קצבת נכות חבר קיבוץ

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא קצבת נכות חבר קיבוץ: .1זהו ערעור על פסק-דינו של בית-הדין האזורי לעבודה בבאר-שבע (השופט נויגבורן - דן יחיד; תב"ע מו/76-0), אשר דחה את תביעת המערער להכיר בו כנכה על-פי פרק ו' 2לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח- 1968(להלן - החוק) - ולהורות למשיב לשלם לו קצבת נכות. זאת מן הטעם שלא חל בהכנסת המערער צמצום ההכנסה כמותנה בהגדרת "נכה" בפרק ו' 2הנ"ל. .2עובדות המקרה, שקבען בית-הדין האזורי, מובאות להלן כלשונן: "א. התובע חבר קיבוץ עין צורים. אמנם פגיעתו הינה מוחית, אולם הוא אינטליגנטי הוא מבין ובעייתו הינה בעיקר בהתקשרות עם אנשים ועם הסביבה. ב. לקיבוץ מפעל להרכבת ברזים בשם 'עצם'. התובע מופיע בסידור העבודה למפעל משך 8שעות ביום כאשר 3שעות נחשבות עבודה והיתר ( 5שעות) נחשבות ע"ח מחלה... המחשב (בקיבוץ) מתוכנת לעבוד ביחידות של 8שעות. גם לגבי נשים העובדות רק 6שעות מתוכנת המחשב לעבוד ביחידות של 8שעות ונרשמות לגביהן שעתיים מקדם כדי שהמחשב לא יפלוט את 6שעות עבודתן בנתון שגוי... ג. התובע מוצב במחלקת הקידוח. הוא מבצע עבודה יותר איטי מאשר עובד רגיל היה מבצע אותה. אולם עבודתו מביאה תועלת כלכלית כלשהיא למפעל. אין מדובר בתעסוקה שהינה פיקטיבית לגמרי". .3בית-הדין האזורי בחן את זכאות המערער לקצבת נכות לאור הגדרת "נכה" בסעיף 127כא לחוק ותקנה 8לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (צמצום בהשתכרות), התשמ"ד- 1984(להלן - התקנות) ופסק כי לא קמה זכאות להכרתו כנכה כנאמר לעיל. .4סעיף 127כא לחוק מגדיר מיהו "נכה" על-פי פרק ו' 2, ובין היתר קובע כי יוכר מבוטח כנכה בהתמלא בו התנאי הבא: "כושרו להשתכר מעבודה או ממשלח יד, וכן השתכרותו בפועל, צומצמו עקב הליקוי בין בבת אחת ובין בהדרגה ב-% 50או יתר... והכל לפי הכללים והמבחנים שנקבעו בתקנות". תקנה 8לתקנות עניינה באופן חישוב השתכרותו של חבר קיבוץ או מושב שיתופי, הטוען לנכות - וכך קובעת התקנה: "מבוטח שהוא חבר קיבוץ או מושב שיתופי המועסק במסגרת סידור העבודה של הקיבוץ או המושב השיתופי לא יותר מ- 4שעות ביום ייחשב כמי שצמצם את השתכרותו בפועל, ושיעור הצמצום יחושב בהתאם לנוסחה הבאה: 100xמספר שעות עבודה ביום 8 .5לאחר שניתח בית-הדין קמא את הגיון הוראת התקנה, הנובעת מן הצורך במודד אובייקטיבי למדידת הצמצומים בעבודת חבר קיבוץ, תוך התחשבות במיוחד שבחיי הקיבוץ - נפנה ליישום התקנה על העניין הנדון בפניו וקבע, כי לפי שעבודת המערער איננה פיקטיבית גרידא אלא יש בה תועלת כלשהיא ומאידך הוא רשום בסידור העבודה "כמי שצריך לעבוד 8שעות", לא חל בו הצמצום הנדרש - בו מותנית הכרתו כנכה על-פי פרק ו' .2 .6עוד קבע בית-הדין האזורי כי: "אין נפקות לרישום של 5שעות מחלה ליום... ואין הוראות שניתנות למחשב שעניינם בעיקר לחישובי עלות (כאשר בסיס זה נדחה על-ידי מתקין התקנות) יכולות לקבוע לגבי הצמצום". לאור קביעותיו כדלעיל, דחה כאמור בית-הדין האזורי את תביעת המערער. .7בא-כוח המערער טוען, כי שגה בית הדין האזורי בפרשנות המרחיבה שאימץ לתקנה 8הנ"ל ובראותו כחזות הכל את הרשום במחשב. אף לא כדין התעלם בית-הדין, כטענת בא-כוח המערער, מטיב עבודת המערער, שתועלתה כמוה כאין, ורק נועדה להעסקתו ולשיקומו הנפשי והגופני של המערער. נהפוך הוא: עבודתו היא בגדר מטרד באשר היא מצריכה העסקת אדם נוסף לשם שמירה על המערער, ויצירת תנאים מיוחדים בעבודתו בגלל פחדיו ומגבלותיו, שהרי המערער פגוע מוח משחר ילדותו וכושר עבודתו זעום. מבקש בא-כוח המערער לקבוע, כי לא הרישום במחשב קובע, אלא הקובעת היא העבודה המבוצעת בפועל ולפי שדל ההספק של הנכה, והעסקתו היא לצורכי שיקומו בלבד, יש לבטל את פסק-דינו של בית-הדין קמא ולהכיר במערער כ"נכה" על-פי פרק ו' 2לחוק. .8מנגד מבקש בא-כוח המשיב להשאיר את פסק-הדין שבערעור על כנו. אמנם, אף הוא גורס כי המבחן הנכון על-פי תקנה 8הנ"ל הוא שעות העסקת הנכה בפועל בעבודתו ולא הרישום גרידא, אולם אין הוא תמים דעים עם בא-כוח המערער כי יש להביא בחשבון את טיב והספק העבודה, ולפי שנמצא המערער במפעל 8שעות ומבצע עבודות המביאות תועלת, יהא דל ההספק בעבודתו ככל שיהא - אין הוא נכלל בהגדרת נכה, במשמע תקנה 8הנ"ל. עד הנה טענות הצדדים. .9עיון מדוקדק בתקנה 8לתקנות מלמד, כי המבחן הקובע בחישוב צמצום ההכנסה הוא מספר שעות בהן הועסק הנכה למעשה בעבודה במסגרת סידור העבודה של הקיבוץ (ראה גם הנוסחה הכלולה בתקנה הקובעת כאחד מגורמי המכפלה "מספר שעות עבודה ביום"). מאידך מעלה פסק-הדין העומד לערעור, כמכלול, כי לא נתכוון השופט המלומד לראות ברישום המונפק למחשב את חזות הכל, שהרי לו "חי" רק מפי הרישום, היה מקבל את תביעת המערער ולא דוחה אותה. זאת באשר על-פי הרישום בו הוזן המחשב עבד התובע רק 3שעות מדי יום ואילו 5השעות הנותרות נרשמו כימי מחלה. משמע, כי על פי המחשב התקיים במערער תנאי צמצום ההכנסה. אולם השופט המלומד לא ראה במחשב את חזות הכל כסברת בא-כוח המערער. הוא קבע כי "לא הוסבר מבחינה עניינית למה הוחלט על החלוקה הנ"ל (של 3שעות עבודה ו- 5שעות מחלה)" והתעלם מהרישום הנחשד כפיקטיבי. .10אשר לשעות עבודת המערער בפועל - אמת, כי אין ממצא ברור בפסק-הדין העומד לערעור. כל אשר קבע השופט קמא בפסק-דינו הוא, כי "אין חולקים כי הוא (המערער) מופיע בסידור העבודה כמי שצריך לעבוד 8שעות". מאידך הוגש כראיה לתיק בית-הדין האזורי המסמך נ/ 1(טופס בקשה לנתבע בחתימת הקיבוץ עין-צורים להעביר את גמלת המערער לחשבון הקיבוץ כ"מוסד מאושר"), ובו צוין כי המערער עובד בענף מפעל מתכת 8שעות ביום. מכל מקום לא היו בפני בית-הדין האזורי ראיות כלשהן, חרף הרישום בנ/1, המוכיחות כי התובע עבד בפועל פחות מ- 4שעות מדי יום. .11טענה נוספת בפי בא-כוח המערער, המכוונת להראות כי עבודת המערער נועדה אך לשיקומו ולא היתה בה תועלת, כמעט, לעבודה גופה. זאת באשר הוא איטי בעבודה, הספק עבודתו דל והוא נזקק להשגחה ולתנאי עבודה מיוחדים מפאת הפגם המוחי בו לקה משחר ימיו. .12ייאמר, כי לעניין זה קבע השופט המלומד כממצא עובדתי - המעוגן בחומר הראיות - כי הגם שעבודת המערער אינה כמתכונת עובד רגיל, היא "מביאה תועלת כלכלית למפעל ואין המדובר בתעסוקה פיקטיבית לגמרי". .13אכן, אין ספק כי על-פי הנסיבות העולות מחומר הראיות, יש מרכיב שיקומי ניכר בעבודת המערער. אולם, נשאלת השאלה - אם יש לקחתו בחשבון בחישוב הכנסת הנכה. בתקנות הנכות שהותקנו ב-1974, אשר בוטלו והוחלפו בתקנות הנדונות, נתן מחוקק המשנה דעתו לעובד ב"מוסד מוגן" כהגדרתו באותן תקנות ובהתייחס לכלל האוכלוסיה. קבעו התקנות דאז, כי עבודת עובד ב"מוסד מוגן" כאמור תוערך לצורך חישוב צמצום ההכנסה כאילו נעשתה בשוק הפרטי, ובכך נוטרל המרכיב השיקומי הגלום בהכנסת המבוטח. כאמור בוטלו התקנות ובתקנות התקפות כיום הושמטה התקנה המנטרלת בהוראתה את אלמנט השיקום - ואין התקנות מביאות בחשבון לצורך "חישוב הצמצום" את היסוד השיקומי שבעבודה. אם כך לגבי כלל האוכלוסיה - אין להוציא מכלל זה חברי קיבוץ, מה עוד שלא תמצא בתקנה 8הנ"ל גם רמז כי עבודת הנכה תוערך על-פי שעות ביצועה בידי אדם רגיל, או תוך השוואה לאדם רגיל מהיבט כלשהו. חזקה, איפוא, מצוות החוק והתקנות, ודין הערעור להידחות. .14אחד מחברי המותב בדעה, כי המערער נמצא במפעל לצורך השגחה בלבד על כן יש לראות אותו כעובד חלקית ולא יותר מאשר במשך 3שעות ליום ולפיכך חל בו תנאי הצמצום ודין ערעורו להתקבל. .15סוף דבר - הערעור נדחה ברוב דעות חברי המותב.קצבת נכותקיבוץנכותחברות בקיבוץ