פסק דין גברא - פסק דין חפצי

מה ההבדל בין פסק דין גברא לבין פסק דין חפצי ? המשפט המקומי מבחין בין פסק-דין חפצי ( ni mer( tnemegdujאשר כוחו יפה כלפי כל העולם לבין פסק-דין גברא ( ni manosrep( tnemegdujהמחייב את הצדדים הישירים להתיידנות. פסק דין גברא "פועל כמעשה בית דין לטובת או נגד מי שהיה צד להליך או מי שעומד ביחסי "קרבה משפטית" (ytivirp) עם אותו צד, ואין כוחו יפה כמעשה בית-דין כלפי צד שלישי או מי שהיה זר להליך כל תוצאה אחרת הינה בלתי הגיונית שאם לא כן ניתן לתאר מצב שפלוני יתבע את אלמוני ויבקש מבית המשפט לקבוע שנכס מסוים שייך לו, לפלוני. ונניח שאלמוני לא התגונן, או התגונן שלא כראוי או שהגנתו כשלה ובית המשפט נעתר לפלוני ונתן הכרזה כי הנכס שייך לו. ברור שאין לפסק-דין זה תוקף כלפי צד שלישי שלא נטל חלק בהתדיינות. כך נפסק בע.א. 55/52, 143/51עירית רמת גן נ. פרדס ינאי בע"מ פ"ד י 1804 שבו נדון פסק-דין של בית משפט לקרקעות שקבע בעלות של אחד מן הצדדים להתדיינות על יסוד הסכם מכר והתעוררה השאלה האם המערערת, עירית ר"ג, אשר לא נטלה כל חלק באותה התדיינות - כפופה להכרעה השיפוטית, זאת מאחר ופסק הדין שניתן הינו פסק דין חפצי - ni-.mer בית המשפט העליון השיב, מפי השופט זוסמן, בשלילה על השאלה הזאת בקובעו כי מהעובדה שמדובר בהכרעה בענין הבעלות של מקרקעין אין פירוש הדבר שמדובר בפסק דין חפצי, לדבריו - "אפילו היה עניינו של פסק דין מעמדו של אדם או של נכס, אין לדייק מכאן שיהא פסק חפצא, בעל תוקף כלפי העולם כולו, כי פעמים ניתן דווקא לפסקי דין כאלה כוח מחייב כלפי בעלי הדין בלבד. והם מכונים במשפט האמריקאי בשם stnemgduj isauq ni merאל, ni merמשום שאינם נוגעים אלא לבעלי דין בלבד, ולא, ni manosrep משום שאינם מחייבים אדם במעשה או באפס מעשה. נמצא, כי העובדה שעל זכות במקרקעים הכריז בית המשפט בפסק דינו, עובדה זו בלבד אינה עשוייה לקבוע את היקף התוצאות המשפטיות הנובעות מן הפסק, שכן אלה יכולות להיות מוגבלות לבעלי הדין עצמם - אשר יהיו מנועים, אחד כלפי השני, מלחלוק על ההכרזה - אך הן יכולות גם להקיף את העולם כולו, ולהשתיק כל טענה אשר אינה מתיישבת עם ההכרזה, יהא הטוען מי שיהא.פסק דין חפצי / גברא