חוב לקבלן בפירוק

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעה בגין חוב לחברה בפירוק / חוב לקבלן בפירוק: 1. התובעת היא חברה קבלנית בפרוק והיא הגישה תביעתה זו באמצעות המפרק הזמני, עו"ד ואנו, לתשלום עבור עבודות בניה שביצעה לטענתה עבור הנתבע וכן להחזר דמי ערבות בנקאית שחולטו ע"י הנתבע, הכל בסכום כולל12937של 646,816 ש"ח נכון ליום 31.3.95. 2. הטענות העובדתיות בכתב התביעה הן אלו: א. הנתבע הזמין מהתובעת עבודות בניה במכון הטיהור במפרץ חיפה לפי הסכם שנחתם בין הצדדים ב14.2.94-. ב. לצורך ביצוע העבודות נעזרה התובעת בקבלן משנה. היא החלה בביצוע העבודה והגישה חשבון חלקי ע"ס 115,000 ש"ח + מע"מ נכון למרץ 1994. הנתבע אישר מתוך חשבון זה 96,256 ש"ח + מע"מ, אך לא שילם את הסכום. ג. משנכנסה התובעת להליכי פרוק, פנה המפרק הזמני לנתבע והציע כי קבלן המשנה יסיים את העבודה בתנאי ההסכם המקורי וכן שהוא ימציא ערבות בנקאית תחת הערבות שהמציאה התובעת. ד. הנתבע התעלם מההצעה והפסיק לשתף פעולה בביצוע ההסכם. תחת זאת השלים את בצוע העבודה עם אותו קבלן משנה ישירות. ה. ע"י אי פרעון החשבון החלקי גם בסכוםש אושר ע"י הנתבע כאמור נמנעה מהתובעת האפשרות לשלם לקבלן המשנה את הסך 96,256 ש"ח שהיתה חייבת לו ולכן זה לא המשיך בביצוע העבודה. ו. ב25.5.94-, חילט הנתבע את הערבות בסך 195,000 ש"ח שלא כדין וללא יסוד. ז. התביעה נחלקת לכן לשלושה ראשים: 1] החשבון החלקי שנכון ל31.3.95-, מגיע ל 135,060 ש"ח. 2] דמי הערבות שחולטו שנכון ל31.3.95-, מגיעים לסך 224,843 ש"ח. 3] אבדן הרווח הצפוי מביצוע ההסכם בסך 286,913 ש"ח. 3. הנתבע טען בהגנתו הטענות הבאות: א. התובעת כלל לא החלה בביצוע העבודה לפי ההסכם ובכך הפרה את ההסכם מתחילתו כפי שיפורט עוד להלן. ב. נכון הוא שבעקבות זאת התקשר הנתבע עם הקבלן האחר (שהתובעת טוענת כי מלכתחילה היה קבלן משנה שלה) לביצוע העבודה וחילטה את הערבות כדין. ג. החשבון החלקי שאושר כן שולם אך לא לתובעת אלא לקבלן שביצע העבודה בפועל וזאת לפי בקשת התובעת עצמה במכתב מיום 20.3.94. ד. התובעת הפרה את התחייבויותיה לפי ההסכם כבר מראשית הדרך לאחר שזכתה במכרז לביצוע העבודה וב7.3.94-, שלחה לה הנתבעת התראה למילוי התחייבותה להמציא חוזה חתום, ערבות בנקאית, פוליסת ביטוח ולו"ז מוסכם לביצוע העבודות. התובעת נדרשה להמציא האמור עד 9.3.94. ה. אין זה נכון שהנתבע התעלם מהצעת התובעת להמשיך את בצוע ההסכם המקורי באמצעות קבלן המשנה. הנתבע השיב ב 12.5.94, והודיע לתובעת כי בהתאם לס' 68 לחוזה שבין הצדדים ולאור זאת שהתובעת נכנסה להליכי פרוק, הוא, הנתבע, החליט "לתפוס את האתר ולמסור המשך ביצוע העבודה לקבלן כראות עיניו". ו הערבות בסך 194,059 ש"ח אכן חולטה ב 12.5.94-, מפני שתוקפה עמד לפקוע ובפועל הנזקים שנגרמו לה עלו על סכום הערבות, שכן אלו מסתכמים ב 186,000 דולר לפי הפורט הבא: 1] מניעת רווח ממכירת מי קולחין מטוהרים - 26,000 דולר. 2] תוספת התייקרות - 33,700 דולר. 3] תוספת הוצאות חגורה,פקוח ובקרה - 126,300 דולר. הנתבע צירף לכתב הגנתו חוות דעת מומחה, מר אברהם סנדובסקי, בענין הנזקים הנטענים. 4. בישיבה מיום 11.9.97, הצעתי לצדדים להסכים כי התביעה תוכרע על דרך ס' 79 א' לחוק בתי המשפט, כאשר ההנחה הכללית היא שביהמ"ש בבואו לפסוק לפי ס' 79 א', "יראה נגד עיניו את גובה סכום הערבות שחולטה מחד, ואת הנזקים כעולים מחוות הדעת מאידך" (ראה ע' 9 לפר'). בהביאי הצעה זו בפני הצדדים, רמזתי כי לדעתי הנושא היחידי הטעון בירור והכרעה הוא אם אכן נגרמו לנתבע נזקים ע"י התובעת ואם אכן נגרמו, מה גובהם, על מנת שאם יתברר כי גובהם נמוך מסכום הערבות, יחוייב הנתבע להחזיר ההפרש, ביתר פרטי תביעת התובעת לא ראיתי ממש. 5. ב"כ הנתבע הסכים להצעת ביהמ"ש וגם ב"כ התובעת הסכים לה, ובלבד שיאופשר לו להגיש חוות דעת נגדית ולחקור את המומחה של הנתבע. אישרתי איפוא הסכמה זו של הצדדים בהחלטתי מיום 11.9.97. 6. בסופו של דבר לא הגישה התובעת חוות דעת מומחה משלה, היא הסתפקה בחקירת המומחה מטעם הנתבע ולאחר מכן סיכמו הצדדים את טענותיהם בכתב ופס"ד זה ניתן כאמור על דרך ס' 79 א' לחוק בתי המשפט לאחר עיון בסיכומים אלו והעולה מהן. 7. אני מחייב את הנתבע להשיב לתובעת 75% מדמי הערבות שחולטו כאמור בסעיף 3 ו' לעיל בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום החילוט עד ליום ההשגה. עוד מחייב אני את הנתבע לשלם לתובעת מחצית מאגרת התביעה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום תשלום האגרה עד ליום ההחזרה ועוד סך 10,000 ש"ח + מע"מ כדין כשכ"ט עו"ד. קבלןחוב