פטור ממס לקופת חולים כללית

בשנת 1986 פנתה קופת חולים כללית בבקשה לעיריית באר שבע לפטור אותה מתשלום המיסים העירוניים בהסתמך על סעיף 6 להסכם הראשון. על פי סעיף זה העירייה התחייבה לפטור את "כללית" מתשלום המיסים העירוניים (ארנונות, היטלים ומיסי אשפה) החלים על בית החולים. דרישה זו לא נענתה על ידי העירייה ולפיכך, פנתה "כללית" לבית המשפט בתביעה לסעד הצהרתי (ה"פ 9/87) בו טענה כי על בסיס סעיף 6 להסכם הראשון פטורה היא מתשלומי מיסים וכי על העירייה להשיב לה את סכומי המיסים ששולמו על ידה בשנים שקדמו להגשת הבקשה. תביעתה זו נדחתה על ידי בית המשפט המחוזי אולם, הערעור על פסק הדין נתקבל באופן חלקי, במובן זה שאושר דבר תוקפו של סעיף 6 להסכם הראשון, אך תביעת ההשבה נדחתה. (ראה ע"א 250/88 קופת חולים של ההסתדרות הכללית נ' עירית באר שבע פ"ד מג(4) 488) בין הצדדים התקיימה התדיינות נוספת (ת.א 86/90) סביב סעיף 6 להסכם הראשון, כשבתביעה זו דרשה "כללית" לחייב את העירייה להשיב לה את כל התשלומים ששולמו על ידה בשנים 1987-1989 בשל מיסים עירוניים, פינוי אשפה, סלילת כביש, היתרי בנייה. בית המשפט בתביעה זו קבע כי מכוח ס' 6 להסכם הראשון פטורה "כללית" ממסים עירוניים ומתשלום סילוק אשפה והעירייה חויבה להשיב ל"כללית" את המיסים העירוניים והתשלומים בשל אשפה ששולמו בשנים 1987- 1989 שהגיע לסך של 3,950,000 ₪ . בעקבות פסק הדין האמור הגיעו הצדדים ביום, 9/12/99, להסכם נוסף (נספח ג' לבקשה להלן: "ההסכם השני"). במבוא להסכם זה אוזכר פס"ד (ת.א 86/90) וכן הופיעה רשימת קיזוזים שונים. בסעיף 7.2 להסכם השני נקבע כי במידה והעירייה תוציא דרישה על פי דין לתשלום אגרות, היטלים, דמי השתתפות לפי חוק עזר לבאר שבע (סלילת רחובות), תשכ"ו-1966 (להלן:"חוק העזר") "כללית" תבחן את הדרישה ותהא רשאית להעלות כל טענה כנגד הדרישה. הסכום שיאושר על ידה יקוזז על ידי "כללית" מפסק הדין שניתן בתיק ת.א 86/90. עוד נקבע בין הצדדים כי כל מחלוקת אשר תתגלע בין הצדדים ביחס לדרישת תשלום, אשר תבוא מכוח ההסכם השני, תוכרע על ידי בורר. מיסיםרפואהקופת חוליםפטור ממס