ביטול מכרז לאחר פתיחת תיבת ההצעות

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול מכרז לאחר פתיחת תיבת ההצעות: 1. עירית עפולה, המשיבה מס' 1, פרסמה מכרז (שמספרו 3/2010), שעניינו מתן שרותי סיור אבטחה ושמירה במוסדות חינוך וציבור ואבטחת טיולים (להלן: "המכרז"). 2. המבקשת, ניב בטחון (1997) בע"מ לא ניגשה למכרז. ביום 24/05/10 הגישה המבקשת עתירה, שבה היא מבקשת להצהיר על פסלות המכרז, באשר תנאיו נגועים בפגמים חמורים ומהותיים, להורות לעיריה לפרסם מכרז חדש שלא יכלול תג מחיר מירבי, כפי שנקבע במכרז הנוכחי, להורות לעיריה לקבוע במכרז החדש תנאי לפיו כל הצעה תכלול עלות שעת עבודה, שלא תפחת מהעלות הכוללת את כל זכויות העובדים על פי כל דין בהתאם להנחיות המשכ"ל ולהורות לעיריה להפריד את עלות שעת עבודתו של מאבטח משאר רכיבי המכרז. 3. עם הגשת העתירה הוגשה בקשה למתן צו ביניים, שיצהיר זמנית על ביטול המכרז, ישעה תוקף החלטת ועדת המכרזים ו/או העיריה, הנוגעת להכרזה על החברה הזוכה, ולחלופין, ככל שטרם הוכרז על חברה זוכה יורה לעיריה ו/או לועדת המכרזים להמנע מכל הכרזה מכוחו של המכרז הנדון. כן נתבקש בית המשפט בבקשה למתן צו הביניים להשהות כל הליכי המכרז. 4. המשיבים טוענים, כי אין להענות לבקשה למתן צו ביניים, בין היתר, מאחר ודין העתירה להדחות על הסף, בשל חוסר ניקיון כפיים קיצוני ואיחור ניכר בהגשתה. 5. בדיון שהתקיים ביום 26/05/10 הוחלט, כי טענת השיהוי תבחן ותוכרע, בטרם תשמע הבקשה גופה. 6. לטענת המשיבה 1, טוענת העותרת כנגד מעשה עשוי, כאשר המכרז פורסם ונתקבלה החלטה. ביטול המכרז בשלב זה הינו אקט חריג ביותר שיגרום נזק כבד למשתתפים במכרז, לרשות ולכללי ודיני המכרזים, פגיעה בתחרות בשיוויון ובסודיות ההצעות. 7. ב"כ המשיבה 2, שלא הגישה תגובתה בכתב לבקשה, מפאת קוצר הזמן, הצטרפה לטענות הצדדים האחרים בעניין זה. במהלך הישיבה הוברר כי משיבה מס' 2 זכתה במכרז ומכתבים המודיעים לצדדים על תוצאות המכרז נשלחו עוד ביום 24/05/10. 8. בתגובתה של משיבה מס' 4, היא ביקשה לדחות את הבקשה על הסף מחמת שיהוי רב ובשל חוסר ניקיון כפיים, בהצגת נתונים שגויים. בנושא השיהוי נטען, כי העתירה הוגשה כחודש לאחר פרסום המכרז ו-20 יום לאחר פתיחת המעטפות. המשיבה מס' 4 הפנתה לפסיקה וטענה כי העתירה הנדונה נגועה בשיהוי סובייקטיבי ואובייקטיבי, המצדיק דחייתה על הסף. העובדות הרלבנטיות: 9. מדובר בעתירה שעניינה פגמים שנפלו לכאורה בתנאי המכרז. בעתירה ובבקשה למתן צו ביניים, טענה העותרת כי במהלך חודש 04/10 או במועד סמוך לכך, פרסמה העירייה את המכרז. המועד המדויק בו פורסם המכרז לא פורט בעתירה, מסיבות השמורות עם העותרת. במהלך הדיון טען ב"כ העותרת, כי המכרז פורסם ביום 15/04/10, אולם למועד זה אין כל תימוכין בכתב העתירה או בתשובות שהוגשו. לטענת המשיבה 4, התנהלות זו, הינה אחת מן הדוגמאות לחוסר הבהירות והעדר הפירוט של העתירה, שנועדו להסתיר את השיהוי הרב בהגשת העתירה והבקשה. 10. המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות לתיבת המכרזים היה 4/05/10. 11. ביום 02/05/10 הומצא לעירייה מכתב העותרת מיום 30/04/10, בו היא מעלה שורה של טענות כנגד פגמים שנפלו, לטענתה, בתנאי המכרז. בסעיף 16 למכתב נאמר, כי ניתנת למשיבה 1 הזדמנות לתקן את כלל הליקויים הטעונים תיקון ולהבהיר את הטעון הבהרה "ובכל מקרה העיריה מתבקשת ליתן את עמדתה למכתב זה לא יאוחר מיום 02/05/10 עד השעה 18.00" (ההדגשה במקור-א.ה.). 12. ביום 04/05/10 נפתחה תיבת המכרזים. 13. ביום 13/05/10 המציאה העותרת לעירייה מכתב נוסף המפרט את הליקויים והפגמים בהם לוקים תנאי המכרז, עם דרישה להורות על ביטול הליכי המכרז ותוצאותיו, לחלופין, נתבקשה העירייה לעכב הליכי המכרז ולהימנע מלהכריז על החברה הזוכה, ככל שלא עשתה כן עד אותו מועד, ולהימנע מלהתקשר עימה. 14. ביום 23/05/10 התקיימה ישיבת ועדת המכרזים ונתקבלה החלטתה להמליץ בפני ראש העיר להתקשר בחוזה עם משיבה 2, שהצעתה הזולה ביותר ועומדת בתנאי המכרז. 15. העתירה הוגשה ביום 24/05/10. דיון: 16. המבקשת הייתה מודעת לכך שמועד פתיחת ההצעות במכרז הוא 04/05/10. במכתבה הראשון שהומצא לעירייה רק ביום 02/05/10, יומיים לפני פתיחת המכרז, הדגישה המבקשת כי היא מבקשת תשובה על פנייתה עד ליום 02/05/10 שעה 18.00. 17. אין בפי המבקשת הסבר מדוע הומצא המכתב לעירייה רק יומיים לפני פתיחת ההצעות, כאשר המכרז פורסם לכל המאוחר ביום 15/04/10. 18. גם אם אצא מתוך הנחה כי שליחת המכתב בעיתוי זה לוותה בציפייה סבירה, שהמשיבה תגיב עליו באופן ענייני, בתוך פרק הזמן שהוקצב לה, הרי משנוכחה המבקשת לדעת כי איננה זוכה לתשובה, היה עליה לפעול באופן מיידי, ולא לשבת בחיבוק ידיים. 19. המבקשת המתינה לאחר שנפתחו ההצעות ופרק זמן נוסף של עוד כ-20 יום בטרם הגישה את עתירתה, וזאת למרות שהעתירה מכוונת כנגד תנאי המכרז, אלה היו ידועים למבקשת ולא הייתה מניעה כי תגיש את העתירה על סמך מסמכי המכרז שהיו בידיה. 20. בעניין דומה נאמר (ע"י כב' ס. הנשיא, השופט י. זפט), בבש"א 031233/09 (עת"מ 001754/09 בית המשפט לעניינים מנהלים בתל אביב - יפו) פרנקל את קורן עורכי דין (2002) נ. מועצה מקומית גדרה ואח' כי: "בעתירה נגד תנאי מכרז יש להגיש סמוך לפרסום המכרז, כדי לאפשר דיון בטענות המועלות נגד תנאי המכרז במועד מוקדם ככל האפשר, וגיבוש סופי של תנאי המכרז זמן מספיק לפני המועד שנקבע להגשת הצעות, ובכך למנוע עיכובים בהליכי המכרז מחד, ומאידך למנוע בזבוז משאבי זמן וכסף של המתעניינים במכרז על היערכות להגשת הצעות למכרז שאפשר שתנאיו ישונו. לא כך נהגה המבקשת אשר השהתה את הגשת עתירתה לבית המשפט עד לצהרי היום שנקבע כמועד האחרון להגשת הצעות. שיהוי זה גרם לכך שהבקשה הונחה על שולחני לאחר שההצעות הוגשו, ודי בכך כדי להצדיק את דחיית הבקשה לצו ביניים, שכן השיהוי מעמיד בספק רב את סיכויי הצלחת העתירה, שהרי ביטול מכרז לאחר חשיפת ההצעות פוגע בעקרון סודיות ההצעות ומעניק למבקשת יתרון בלתי מוצדק בהתמודדות במכרז החדש, והלכה היא שלאחר חשיפת ההצעות ראוי להימנע, ככל האפשר, מביטול מכרז לשם פרסום מכרז חדש".   21. כללי השיהוי דנים בשיהוי סובייקטיבי ובשיהוי האובייקטיבי, שעניינו הסתמכותם של הרשות או של צדדים שלישיים על ההחלטה המנהלית ונזק שעלול להיגרם להם בשל שינוי מצב הדברים בשלב כה מאוחר. בעת"מ (מנהליים יר') 277-10 רדיו עכשיו בע"מ נ. מועצת הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו ואח', התייחס בית המשפט להיבט המיוחד של טענת השיהוי בדיני המכרזים בקובעו: "טענת השיהוי משקל ומשמעות מיוחדת בדיני המכרזים, במובן זה, שמהות העניין מביאה לרוב להתגבשות שיהוי בתוך פרק זמן קצר יחסית ... פרק זמן קצר זה יכול להביא לא פעם לדחיה על הסף של עתירה אף אם הוגשה בתוך מועד 45 הימים הקבוע בתקנה 3(ב) לתקנות (והכל כאמור בתקנה 4 לתקנות). ומדוע יש מימד מיוחד לשיהוי בדיני המכרזים? ראשית, בדיני המכרזים קיימת הסתמכות חזקה של הרשות - התקשרות בחוזה מחייב, להבדיל מאקט נורמטיבי שלטוני אחר הניתן לשינוי ביתר קלות. שנית, כאשר עסקינן במכרז, קיימת לרוב הסתמכות חזקה של צד ג' - הזוכה במכרז; זוכה שעימו נכרת חוזה על כל המשתמע מכך. שני היבטים אחרונים אלו יחדיו קשורים בכך שהליך מכרז שכזה מצריך ביצוע מהיר וכל עיכוב בבירור העניין עלול לגרום לנזקים כבדים... כל זאת, בהנחה ששינוי המצב לרעה נעשה בתום לב להבדיל ממקרה של זכיה שבאה בקנוניה; או שמדובר בשיהוי שהזוכה גרם לו, או שהמדובר בהליך שהיה שנוי במחלוקת מלכתחילה (ראו עומר דקל, מכרזים 367-369 (כרך שני, 2006)) שלישית, יש לזכור כי בכל הקשור בדיני המכרזים, מפותח הליך תקיפה נוסף, המאפשר סעד לנפגע במקום תקיפת ההחלטה המנהלית לשם קבלת צו עשה או אל תעשה. הליך תקיפה חילופי זה הינו האפשרות הקיימת בדין להגיש תובענה מנהלית שעילתה במכרז - כלומר תובענה לסעד כספי, תוך הותרת המעשה השלטוני עצמו על כנו... משמעותו המעשית היא כי גם במקרים בהם עולה בידי עותר להצביע על פגם בהתנהלות השלטונית במכרז, אין הכרח כי בירור העניין יעשה רק בהליך התקיפה של עתירה מינהלית וסעדי ה"עשה" וה"אל תעשה" שבמסגרתו". 22. במקרה זה הענות לבקשה ולעתירה עלולה לפגוע במידה רבה במציעים שניגשו למכרז, והצעותיהם נחשפו, בזמן שהמבקשת נמנעה מליטול חלק בהליכי המכרז. בהקשר זה ניתן לצטט מתוך מה שנאמר בבג"צ 588/89 - יעל תכנה ומערכות בע"מ נ' שר התעשיה והמסחר, : "משנמסר לעותרת בחודש מרץ 1989 כי הצעתה נדחתה, היתה יכולה לנקוט בצעדים משפטיים כדי לעכב את המשך מהלכו של המכרז, ולפי אופיו של העניין, היינו כאשר המדובר במכרז, היה צריך להיות ברור לה כי המשך ההליכים עקב השתהותה בנקיטת פעולה כלשהי, יביא נזק לגורם שפירסם את המכרז ולמתחרים האחרים שממשיכים בו. העותרת איננה יכולה לטעון כי יצאה ידי חובתה בכתיבת מכתביה, מאחר ולא היה שום אות או סימן לכך כי יש נכונות מצד המשיב הראשון לשקול מחדש את החלטתו בדבר דחיית הצעת העותרת ולשנותה, או לקיים דיון או עיון אחרים, שיהיה בהם כדי להצדיק את העיכוב בנקיטת פעולה משפטית. ציינו בעבר, לא אחת, כי אין למהר ולפנות לבית המשפט כל עוד לא מוצו הליכי הבירור המתחייבים בנסיבותיו של העניין; אולם, כאשר ניתנת תשובה שלילית ברורה והחלטית, ממנה עולה כי העותרת יוצאת ממעגל המשתתפים במכרז ואין לה יסוד להניח כי עניינה יידון מחדש, היתה צריכה לראות בכך סוף פסוק אשר מחייב אותה בנקיטת הליכים משפטיים על אתר, אם היא רואה מקום להעלות את הנושא בפני בית המשפט". 23. במקרה דומה ובשיהוי פחות חמור, נדחתה בקשה למתן צו ביניים שהוגשה על ידי פורום שתיל בע"מ נ. עירית לוד. בפסק הדין שניתן בבר"מ 2131/09 נדחתה בקשת רשות הערעור על החלטה זו, אמנם מבלי להיזקק לבחינת עניין השיהוי, אלא על סמך שיקולים הקשורים למאזן הנוחיות, אולם מפסק הדין עולה כי הבקשה למתן צו ביניים נדחתה על ידי בית המשפט המחוזי לאור העובדה שהעתירה הוגשה יומיים לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות. (כן ראה בעניין זה בש"א (חיפה) 778/08 - חברת אריאל ווימזור בקרת תנועה וחניה בע"מ נ' עיריית חיפה ואח' ו הדברים שנאמרו שם, ביחס לעותרת, אשר השהתה עתירתה והגישה אותה יום אחד בלבד לפני פתיחת מעטפות המכרז, כך שבפועל לא עוכבה פתיחתן, בעוד היא לא ניגשה למכרז, הפגיעה בערך השוויון וההשלכה על מאזן הנוחיות). 24. לשיהוי הניכר בהגשת העתירה יש השלכה על סיכויי ההצלחה שלה, ובמקרה זה גם על שיקולי מאזן הנוחיות ושאלת הצורך במתן הצו בכדי למנוע מעשה עשוי או נזקים שיגרמו כתוצאה מכך. 25. המכרז עוסק במתן שירותי סיור, אבטחה ושמירה במוסדות החינוך והציבור לקראת שנת הלימודים 2010 המתחילה בספטמבר 2010. המבקשת השהתה עתירתה עד לאחר שנפתחו ההצעות והוחלט להמליץ על משיבה 2 כזוכה במכרז. בנסיבות אלו, לא ברור איזה נזק בלתי הפיך או חמור יגרם למבקשת אם לא יושהו הליכי המכרז, לא תעוכב חתימת החוזה עם הזוכה, וכל עוד לא הגיע זמן מימושו של ההסכם. 26. לאור הנימוקים דלעיל, אני דוחה את הבקשה למתן צו ביניים. 27. המועד שנקבע להמשך הדיון בבקשה מבוטל בזאת, במקום זאת אני קובעת מועד לדיון בעתירה. 28. כתבי תשובה יוגשו בתוך 21 יום מקבלת ההחלטה, עם העתק ישירות לצד שכנגד. העתירה תידון ביום 05/07/10 שעה 12.30. 29. המבקשת תשלם לכל אחת מן המשיבות 1,2 ו-4 הוצאות הליך זה בסך 1,500 ₪, בצירוף מע"מ כדין. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כדין, מהיום ועד התשלום המלא בפועל. מכרזביטול מכרז