דרישת הכתב במקרקעין

מה צריך להכיל מסמך בכתב בעסקת מקרקעין ? סעיף 8 לחוק המקרקעין, קובע כי התחייבות לעשות עסקה במקרקעין טעונה מסמך בכתב. הפסיקה פירשה את דרישת הכתב שבסעיף 8 לחוק המקרקעין כדרישה מהותית. בע"א 649/73 יצחק קפולסקי נ' גני גולן בע"מ, פ"ד כח(2) 291, בעמ' 296 נקבע כי תוכן של מסמך בכתב הדרוש לצורך סעיף 8 לחוק המקרקעין חייב לכלול דברים הכרחיים כגון: שמות הצדדים. מהות הנכס. מהות העיסקה. המחיר. זמני התשלום. הוצאות ומסים, אם אין הוראה אחרת עליהם בחוק (ראה ע"א 522/65, [3]; ע"א 118/53, (4]. רק מסמך כזה, על כל הפרטים החיוניים הללו, יעלה בקנה אחד עם כוונת המחוקק ועם ההסדר הרצוי בעסקות מקרקעין. דרישת הכתבמקרקעין