איך כותבים ערעור מנהלי ?

איך כותבים ערעור מנהלי ? ערעור מינהלי יוגש במסירת כתב ערעור מינהלי לבית המשפט. בכתב ערעור מינהלי יפורטו כל אלה: (1) שם המערער, מספר זהותו ומענו להמצאת כתבי בידין, ואם הוא מיוצג - שם עורך דינו ומענו; (2) המשיבים ומענם להמצאת כתבי בי-דין; (3) שם בית הדין שעל החלטתו מוגש הערעור ומספר התיק שבו ניתנה ההחלטה; (4) תיאור ההחלטה נושא הערעור, מועד מתן ההחלטה או המועד שבו הומצאה למערער, לפי הענין; (5) פירוט הנימוקים שבעובדה ושבחוק שעליהם מתבסס הערעור; (6) פירוט הסעד שמבקש המערער. לכתב ערעור מינהלי יש לצרף העתק צילומי של ההחלטה נושא הערעור. ערעור מנהלישאלות משפטיותערעור