צו מניעה לאסור העברת תיבת סעף של בזק

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תיבת סעף - תביעה: 1. בפניי שתי תובענות שהדיון בהם אוחד. בה.פ 176327/99 מבקש בנימין קאין צו מניעה האוסר על המשיבים - שפירא ברכה ויוסף וכן על פרידמן יונה ואיטה, להעביר את תיבת הסעף של בזק (להלן: "התיבה") למקום אחר מאשר נקבע בפסה"ד בה.פ 200940/98. דהיינו, על הקיר החוצץ בין החניה של דירת המשיבים מס' 1,2 לבין החניה של דירת המשיבים מס' 3,4 בקטע שבין ארון החשמל לבין דלתות הכניסה לדירות המשיבים, כך שפיתחה של הקופסא יפנה אל אחת משתי החניות הנ"ל וכן האוסר לבצע הריסה ו/או שינוי בגדרות והשערים החיצוניים של הבניין המפרידים בין גבול החלקה למדרכה ואוסר הריסה ו/או שינוי בקירות החיצוניים של הבניין. בה.פ 176684/99 מבוקש ע"י שפירא יוסף וברכה לאסור על קאין בנימין לפתוח פתח מדירתו אל הפרוזדור המוביל למקלט המשמש את שפירא, וזאת עד למתן פס"ד סופי בתיק העיקרי, ולאסור עליו להפריע לביצוע העבודות לביצוע החלטת ביהמ"ש מיום 08/02/1999 בה.פ 200940/98 כגון חיתוך גדר המתכת החיצונית, כך שתהא כניסה חופשית לשביל שהוכן עפ"י החלטה זו. כן מבוקש למעשה הבהרה ופרשנות של ההסכם שבין הצדדים מיום 08/02/1999 שקיבל תוקף של פסק-דין בה.פ 200940/98 בבימ"ש מחוזי ת"א (להלן: "פסה"ד") לגבי מיקום התיבה. 2. מדובר בסכסוך בין שכנים שייאמר מיד שלטעמי גלש בהרבה הן מבחינת הטענות והן מבחינת התנהגות הצדדים בביהמ"ש מכל פרופורציה, ונראה שמאחורי הסכסוך שבפניי עומדים סכסוכים נוספים עמוקים יותר שהביאו את הצדדים להתנצח בפניי בלהט ובבוטות על עניין שהוא בסופו של דבר עוסק במיקומה של תיבת סעף ושביל גישה. למעשה שתי התובענות מתבססות על פרשנות פסק-דין שנתקבל במסגרת ה.פ 200940/98 בביהמ"ש המחוזי בת"א בפני כבוד השופט צבי הכהן ביום 08/02/1999 בהסכמת הצדדים, כששני הצדדים מפרשים פסק-דין זה בצורה אחרת. למען הנוחות ועקב חשיבותו כבסיס לתובענה, מובאת במלואה הסכמת הצדדים שניתן לה תוקף של פסק-דין: "1. תיבת הסעף של "בזק" המותקנת בפרוזדור תועבר לקיר החוצץ הנמצא בחצר והחוצץ בין שתי החניות של התובעים ומר פרידמן. אם מר פרידמן יתנגד שתיבת הסעף תהיה בצד שלו הפונה לחניה שלו, הרי שהיא תהיה בצד של התובעים הפונה לחניה שלהם. כל זאת במקום שייקבע ע"י "בזק". כדי להגיע לתיבת הסעף יהיה שביל מהרחוב עד לתיבת הסעף ברוחב של 80 ס"מ. שביל זה יהפוך להיות רכוש משותף. כל ההוצאות הכרוכות בהעתקת תיבת הסעף יחולו על התובעים ועל פרידמן ובהעדר הסכמה של פרידמן הם יחולו רק על התובעים. העברת תיבת הסעף הנ"ל תיעשה תוך 60 יום, אלא אם כן מסיבות טכניות של "בזק" יהיה צורך בזמן נוסף. את הפניה לבזק לצורך ביצוע סעיף זה יש לעשות תוך 7 ימים. 2. יינתן צו מניעה קבוע האוסר על הנתבע או כל מי שיבוא במקומו לפרוץ פתח בקיר שמוביל לפרוזדור או למקלט וכן האוסר עליו לרשום בית משותף הכולל יותר משלוש יחידות. 3. אם יתברר שמסיבות שאינן תלויות בצדדים אלא בגלל סיבות טכניות של "בזק" לא ניתן לבצע את האמור בסעיף 1 לעיל הרי שמוסכם בזה שתיבת הסעף הנ"ל תישאר במקומה, ולנתבע תהיה זכות לפתוח את הפתח מדירתו לפרוזדור שבו נמצאת תיבת הסעף, אך לא תהיה לו שום זכות ושום רשות לרדת או להשתמש במקלט שהוא לשימושם של דירות התובעים ופרידמן, אלא שהפתח ישמש אותו אך ורק למעבר כדי להגיע אל תיבת הסעף. במקרה כזה יתבטל צו המניעה בגין פריצת הפתח הנ"ל והוא יישאר קבוע בגין האיסור לרשום בית משותף הכולל יותר משלוש יחידות וכן האוסר על הנתבע להשתמש או לרדת למקלט הנ"ל". 3. למעשה, לאחר מתן פסה"ד העבירו שפירא את תיבת הסעף לעמוד החוצץ המפריד בין החניות באופן שהיא פונה לחזית - לרחוב וביקשו להצהיר שהדבר תואם את הסכם הפשרה. בשלב יותר מאוחר, במהלך הדיון, הכירו שפירא בכך שמיקום זה אינו תואם את האמור בפסה"ד, ולטענתם מדובר בטעות של הצדדים שלא היו ערים לעובדה כי ניתן למקם את תיבת הסעף על הקיר החוצץ, וזו האפשרות הנוחה והיעילה ביותר לכל הצדדים, ועל ביהמ"ש לקבוע כך לטענתם. לחלופין מבקשים שפירא לקבוע את מיקום תיבת הסעף משמאל ללוח החשמל ולבטל את עמדת בזק בעניין זה שהדבר אפשרי. יש לציין שמר פרידמן הודיע על התנגדותו לכך שתיבת הסעף תהיה בצד הפונה לחניה שלו ומוכן לכך שתיבת הסעף תהיה באמצע כשהיא פונה לכיוון הרחוב (על העמוד) והסכים שהשביל המוליך לתיבת הסעף יהיה מקצה העמוד שגובל בחניה שלו לכיוון שביל הכניסה של שפירא (ראה בפרוטוקול מיום 29/06/1999). לטענת קאין, שפירא התקינו קופסא בלתי תקנית על גבי קיר חיצוני של הבניין בסתירה לפסה"ד ובסתירה להנחיות בזק. לטענת קאין, המקום שעליו דובר והיווה את אומד דעת הצדדים היה מימין לארון החשמל כפי שמופיע בתשריט (נספח ה' לתצהיר) כפי שסומן ע"י ב"כ שפירא. לטענת קאין, שפירא התנהגו בחוסר תום לב וחוסר ניקיון כפיים והם מבקשים לפעול בניגוד לתקנות התכנון והבנייה וגם בזק צריכה לפעול עפ"י תקנות אלה. לטענת קאין אין טעם בהפיכת אותה ערוגת צמחיה לשביל גישה, שכן השביל הנ"ל מסתיים בעמוד עצמו ויש צורך בגישה של 80 ס"מ ולכן יש לקבוע את שביל הגישה במיקום השביל הקיים. לטענת קאין, יש לקבוע שתיבת הסעף תישאר במקומה הנוכחי בפרוזדור ותינתן לקאין רשות לפתוח פתח גישה מדירתו אליה. יש לציין שבתיק זה ביקשתי לשמוע את עמדת בזק והיא הוצגה בפניי הן בע"פ והן בכתב לגבי מיקום תיבת הסעיף והדרישות של בזק. בישיבה ביום 01/07/1999 הודיע ב"כ בזק - עו"ד נוימן שהכי טוב מבחינת בזק זה משיכת התיבה לכיוון קו הגדר. כן אמר בתחילה שאי אפשר לשים את התיבה על העמוד, וכל מקום אחר על הקיר מימין לתיבה זה אפשרי ואח"כ שינה את עמדתו שזה אפשרי גם על העמוד (לאור דברי מר גרינברג) אם לא תהיה בעיה בארון חשמל (כשהתיבה פונה אז לכיוון החניה של שפירא מצד שמאל לארון חשמל). בעניין זה הגישו בזק סיכומים שעיקרם שתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל1970- (להלן: "התקנות"), לא חלות במקרה דנן, ולפיכך מבחינת תנאי העבודה של בזק ניתן לסטות מהאמור בתקנות (שאינן מתאימות להתפתחות הטכנולוגית) ואין נפקא מינה אם מיקום התיבה יהיה מימין לתיבת החשמל או משמאלה, כפי שאישר מר גרינברג בדיון מיום 01/07/1999. מבלי להכריע בתחולת התקנות (למרות שיש הגיון בפרשנות אחידה, מקובלת ועמידה בתקנות, גם אם לא מדובר בעבודה הטעונה היתר כדי לקבל אישור לתעודת גמר לבניין חדש, שכן מדובר בהעברה של תיבת סעף שקיבלה היתר עפ"י התקנות), אני סבור שניתן ללמוד מהתקנות לגבי דרישות בזק, בלא להתעלם מהאמור בתקנות ולאור הצורך המקצועי המשתנה מול ההתפתחות הטכנולוגית ייתכן שיש מקום לשינוי התקנות, כמו לגבי מידות התיבה ולגלות גמישות לגבי גובה מיקומה. 4. לגבי תיבת הסעף, אני סבור שמה שקובע לגבי המיקום של תיבת הסעף זה האמור בפסה"ד שם נאמרו 2 תנאים מצטברים: "בקיר החוצץ בחניה, של שפירא "+" במקום שייקבע ע"י בזק", שאני מחליט שעפ"י הפרשנות הראויה של פסה"ד מדובר בחניה של שפירא על הקיר ולא על העמוד, ולכן יש למקם את תיבת הסעף של בזק מימין לארון החשמל, וזאת בהתחשב בכך שבזק לא קבעה את המקום הבלעדי אלא הציגה רק את האפשרויות. בעניין זה אני מקבל את עמדת קאין לפרשנות פסה"ד, ברגע שפרידמן מתנגד לכך שתיבת הסעד תהיה בצד שלו הפונה לחניה שלו, הרי שהיא תהיה בצד של התובעים הפונה לחניה שלהם כשפסה"ד מדבר על העברה לקיר החוצץ הנמצא בחצר והחוצץ בין שתי החניות של שפירא ופרידמן. דהיינו, עקב התנגדות פרידמן תיבת הסעף צריכה להיות בצד של שפירא הפונה לחניה שלהם בקיר החוצץ הפנימי במקום שייקבע ע"י בזק. דהיינו, מדובר בקיר ולא בעמוד, ולאור מיקום ארון החשמל הדבר אפשרי רק מימין לארון. גם בזק, בתחילה אמרו שלא ניתן למקם את תיבת הסעף על העמוד ואח"כ טענו שכן, גם אם הדבר בניגוד לתקנות, כשהתרשמתי שלאור ארון החשמל המיקום הראוי הנו מימין לארון. אני קובע שהפרשנות והמשמעות של פסה"ד הינה ברורה, כשמדובר בפס"ד שניתן בהסכמה ואין מקום לסטות מהאמור בו וניסיונם של שפירא להציב את תיבת הסעף על העמוד החוצץ, כשהוא פונה לחזית, עומד בניגוד לפסה"ד ואין מקום לקבלת טענת הטעות ופרשנות כזו שתשנה את האמור בפסה"ד, ולכן ברור שאין מקום למיקום תיבת הסעף על העמוד החוצץ בין החנות כשהוא פונה לחזית. אני קובע שבמצב דברים זה יש להעביר את תיבת הסעף אל מימין לארון החשמל בהתאם לנוהלי בזק וחב' החשמל, ותוך תיאום עם בזק וחברת החשמל לגבי המרחק והנהלים של מיקום תיבת הסעף כנדרש. למסקנה זו הגעתי הן מפרשנות ההסכם ופסה"ד שבו נאמר שתיבת הסעף תהא על הקיר החוצץ ולא על "העמוד", הן מהתרשים שבו סומנה ע"י ב"כ שפירא מיקום התיבה, הן מעמדת בזק הראשונית (ראה בעמ' 4 לפרוטוקול מיום 01/07/1999) והן משיקול דעתי לאחר שמיעת העדויות בתיק ובחינת המצב בכללותו. מיקום זה של תיבת הסעף הנו גם הגיוני יותר לאור גודל התיבה, הקרבה לארון החשמל והעובדה שהתיבה לא תבלוט על הקיר כפי שתבלוט על העמוד. לפיכך, בזק תמקם את התיבה בהתאם לנהלים המקצועיים המקובלים על ידה, ובמידה ומשפחת קאין תתנגד לביצוע, תפנה בעניין ספציפי זה לגורמים המוסמכים, כשאני מציע למשפחת קאין ומשפחת שפירא להגיע להבנה עם בזק בעניין זה כדי למנוע היגררות נוספת לערכאות משפטיות. 5. לגבי השביל, אני מקבל את עמדת שפירא לגבי שביל של 80 ס"מ שיחל בקצה העמוד החוצץ בין החניות שגובל בחניה של פרידמן, כשלצורך כך רשאים שפירא לפתוח פתח בגדר הפונה לחזית באופן שיהיה שער על צירים (מאותה גדר) שבו יוכלו עובדי בזק להיכנס. שביל הגישה יימשך מהחזית עד לעמוד ואח"כ יעקוף את העמוד לכיוון החניה של שפירא ועד לארון הסעף, שימוקם כאמור מימין לארון החשמל (דהיינו בצד המרוחק מהכניסה לחניה של שפירא ולא בצד שקרוב לעמוד שבפתח החניה), כשכל הזמן יישמרו 80 ס"מ לגישה. דהיינו, עם הגיע השביל לעמוד החוצץ בין החניות הוא יסטה 80 ס"מ לכיוון החניה של שפירא ואח"כ לכיוון תיבת הסעף עד לתיבת הסעף, ושביל זה יהפוך להיות רכוש משותף, בהתאם לאמור בפסה"ד. ההוצאות הכרוכות בהעתק תיבת הסעף והכנת שביל הגישה כאמור, יחולו על שפירא בלבד. כאמור בפסה"ד ולאור החלטתי, הביצוע של כל הנ"ל ייעשה תוך 60 יום מהיום אלא אם כן מסיבות טכניות של בזק יהיה צורך בזמן נוסף, כששפירא יבצעו את הפניה לבזק לצורך הביצוע הנ"ל תוך 7 ימים מהיום. 6. לאור התוצאה המעורבת, לא מצאתי מקום לחייב בהוצאות מי מהצדדים וכל צד יישא בהוצאותיו, וכן לא מצאתי מקום לחייבם בהוצאות של בזק, וזאת לאור עמדתה הלא חד משמעית והלא נקיה מספקות של בזק.צוויםצו מניעה