מינוי שופטים - איך ממנים שופטים בישראל ?

איך ממנים שופטים בישראל ? שופט יתמנה בידי נשיא המדינה לפי בחירה של ועדה לבחירת שופטים. הועדה תהיה של תשעה חברים, שהם נשיא בית המשפט העליון, שני שופטים אחרים של בית המשפט העליון שיבחר חבר שופטיו, שר המשפטים ושר אחר שתקבע הממשלה, שני חברי הכנסת שתבחר הכנסת ושני נציגים של לשכת עורכי הדין שתבחר המועצה הארצית של הלשכה; שר המשפטים יהיה יושב ראש הועדה. הועדה רשאית לפעול אף אם פחת מספר חבריה, כל עוד לא פחת משבעה. חשוב למיין כי לא יתמנה שופט לכהונה בפועל בבית משפט של דרגה נמוכה יותר אלא בהסכמתו. מינוי לכהונה בפועל שר המשפטים רשאי למנות, לכהונה בפועל, בהסכמת המועמד ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון - (1) שופט בית המשפט העליון - לנשיא או לשופט בית משפט מחוזי; (2) שופט בית משפט מחוזי - לשופט בית המשפט העליון, לנשיא בית משפט מחוזי, לנשיא בית משפט שלום או לשופט בית משפט שלום; (3) שופט בית משפט שלום - לשופט בית משפט מחוזי או לנשיא בית משפט שלום; (4) שופט תעבורה - לשופט בית משפט שלום. כהונה בפועל (ברציפות או לסירוגין) לא תהיה יותר משנה אחת מתוך תקופה של שלוש שנים, ולענין שופט שהוא רשם, שנתמנה לכהונה בפועל כשופט בבית המשפט שבו הוא משמש כרשם - לא יותר מארבע שנים מתוך תקופה של חמש שנים, ובלבד שבאה על כך הסכמת נשיא בית המשפט העליון. מי שנתמנה לכהונה בפועל רשאי לדון גם בענין הנתון לסמכות בית משפט שבו הוא מכהן דרך קבע, ובלבד שלא ידון באותו ענין בשתי ערכאות. שופטיםמינוי שופטיםשאלות משפטיות