" את כל ההכנסה של הזכאי מעבודה או מעסק, אלא מנכים הימנה % 13או % 17לפי גודל המשפחה (סעיף 12(א) (1)). והוא הדין בקצבה (פנסיה) המהווה תחליף לשכר, (סעיף 12(א) (3)). .11משמעות אחרת ותכלית אחרת לדיבור "קצבה" שבחוק הקצבאות, שכל כולו נועד להבטיח את ערכם הריאלי של תשלומים המשתלמים על-פי חוקים סוציאליים שונים, אגב אבחנה בין תשלומים לאורך זמן (קצבה), לבין תשלומים לפרקי זמן קצרים, וזאת אגב שמירה על איון בין האינטרס של מקבל הגמלה לבין זה של המשלם. .12מכל האמור לעיל עולה כי דין הערעור להתקבל. אין צו להוצאות.מזונות