חוב על עבודות חשמל - תביעות קטנות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא חוב על עבודות חשמל - תביעות קטנות: 1. לטענת התובעים, הזמין הנתבע בתאריך 2/98 עבודות חשמל לשני בתים שנבנו על ידו במושב בפתחיה (להלן: "פתחיה") ובמושב בעזריה (להלן: "עזריה") - זאת לאחר שקיבל הצעת מחיר. עוד נטען, כי מאז גמר העבודה לא שולמה יתרת העבודה, למרות שמדי פעם התחייב הנתבע לסגור חשבון. העבודה בפתחיה נמסרה ונבדקה על-ידי חב' חשמל והעבודה בעזריה נמסרה וחיבור בזק ת"ת וכבלים מעוקב על-ידי התובע. חיבורים אלה אינם נכללים בתשלום התביעה. 2. ואלו הן הטענות הנטענות על-ידי הנתבע בכתב ההגנה: א) חוסר יריבות, שכן הגוף המשפטי שהתקשר עם התובעים היא חב' א.ס. כחלון חב' לבנין בע"מ (להלן: "החברה"). ב) בשנת 1997 הוסכם בין החברה לבין אלקטרו אור (להלן: "אלקטרו") כי אלקטרו תבצע עבודות חשמל בשני הבתים הנ"ל באופן גלובלי. כך סוכם כי בעד העבודות בפתחיה ישולם לתובעים סך -.4500 דולר בתוספת מע"מ ובעזריה -.3200 דולר בתוספת מע"מ, ובסה"כ -.9009 דולר כולל מע"מ). בפועל שולם לתובעים סך -.6,798 דולר בתוספת מע"מ, קרי סה"כ -.7,953 דולר. ג) התובעים לא סיימו את ביקורת החשמל בעזריה ובנוסף לכך היתה צריכה החברה לבצע החיבורים וההתקנות שלא בוצעו על-ידי התובעים, ולכן יש לקזז מהסכום המגיע לתובעים סך -.281 דולר - הכל כמפורט בסעיף 3 (ד') לכתב ההגנה. מכאן, שמגיע לתובעים יתרה בסך -.621 דולר, וזאת תהא החב' מוכנה לשלם בכפוף לסיום ולביצוע ביקורת החשמל. ד) עוד נטען כי שתי הצעות המחיר שצורפו לתביעה, אינן משקפות את המוסכם ולצורך כך אף מפנה לתאריכים הנקובים על-גבי הצעת המחיר. 3. למעשה, אין מחלוקת על כך שהתובעים הוזמנו לבצע העבודות בפתחיה ובעזריה. אין גם מחלוקת בין הצדדים בדבר הסכומים ששולם לתובעים, שכן אותם סכומים המפורטים כמשולמים בדף שצרף התובע מתאימים לסכומים שציין הנתבע בסעיף 3 (ג) לכתב ההגנה. 4. באשר לטענת חוסר היריבות, הטענה נדחית שכן הנתבע לא הציג בפני כל מסמך כדי להראות שקיימת החברה המצוינת על ידו, הנתבע לא הציג בפני דפי חשבון בנק על-מנת להראות שהשיקים ששולמו לתובעים שולמו מחשבון החברה והנתבע לא הוכיח שלא הוא יצר הקשר עם התובעים והתחייב כלפיהם לשלם להם עבור עבודתם. הנתבע מאשר בעדותו כי התובעים הוזמנו על ידו. וכך טוען הנתבע: "התובעים הוזמנו על ידי לעשות לי עבודה במושב בפתחיה על-ידי חב' שהיא א.ס. כחלון". (עמ' 3 לפרטיכל, שורה 2). מהאמור לעיל, עולה ההתקשרות הישירה בין התובעים ובין הנתבע. לפיכך, נדחית הטענה של חוסר יריבות. 5. באשר לסכום המגיע לתובעים, תובעים הם בכתב התביעה סך -.2266 דולר, ולכך הנני להחליט כדלקמן: א) הנתבע מכחיש את האמור בהצעות המחיר ואני מאמין לנתבע כי הצעות מחיר אלה לא הוצגו בפניו בטרם החלה העבודה. הנתבע לא חתום על הצעות אלה. התובעים פרטו בדף שצורף לתביעה את הסכומים ששולם להם על חשבון העבודה וסכומים אלה תואמים לסכומים שפירט הנתבע. בפירוט הסכומים ששולם לתובעים (כמפורט בדף שצורף לתביעה), מופיע רק ליד סכום אחד (-.11700 ₪) תאריך תשלום (3/98) אך אין ציון כזה ליד התשלומים האחרים. התובעים גם לא המציאו חשבוניות על-מנת להראות מועדי תשלום. משכך, ולאור הפירוט המפורט של הנתבע בדבר שלושת התשלומים ששולמו (סעיף 3 (ג) לכתב ההגנה), אני מקבל פירוט זה תוך ציון מועדי התשולם, כפי שצוין ליד כ"א מהתשלומים. ב) התובע, גואטה שמעון, העיד בפני כי "כל הכספים ששולמו ושנטענו שקיבלנו זה אין חלוקי דיעות" (עמ' 2 לפרטיכל, שורה 13). מכאן, משאין חילוקי דיעות מקבל אנוכי את טענת הנתבע כי התשלום הראשון בסך -.5000 ₪ אכן שולם ביום 11.8.97 ואחד התשלומים בסך -.11,700 ₪ שולם ביום 15.1.98. לאור זאת, מצינו כי שני תשלומים אלה שולמו עוד בטרם הוכנו הצעות המחיר. מכאן, שבעת התשלומים טרם היתה וטרם הוצגו הצעות המחיר. זאת ועוד, הצדדים או אחד מהם גם לא אישר בחתימת ידו את הצעות המחיר. 6. מאידך, לא הוכיח הנתבע את טענותיו בקשר לאי סיום העבודה וכמו כן, לא הוכיח הנתבע את סכומי הקיזוז בגין חיבור לג'קוזי,חיבור חשמל לדודי שמש או בעד ביצוע חפירה לכבל חשמל. הסכומים שנרשמו בכתב ההגנה לצורך קיזוז נרשמו על דרך הסתם ומבלי להוכיח כי אכן עבודות אלה - שהיה על התובעים לבצע - לא בוצעו והנתבע גם לא הוכיח עלות עבודות אלה. לפיכך, נדחית טענת הקיזוז. 7. א. ולאור האמור לעיל, אני קובע כדלקמן: א) אני מקבל הפירוט, שפרט הנתבע בכתב ההגנה, לגבי עלות כל העבודה, קרי: בפתחיה סך -.4500 דולר, בתוספת מע"מ בסך -.765 דולר, בעזריה סך 3200 דולר בתוספת מע"מ בסך -.544 דולר ובסה"כ -.9009 דולר. ב) הסכומים ששולמו - כמוסכם על-ידי הצדדים הם: (1) סך 1,210.62 דולר בתוספת מע"מ בסך -.206 דולר, ובסה"כ 1416.62 דולר (תשלום בש"ח על-סך -.5000 ₪, כולל מע"מ, ששולם ביום 11.8.97). (2) סך 2,796.42 דולר בתוספת מע"מ בסך -.475 דולר, ובסה"כ 3,271.42 דולר (תשלום בש"ח על-סך -.11,700 ₪, כולל מע"מ, ששולם ביום 4.3.98). (3) סך 2,790.95 דולר בתוספת מע"מ בסך -.474 דולר, ובסה"כ 3264.95 דולר (תשלום בש"ח על-סך -.11,700 ₪), כולל מע"מ, ששולם ביום 15.1.98). ב. א) היות ומגיע לתובעים סכום בש"ח השווה לסך -.9009 דולר, והיות ושולם להם סה"כ -.7953 דולר (במעוגל) - על הנתבע לשלם לתובעים יתרת הסכום, שהינו סכום בש"ח השווה לסך -.1056 דולר (כולל מע"מ). ב) כפי שכבר ציינתי לעיל, אין מקום לקיזוז סכומים, שכן הנתבע לא הוכיח אי השלמת העבודות וסכומי הקיזוז. 8. סוף דבר, אני מחייב הנתבע לשלם לתובעים, באופן סולידרי - סכום בש"ח השווה לסך -.1056 דולר (כולל מע"מ) וסכום זה ישולם על-ידי הנתבע לתובעים לפי שער היציג של הדולר ליום התשלום בפועל. הסך הנ"ל ישא ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום הגשת התביעה - 4.5.00 - ועד התשלום בפועל. כמו כן, אני מחייב הנתבע לשלם לתובעים, באופן סולידרי - הוצאות משפט בסך -.500 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה מהיום ועד התשלום בפועל. תביעות קטנותחובחשמל