איך כותבים עתירה מנהלית ? | עו"ד רונן פרידמן

איך כותבים עתירה מנהלית ? עתירה מנהלית תיפתח במסירת כתב עתירה לבית המשפט. בכתב עתירה מנהלית ייכללו כל אלה: ##(1)## שם העותר, מספר זהותו ומענו להמצאת כתבי בי-דין, ואם הוא מיוצג - שם עורך דינו ומענו; ##(2)## המשיבים ומענם להמצאת כתבי בי-דין, וענינו של כל אחד מהמשיבים שבנושא העתירה; ##(3)## תיאור ההחלטה נושא העתירה והמועד שבו פורסמה כדין, או שבו קיבל העותר הודעה על ההחלטה או שבו נודע לעותר עליה, לפי המוקדם; ##(3א)## פירוט מקור הסמכות העניינית והמקומית של בית משפט לעניינים מינהליים לדון בעתירה, לרבות הוראות החיקוק המסמיך שלפיו התקבלה החלטת הרשות שנגדה הוגשה העתירה, והפרט שבתוספת הראשונה לחוק שלפיו מוסמך בית המשפט לעניינים מינהליים לדון בעניין זה; ##(4)## הענין של העותר בנושא העתירה; ##(5)## פירוט הנימוקים שבעובדה ושבחוק שעליהם מתבססת העתירה; ##(6)## נעשתה פניה מוקדמת בכתב לרשות - יצורפו העתקים של ההתכתבות לענין זה; לא נעשתה פניה מוקדמת - הנימוקים להגשת העתירה בלא פניה מוקדמת; ##(7)## פירוט הסעד שמבקש העותר. (ג) כתב עתירה יהא ערוך לפי טופס 1 שבתוספת לתקנות בתי משפט לענינים מינהליים (סדרי דין), התשס''א-2000 והעובדות שבו יאומתו בתצהיר אשר יצורף לו ושיהיה ערוך לפי טופס 2 שבתוספת. בתצהיר תהיה הפרדה בין עובדות שהן בידיעתו האישית של המצהיר לבין עובדות הנכונות לפי מיטב ידיעתו ואמונתו, שלגביהן יציין את מקור ידיעתו ואמונתו. לכתב עתירה מנהלית יצורפו, ככל שניתן, העתק צילומי של ההחלטה נושא העתירה והעתקים צילומיים של כל המסמכים הנוגעים לענין. ##תבנית של כתב עתירה מנהלית:## בבית המשפט לענינים מינהליים ב______ (שם העיר) עתירה מינהלית מס'___________ בענין: העותר_______(שם העותר) נגד המשיב_________(שם המשיב) ##כתב עתירה## ___________________________ ##תאריך חתימת העותר או בא כוחו## שאלות משפטיותעתירה מנהלית