חוב תלוי

מהו חוב תלוי ? חוב תלוי הינו חוב אשר קיימת לגביו אי וודאות באשר לגודלו או באשר לסיכויי התממשותו בפועל. דוגמא לכך הינו חוב בגין תביעה משפטית שטרם הגיעה להכרעה" (ע"א 9391/01 פז גז חברה לשיווק בע"מ ואח' נ' פקיד השומה למפעלים גדולים ואח', מיסים כ/6 (דצמבר 2006) ה-1,עמ' 64). "אין לך ניכוי של חוב תלוי, כל עוד לא התגבש דיו ותשלומו הפך קרוב לוודאי" אמנון רפאל (בהשתתפות ירון מהולל), מס הכנסה (כרך ראשון), מהדורה שלישית (1994) עמ' 608). "השאלה העיקרית היא" כלשונו של כב' השופט ויתקון "אם נקבל את ההלכה המתירה הפרשה לחוב תלוי כדבר רצוי וצודק, או שמא נראה בה את הפרצה הקוראת לגנב שכדאי להצר את תחולתה" (ע"א 600/75 תל רונן קבלנים ובונים בע"מ נ' פקיד השומה תל-אביב 1, פ"ד לא(2) 729 (1977)). בעקבות הפסיקה האנגלית, את האיזון בסוגיה זו מצאה ההלכה הפסוקה, בהצבתם של מספר תנאים מצטברים אשר בהתקיימם יש להכיר בחוב התלוי כהוצאה. על תנאים אלו עמד בית המשפט, בין השאר, בפרשת גני עופר: "האיזון טמון בשלושה תנאים המבטיחים, מצד אחד, למסות את הכנסתו החייבת של הנישום (להבדיל מתקבוליו) ומצד שני, למנוע את שחיקת בסיס המס. ואלה הם התנאים: האחד, הנישום מחוייב לכלול את החובות התלויים כהפרשה במאזניו בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים [...] השני, ניתן, בהתבסס על כללי החשבונאות המקובלים, להגיע לקביעה מוסמכת ומהימנה של גובה החובות התלויים [...] השלישי, מידה הסתברותית גבוהה, אך לא מוחלטת, לכך שהחוב התלוי יהפוך לחוב מוחלט" (ע"א 1124/03 גני עופר בניה והשקעות בע"מ נ' פקיד שומה ת"א 1, מיסים יט/2 (אפריל 2005) ה-3,עמ' 73).השגה על שומה / ביטול שומהחוב