איך מבטלים חוזה ?

איך מבטלים חוזה ? הוראת סעיף 8 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970 (להלן - "חוק התרופות"), המסדירה דרך ביטול חוזה, מורנו לאמור: "ביטול החוזה יהיה בהודעת הנפגע למפר תוך זמן סביר לאחר שנודע לו על ההפרה..." דהיינו, ביטול חוזה טעון הודעת ביטול. הודעת הביטול הינה קונסטיטוטיבית, בבחינת תנאי מעמיד של הביטול. בהעדר הודעה העומדת בדרישות הדין אין ביטול והחוזה נשאר בתוקפו. עמדה על כך המלומדת גבריאלה שלו בספרה דיני חוזים (תש"ן-1990) (להלן - שלו), בקובעה בעמוד 550 כהאי לישנא: "לעולם אין החוזה מתבטל מאליו מחמת הפרתו. חוק התרופות אינו מאפשר למפר להשתחרר, באמצעות הפרתו, מן החוזה. נדרשת פעולה של הנפגע לשם ביטול החוזה, וכל עוד אין הנפגע מביע כוונה ורצון לבטלו - החוזה נשאר על מכונו ועומד בתוקפו." בית המשפט העליון בע"א 294/92 דרוק נ' אליאסיאן, פ"ד מז(3) 23, 28 (1993) הוסיף וקבע, כי סעיף 8 לחוק התרופות: "אמנם איננו מגביל במפורש את נוסח ההודעה, אך ההיגיון מחייב קיום הדרישה המינימאלית של השגת מטרת ההודעה; על ההודעה להבהיר לצד השני באופן חד משמעי, כי הנפגע בחר להשתמש בזכותו לבטל את החוזה באופן סופי ומוחלט." מטרתה של הודעת הביטול הינה ללמד את הצד המפר כי המודיע החליט להסתלק מן החוזה וכי הוא רואה אותו כנגמר. לפיכך, נפסק כי ככל שהצדדים לא קבעו ביניהם הדרך שבה יבוטל ההסכם (ראו הוראת סעיף 21(א) לחוק התרופות), אין נדרשת בהכרח הודעת ביטול פורמאלית מקום בו צד לחוזה מסר לצד השני על רצונו לסיים את החוזה ולבטלו. יחד עם זאת, הודגש כי ביטול החוזה חייב להיות מפורש וברור (ראו גם, ע"א 306/85 Datalab Management Pty. Ltd. נ' פולק אינטנשיונל בע"מ, פ"ד מג(2) 309, 314 (1989); ע"א 10258/06 Bielloni Castello SpA נ' גלובל רוטו שקע (1983) בע"מ, טרם פורסם (8.7.2009)). הודעת הביטול צריכה להיות למפר. עליה להיות מכוונת ומופנית אל המפר ולעורר את תודעתו ומודעותו לרצון הנפגע להסתלק מהחוזה.חוזהשאלות משפטיותביטול חוזה