פסיקה בנושא הוכחת תאונת עבודה (קשר סיבתי)

להלן פסיקה בנושא הוכחת תאונת עבודה: בכל מקרה בו נטען כי ארוע תאונתי גרם לפגיעה ולנזק שבגינם נתבעים דמי פגיעה, יש להוכיח כי קיים קשר סיבתי בין האירוע לבין העבודה, וכי הנזק אכן נגרם בעטיה של העבודה ולא בעטים של גורמים אחרים שאינם קשורים לעבודה. ראו: דב"ע מ"ח/50-0 המוסד נ' מלכה ויקטור פד"ע כ' 284. על התובע להביא ראשית ראיה ש "אכן קרה ארוע תאונתי בעבודה הקושר את הפגיעה לעבודה". ראו: דב"ע מ"ד/90-0 צבי שפיר נ' המוסד פד"ע ט"ז 93. נטל ההוכחה אין פרושו הוכחות גורפות ומושלמות ודי בהוכחות המראות, במידה מספקת של סבירות, כי אכן אפשרי שכך היה. ראו: דב"ע ל"ג/157-0 כרמלה רביע ואח' נ' המוסד פד"ע ה' 179. על התובע להביא ראשית ראיה ש"אכן קרה ארוע תאונתי בעבודה הקושר את הפגימה לעבודה". ראשית ראיה משמעה עדים לקרות הארוע, או עדים שבפניהם התלונן התובע בסמוך לארוע על קרות הארוע. ראו: דב"ע מ"ד/90-0 צבי שפיר נ' המוסד פד"ע ט"ז, 93. בהעדר עדים, יכולים רישומים רפואיים על אשפוז או בדיקה שנעשה בסמוך לארוע לתמוך בגרסתו לפיה קרה ארוע תאונתי. ההיזקקות לרישומים אלו באה מתוך ידיעה, ופרי נסיון שרישומים אלו מהימנים ומדוייקים, ויש להניח שחולה ימסור את העובדות הנכונות על מנת לזכות בטיפול הנכון. ראו: דיון מס' מט/23-0 המוסד לביטוח לאומי - שמעון הירשהורן פד"ע כ', 349. קשר סיבתיתאונת עבודה