דיון בדלתיים סגורות ענייני ירושה

על פי חוק בתי המשפט (נוסח משולב) התשמ"ד- 1984 נקבע כי עניני משפחה כמשמעותם בחוק בית המשפט לעניני משפחה התשנ"ה- 1995 יידונו בדלתיים סגורות למעט מספר תובענות אשר מוגדרות בחוק בית המשפט לעניני משפחה וביניהן תובענות לפי חוק הירושה התשכ"ה- 1965 שעילתן אינה סכסוך במשפחה. לאמור, בתובענות עפ"י חוק הירושה אשר עילתן סכסוך במשפחה ידון בית המשפט בדלתיים סגורות. במקרים מסוימים ניתן לעשות שימוש בסמכות הנתונה בסעיף 68(ה) סיפא לחוק בתי המשפט לפיו רשאי בית המשפט להורות כי הדיון יהיה בפומבי כולו או מקצתו. כאמור מול זכות האדם שלא תיפגע פרטיותו ושלא יחולל שמו הטוב עומדת זכות הציבור לדעת, וחופש הביטוי. חירות הביטוי אשר הוכרה כאחת מחירויות היסוד של האדם באה בין השאר לאפשר ליחיד להגשים את עצמו לסייע בחשיפת האמת ולהבטיח קיום חילופי דעות החיוניים למשטר דמוקרטי. עוד נפסק כי כבוד האדם ושמו הטוב חשובים לעתים לאדם כחיים עצמם, הם יקרים יותר מכל נכס אחר". ע"א 214/89 אבנרי נ' שפירא פ"ד מג(3) 840.דיון בדלתיים סגורותירושהדיון