המצאת כתבי בי דין - בית המשפט לעניינים מנהליים

כתב בי-דין המוגש לבית המשפט לעניינים מנהליים יומצא במישרין לשאר בעלי הדין, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום שלושה ימים מיום הגשתו לבית המשפט, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנות אלה. בקשה לצו ארעי או לצו ביניים תומצא במישרין לשאר בעלי הדין ביום הגשתה לבית המשפט; לבקשה יצורף עותק של העתירה, אלא אם כן העתירה הומצאה לבעלי הדין קודם לכן. צו ארעי או צו ביניים שהוצא נגד רשות יומצא למשרדה של הרשות, ועותק מהצו יימסר, באותו יום, גם כמפורט להלן: (1) היה הצו מופנה נגד רשות המיוצגת על ידי פרקליטות המדינה - למשרדו של פרקליט המחוז הנוגע בדבר, ובצו שניתן בבית המשפט העליון - למשרד פרקליטות המדינה בירושלים; (2) היה הצו מופנה נגד רשות אחרת - לבא כוח הרשות, ככל שהוא ידוע. הוראות פרק ל''ב לתקנות סדר הדין האזרחי יחולו על המצאת כתבי בי-דין בבית המשפט לעניינים מנהליים בשינויים המחויבים.מסמכיםבית המשפט לעניינים מנהלייםהמצאת כתבי בי דיןכתבי טענות / כתבי בי דין