האם ועד עובדים אישיות משפטית ?

האם ועד עובדים הוא אישיות משפטית ? קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעה נגד ועד עובדים: .1התובע הגיש תביעה זו נגד חב' מפעלי ים המלח בע"מ וכן נגד מועצת העובדים במפעלי ים המלח. .2חב' מפעלי ים המלח הגישה כתב הגנה, ואילו הנתבעת מס' 2לא הגישה כתב הגנה. .3לאחר דיון מקדמי בפני, שבו הופיע נציג החברה בלבד, הוסכם כי תימחק החברה והנתבעת היחידה נשארה מועצת העובדים. בשלב מאוחר יותר, כאשר לא הוגש כתב הגנה, ניתן פסק-דין נגד מועצת העובדים על יסוד כתב התביעה בלבד, בהעדר הגנה. .4מועצת העובדים הגישה בקשה לבטל את פסק-הדין. היא הסבירה את הסיבה לאי-הופעתה ואי-הגשת כתב ההגנה, וכן העלתה טענת הגנה אחת ויחידה והיא, כי מועצת העובדים אינה גוף משפטי שיכול לעמוד בפני בית-הדין. .5במהלך הדיון בפני התעוררה שאלת סמכותו של בית-דין זה לדון בתביעה נגד הנתבעת, מועצת העובדים. בא-כוח התובע טען לעניין הסמכות. .6חוק בית-הדין לעבודה, תשכ"ט- 1969(להלן-החוק) קובע את סמכותו של בית-דין זה. בסעיף 24(א)(4) נקבעה סמכות לדון בתובענות: "... שבין עובדים לארגון עובדים הקשורות בחברות או בתחום פעילותו של הארגון בענייני עבודה". .7מנוסח הסעיף מתעוררות לדיון שתי שאלות בעניין הסמכות לדון בתיק זה. האחת - האם הנתבעת הינה "ארגון עובדים" במובן החוק -זאת אומרת, זכות הצד, והשניה, האם נושא התביעה, דהיינו העילה, הינה עילה שהסעיף מעניק סמכות לבית- הדין לדון בה. .8לעניין היות הנתבעת "ארגון עובדים": א) בית-הדין הארצי נתן כמה וכמה פסקי-דין שעניינם מהות המושג "ארגון עובדים" לעניין חוק ההסכמים הקיבוציים, תשי"ז- .1957בפסקי-דין אלה נפסק, שלצורך אותו חוק, ועד עובדים איננו "ארגון עובדים" היכול להיות צד להסכם הקיבוצי (ראה למשל דב"ע לג/7-4, [1]; דב"ע לא/3-4, [2]; דב"ע לב/ 6-4, [3], ואחרים); ב) הסיבה העיקרית שוועד עובדים אינו ארגון עובדים היא, שהחברות בו אינה על בסיס אישי וולנטרי, אלא מכוח העבודה במפעל או אצל מעביד מסוים (דב"ע לג/7-4, [1], הנ"ל, בע' 96וראה גם ספרה של ד"ר רות בן ישראל [5], ההסכם הקיבוצי, בע' 61(סעיף 91) ובע' 65(סעיף 98)); ג) הנתבעת בתיק זה אינה אלא ועד עובדים. כך גם התייחס אליה בא-כוח התובע בסיכומיו, שם טען כי על אף היות הנתבעת ועד עובדים, היא מהווה אישיות משפטית; ד) נראה לי שאין סיבה לא לאמץ את ההלכות שנקבעו על-ידי בית-הדין הארצי בעניין ועד עובדים-שהוא איננו ארגון עובדים לעניין חוק הסכמים קיבוציים - גם לעניין סעיף 24(א) (4) לחוק בית-הדין לעבודה. התובע אינו "חבר" ולא היה "חבר" באותו ועד. הוועד מהווה את הנציגות המקומית של העובדים במקום עבודה מסוים, ולעניין זה היא צריכה לפעול במקום העבודה בתיאום עם הארגון היציג. חילוקי דעות בין העובד הבודד לבין הוועד בדבר הטיפול בו על-ידי חברי הוועד צריכים להתברר במסגרת הארגון היציג של העובדים. לאחר שהטיפול כבר הפך להיות טיפול של הארגון, ייתכן שלעובד הבודד קמה עילה נגד הארגון עצמו, ואותה עילה - אם נושא העילה מתאים -מקומה בבית-הדין לעבודה, לאחר מיצוי האפשרויות במסגרת הארגון; ה) התוצאה היא כי אני מחליט, כי הנתבעת איננה "ארגון עובדים" במובן סעיף 24(א) (4) לחוק, ועל כן אין סמכות לבית-דין זה. .9לענייו העילה: גם אילו היתה הנתבעת "ארגון עובדים" במובן החוק, כי גם אז לא היתה סמכות לבית-דין זה, מאחר ועילת התביעה איננה במסגרת סעיף 24(א)(4). ברור כי התביעה איננה בקשר לחברות בארגון, כי לא נטען כלל כי התובע היה פעם "חבר" בוועד העובדים. הוא היה עובד, שוועד העובדים פעל לייצגו. על כן השאלה המתעוררת היא, האם קשורה העילה לתחום פעילותו של הארגון בענייני עבודה. עיון בכתב התביעה, כפי שנוסחה על-ידי בא-כוח התובע (לעניין הסמכות אני חי מהעילה כפי שנוסחה על-ידי התובע או בא-כוחו) מעלה כי העילה כל כולה היא עילה חוזית. דהיינו, התובע טוען כי נציגי הנתבעת הבטיחו לשלם לו משכורת אם ובמידה שהמעביד לא ישלם לו את משכורתו עד שובו לעבודה. לא נראה לי כי כאן הועלת העילה שהיא בתחום פעילותו של ארגון עובדים. בענייני עבודה, אין זה מתפקידו של ארגון עובדים לשלם "משכורת" במקום המעביד או להיות ערב לכך כי המעביד ישלם את המשכורת או שיקבל את העובד חזרה לעבודה. נטענה טענה כי הנתבעת הפרה חובה כלפי העובד או שנעשתה קנוניה לרעת התובע (ראה דב"ע לו/7-4, [1]). העילה היא חוזית ועל כן איננה נמצאת בסמכות בית-דין זה. .10מכל האמור, יש להעביר את הדיון בתביעה לבית-המשפט המוסמך, והוא בית-משפט השלום בבאר-שבע. מאחר והגעתי למסקנה כי התביעה איננה בסמכותי, ממילא אני חייב לבטל את פסק-הדין שמתברר שנתתי בלי סמכות. אוסיף ואומר, כי גם אילו היתה תביעה זו בסמכותי, הייתי מבטל את פסק-הדין ומאפשר לנתבעת להתגונן מהטעמים הבאים: א) נראה לי, לאור העדויות ששמעתי, כי אי-הגשת כתב ההגנה נבעה מטעות ותום לב מצד הנתבעת; ב) מועלית טענה נכבדה שהנתבעת כלל איננה אישיות משפטית. .11התוצאה הוא כי פסק-הדין שניתן בתיק זה בטל והתביעה מועברת לבית-משפט השלום בבאר-שבע. אני קובע הוצאות כל ההליכים עד כה בסך 500שקלים לפי התוצאות בתיק בבית-משפט השלום.אישיות משפטיתשאלות משפטיותועד עובדים