ריבית על אי תשלום מס בזמן

נקודת המוצא היא שעל כל נישום לשלם מס במועד החיוב - מועד שנקבע לתשלומו - או בסמוך לו, כך שישולם על בסיס ריאלי, וכול איחור בתשלום המס יביא להוספת תשלום הפרשי הצמדה וריבית על תקופת הפיגור. מטרת הפרשי ההצמדה היא לשמור על הערך הריאלי של המס ואין לראותם כענישה. הריבית אינה אלא פיצוי של אוצר המדינה על שימוש שעשה הנישום בכסף. ועוד, לאור עיקרון ההדדיות שצריך שיחול בהקפדה במקרים כגון אלה, הרי שאם מבוצע תשלום מס ביתר, מקבל הנישום החזר בצירוף ריבית והפרשי הצמדה, כך צריך שיעשה גם במקרים בו משולם המס בחסר. ולכן, סמכות בית המשפט - ובהתאמה - גם סמכותו של המשיב להפחית את המס - צריך שתופעל, כחריג, וכי יפורטו בכתב "טעמים מיוחדים שיירשמו" (ראה על דרך ההשוואה סעיף 100 לחוק מע"מ).ריביתמיסים