חדירת מי גשם לדירה עקב שיפוצים בגג

כתוצאה מהעבודות שבוצעו על הגג נפערו בגג פתחים, שדרכם חדרו מי גשמים לדירה מעל דירת התובעת ומשם חילחלו לדירת התובעת. קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא חדירת מי גשם לדירה עקב שיפוצים בגג: 1. ב"כ התובעת והנתבעת הסמיכוני להכריע בסכסוך שביניהן על דרך הפשרה, על פי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) התשמ"ד - 1984. פסק דיני זה ניתן בהמשך לפסק הדין החלקי בת.א 92/37033 ות.א 92/67023 שנידונו במאוחד עם התביעה הנוכחית. בתביעה זו, בשונה משתי התביעות הקודמות, לא נחקרו עדי הצדדים בכלל, והשמאי מטעם ביהמ"ש לא נחקר אף הוא. שאלת חבותם של הצדדים השלישיים הופרדה מהדיון בתביעה העיקרית, ולכן לא אתיחס אליה במסגרת פסק הדין החלקי. 2. הנתבעת יזמה ביצוע עבודות בניה בבנין בו מתגוררת התובעת, שכללו הקמת קומות נוספות על גג הבנין ושיפוץ חיצוני של הבנין כולו. העבודות בוצעו בפועל ע"י חברה אחרת, שאינה צד לתביעה, תחת פיקוחה של הנתבעת ועל פי הוראותיה. 3. אין מחלוקת כי השיפוצים החלו בחודש דצמבר 1991 ובמהלכם הוחלט להסיר את שכבת האיטום מהגג ולצקת יציקות בטון חדשות, לצורך בנית שתי קומות נוספות. כתוצאה מהעבודות שבוצעו על הגג נפערו בגג פתחים, שדרכם חדרו מי גשמים לדירה מעל דירת התובעת ומשם חילחלו לדירת התובעת. מוסכם על הצדדים כי חדירת המים גרמה נזקים לדירה ולתכולתה. 4. המחלוקת בין הצדדים היא בשאלת היקף הנזקים שנגרמו לדירה ובשאלת הפיצוי המגיע לתובעת. בהסכמת הצדדים מונה מומחה מטעם בית המשפט לצורך קביעת הנזקים והערכתם. המומחה, מר מוסקונה, הגיש חוות דעתו בתאריך 22.1.96, אך, כאמור, לא נחקר על תוכנה ע"י מי מהצדדים. 5. בהסכמת הצדדים נקבע, כי יוגשו תחשיבי נזק ע"י ב"כ הצדדים ותחשיבים אלה, בצרוף חוות דעתו של המומחה, שימשו בסיס לקביעת הסכומים בפסק דיני. 6. נזקי התובעת - כללי בתחשיב הנזק מטעמה מלינה התובעת על יחסה המזלזל של הנתבעת כלפיה. לדבריה, הנתבעת התעלמה מדרישתה המקורית לתקן את ליקויי הרטיבות בדירתה (ת/5) ליקויים שלטענתה שגרמו להפסקת הריונה ולסבל רב לבנותיה (סעיפים 6-7 לתחשיב). השמאי מר מוסקונה העריך את הנזקים לדירת התובעת בסך של 3,100 ש"ח (כולל מע"מ), אך התובעת טוענת כי עיקר נזקיה נובע מהסבל ואי הנוחות שהיו מנת חלקה במשך תקופה של שנתיים, בה נמשכו השיפוצים בבנין. ב"כ הנתבעת דוחה בתחשיב מטעמו, את נסיונה של התובעת לטעון לנזקים רפואיים לה ולבנותיה וטוען, כי למעט ליקויי רטיבות קלים לא נגרם לתובעת כל נזק. ב"כ הנתבעת טוען ובצדק, כי לא צורפה ע"י התובעת חוו"ד רפואית, שיש בה כדי להעיד על ליקוי ברפואה הקשור לשיפוצים שנערכו בבנין. יחד עם זאת, אין ב"כ הנתבעת מתיחס כלל לעגמת הנפש ולטרדה שנגרמו לתובעת עקב ליקויי הרטיבות בדירתה, או לעובדה שהתביעה הוגשה בשנת 1992 ועד לאחרונה לא הביעה הנתבעת נכונות לפצות את התובעת בסכום כלשהו. לאחר ששקלתי טיעוני הצדדים אני קובעת כי הפיצוי שישולם לתובעת בגין טרדה ועגמת נפש יהא בסך של 7,000 ש"ח. 7. להלן פירוט הסכומים להם זכאים התובעת א. נזקים והחזר הוצאות בפועל - 3,100 ש"ח ב. החזר הוצאות מומחים - לפי קבלות ג. הוצאות משפט (אגרה) - לפי קבלות ד. עגמת נפש - 7,000 ש"ח 8. הסכום הנקוב בס"ק א' ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מתאריך 10.12.95 ועד התשלום בפועל. הסכומים בס"ק ב',ג' ישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום הוצאתם ועד התשלום בפועל. הסכום בס"ק ד' ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד התשלום בפועל. בנוסף, זכאית התובעת לשכ"ט עו"ד בסך 5,000 ש"ח, בצרוף מע"מ ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד התשלום בפועל. סיכום אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת את הסכומים כמפורט בפסק הדין לעיל.גשםנזקי גשםגגמקרקעיןשיפוצניקשיפוצים