הפרת חוזה עבודה עם מורה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הפרת חוזה עבודה עם מורה באורט: .1התובע הועסק על-ידי הנתבעת בשנת הלימודים תשל"ח כמורה לאזרחות בשני בתי-ספר בצריפין שבבעלותה. .2התובע החל לעבוד בשנה זו בתאריך 1.9.1977ואילו הזמנה פורמלית לעבודה הוצאה לו רק ב- 23.12.1977(ראה נספח לכתב ההגנה המקורי). באותה הזמנה צויין, כי בשנת הלימודים הנ"ל יהיה התובע בניסיון. .3לדעת מנהלי בתי-הספר ולדעת המפקחות לא עמד התובע בתקופת הניסיון וביום 15.5.1978שלח לו מר י' חרמץ, המנהל הכללי של הנתבעת, הודעה, לפיה עבודתו של התובע בבתי-הספר בצריפין תסתיים עם תום שנת הלימודים תשל"ח וכי אין אפשרות להעסיקו בבתי-ספר אלה בשנת הלימודים תשל"ט. .4התובע אינו חולק על פיטורים אלה, אך טוען, כי לאחר שפוטר נקשר עמו, עוד בחודש 5/78(מחצית שניה), חוזה עבודה חדש לפיו יועסק בשנת הלימודים תשל"ט בבית-הספר שבג'וליס, שאף הוא נמצא בבעלות הנתבעת. בחודש יולי 1978הפרה הנתבעת את ההסכם והודיעה לו שלא יועסק כאמור ועל כן תובע הוא פיצויים בגין הפרת הסכם בסכום של 000, 30ל"י, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית. החישוב הוא לפי 500, 2ל"י לכל חודש בתקופה מ- 1.9.1978ועד 31.8.1979, בה היה לתובע הפסד שכר עבודה של 8שעות לכל שבוע כתוצאה מהפרת ההסכם הנ"ל. הנתבעת כופרת בטענות התובע וגורסת, כי הודעת הפיטורים שניתנה לתובע ביום 15.5.1978לא בוטלה והיא שרירה וקיימת וכי לא ניתנה לתובע התחייבות להעסיקו בשנת הלימודים תשל"ט. .5השאלה הראשונה העומדת לדיון היא, איפוא, האם נכרת בין בעלי הדין הסכם עבודה מחייב לשנת הלימודים תשל"ט. .6בפנינו העידו מטעם התובע הואעצמו ומטעם הנתבעת העידו עובדיה, מר צחור יצחק, מפקח וממונה על בתי-ספר תעשיתיים ומרכזי חניכים, מר אברהם אוסלנדר, מנהל בית-ספר אורט בג'וליס ומר דן שקד, עוזר למנהל מחלקת כוח אדם. .7מחומר הראיות הוברר לנו, כי התובע פנה אמנם למר צחור מייד עם פיטוריו וביקש לקבל עבודה בבית-הספר בג'וליס, ששם היתה באותה עת משרה פנויה. מר צחור, אשר מחד סבר כי למרות שהתובע נכשל מטעמי משמעת בבית-הספר בצריפין עשוי להצליח בבית-הספר בג'וליס, ששם אין אותן בעיות משמעת, ומאידך ידע כי בית-הספר בג'וליס, בגלל ריחוקו ממרכז הארץ, מתקשה להשיג מורים, והודיע לתובע כי יהיה מוכן לסייע בידו להתקבל במקום והפנה אותו למר אוסלנדר, מנהל בית-הספר. התובע פנה למר אוסלנדר וזה היה מוכן עקרונית להעסיקו אצלו עם תחילת שנת הלימודים. תנאי העסקה לא סוכמו, הווה אומר שעות המשרה ומהות המשרה, באשר התובע רצה לעבוד כמורה לאזרחות וכיועץ חינוכי ואילו ומר אוסלנדר היה זקוק למורה לעברית דווקא, ובאשר טרם ניתן אישור של הפיקוח להעסקתו של התובע. בית-הספר בג'וליס נתון לפיקוחו של משרד העבודה - האגף להכשרה מקצועית ועל כן התקשר מר אוסלנדר עם מר שני המשמש כמפקח פדגוגי ארצי במשרד העבודה וביקש את אישורו להעסקתו של התובע. מר שני התנגד ואמר, שאם התובע לא התאים להורות בבית-הספר בצריפין הוא לא יתאים להורות בבית-הספר בג'וליס, ועל כן לא אישר את העסקתו. משהתקבלה תשובתו השלילית של מר שני היא הודעה לתובע במחצית יולי .1978 על-פי סדרי המינהל הנוהגים אצל הנתבעת חייב מנהל בית-ספר, הרוצה להעסיק אצלו מורה שפוטר בבית-ספר אחר ברשת אורט, למלא טופס הצעה לקבלת עובד לעבודה. ההצעה מועברת למחלקה הפדגוגית. במחלקה הפדגוגית נערך דיון בעניינו של המורה ואם המפקח של בית-הספר ומנהל המחלקה ממליצים על העסקה מועברת הבקשה למחלקת כוח אדם לאישור. מחלקת כוח אדם היא זו המוסמכת לקבל עובדים לעבודה ולהוציא להם הזמנה לעבודה עם פירוט כל תנאי העסקה. במקרה זה של התובע לא מילא מר אוסלנדר טופס הצעה להעסקתו של התובע ובקשתו להעסקתו של התובע נדחתה כאמור עוד בשלבי הפיקוח, מבלי שתגיע כלל למחלקת כוח אדם. .8למען הסרת ספיקות אנו קובעים מפורשות, כי מר צחור ומר אוסלנדר, אף על פי שהיו מעוניינים בהעסקתו של התובע בשנת הלימודים תשל"ט, לא התחייבו כלפיו מפורשות או מכללא כי הוא יועסק ברשת אורט. כל מה שנעשה על-ידם היה טיפול בשלב הראשון בתהליך קבלתו לעבודה, אך התהליך לא הסתיים בכריתת הסכם עבודה מחייב, באשר העסקתו לא אושרה כאמור. מר צחור ומר אוסלנדר הם עובדים ותיקים אצל הנתבעת, מנוסים ומעורים בסדרי קבלת מורים להוראה, ומקבלים אנו את עדותם, כי פעלו בהתאם לנוהלים המקובלים אצל הנתבעת בקבלתו של התובע לעבודה ועל כן כאמור לא אמרו ולא התחייבו, כדבריו של התובע, לקבלו לעבודה כבר בשיחות בחודש מאי .1978 זו ואף זו. ידוע היה למר צחור ולמר אוסלנדר כי התובע פוטר מעבודתו ברשת אורט ולא מתקבל על דעתנו, כי הם התחייבו להעסיקו מבלי שעניינו יובא לדיון במחלקה הפדגוגית ובאגף להכשרה מקצועית, כדי שיוחלט אם למרות אי-התאמתו לעבודה בבית-הספר בצריפין מתאים הוא לעבודה בביה"ס בג'וליס, וכפי שאומר מר צחור בע' 15לפרוטוקול: "בדרך כלל כשיש פיטורים מבית-ספר אחד לא מקבלים בבית-ספר שני ללא הנמקה ובירור נוסף במחלקת כוח אדם. אלה שהמליצו על הפיטורים חייבים לנמק מדוע ומה המלצתם לגבי העסקה במקום אחר. כל מנהל יודע שאם יש סיבה כזו הוא לא יכול לקבל מורה". .9הוכח כי בשנת הלימודים הקודמת, היינו תשל"ח, התקבל התובע על-פי הנוהלים המקובלים אצל הנתבעת, הוגשה הצעה לקבלתו לעבודה, אושרה על-ידי המוסמכים לכך ונשלחה לו הודעה על קבלתו לעבודה. אמנם ההודעה הנ"ל נשלחה במאוחר, אך עדיין נשמרו הנהלים שנקבעו. .10מר אוסלנדר חתם בתאריך 6.7.1978על ת/ 1"שאלון לרכז חינוך חברתי" במקום המיועד לחתימתו של מנהל בית-הספר. הוכח כי ת/ 1נועד לצורך השתתפותו של התובע בהשתלמות שהיה מעוניין בה ושאף מר אוסלנדר, שבאותה עת עדיין האמין כי העסקתו של התובע תאושר, רצה שיקח בה חלק, כך שאין בחתימתו זו בלבד כדי להצביע שאמנם התחייב להעסיק את התובע. .11לסיכומו של דבר אנו קובעים, כי לא נקשר הסכם עבודה חדש בין התובע לבין הנתבעת לגבי שנת הלימודים תשל"ט ואף לא בוטלה הודעת הפיטורים שנשלחה לו בסוף שנת הלימודים תשל"ח. .12אם לא נכרת הסכם עבודה לגבי שנת תשל"ט, הרי הנתבעת לא אחראית בנזקים שנגרמו לתובע עקב אבדן הכנסה בשנה זו ואינה חייבת בפיצויים. .13אנו דוחים את תביעת התובע נגד הנתבעת. .14התובע ישלם לנתבעת הוצאות ושכר טרחת עורך-דין בסכום כולל של 250שקל.חוזה עבודההפרת חוזהחוזהדיני חינוךמורים