חזרה לעבודה אחרי פיטורים בגלל צמצומים

הלכה פסוקה היא, שהסכמת ההסתדרות לפיטורים קולקטיביים (כולל, כמקובל, רשימת המפוטרים ותור הפיטורים), מסלקת את המכשול אשר לפני המעביד לבצע את הפיטורים, במישור הקיבוצי. הסכמה זאת בשום אופן לא תפעל לביטול זכות מיוחדת חוזית-אישית, או מכוח חוק, אשר לעובד זה או אחר, כאשר הפיטורים יהיו נוגדים אותה זכות (דב"ע שם/203-9, ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י נגד אל-על נתיבי אויר לישראל בע"מ - לא פורסם). ##להלן פסק דין בנושא החזרת עובד שפוטר בגלל צמצומים / חזרה לעבודה אחרי פיטורים בגלל צמצומים:## 1. התובע הגיש ביום 17.6.1979 נגד הנתבעת, תדיראן תעשיות ישראל לאלקטרוניקה בע"מ, תביעה בה עתר לחייב את הנתבעת לקבל את התובע בחזרה לעבודה. בדיון המוקדם הסכימו באי-כוח הצדדים, כי התובע עבד אצל הנתבעת במפעל הגבישים מיום 9.3.1975 עד 5.7.1977 ופוטר, וכן קיבל פיצויי פיטורים. 2. אין חולק על כך כי התובע פוטר מעבודתו על-ידי הנתבעת וכי הפיטורים נעשו במסמך נ/ 3 המציין את "סיבת העזיבה" כ"צמצומים". על הצדדים חל הסכם קיבוצי מיוחד לעובדי ציוד קשר ואלקטרוניקה מיום 10.11.1976, שהוגש לבית-הדין בידי בא-כוח הנתבעת (להלן - ההסכם הקיבוצי). בפרק ו' להסכם הקיבוצי נקבעו הוראות בדבר "סדרי פיטורים וכו'". לעניין המקרה שלפנינו חשובות ההוראות הבאות: "א. יש למנוע כל שרירות לב ביחס לפיטורי עובדים. ב. 1. פיטורים רגילים של עובדים... אפשריים מסיבה מספקת מוסכמת בין ההנהלה לבין ועד העובדים וההסתדרות...". 2. צמצום בעבודה היא סיבה מספקת לפיטורים. ט. עובדים קבועים שפוטרו מפאת צמצום בעבודה שמורה להם הזכות לחזור לעבודה בהתאם לצורכי המפעל תוך 6חודשים מיום הפיטורים....'. מחומר הראיות שהובא בפנינו עולה ברורות, כי פיטורי התובע נעשו בהסכמה בין הנתבעת לבין ועד העובדים וזאת עקב צמצומים בעבודה (ראה תצהירו של יושב-ראש ועד העובדים, אברהם דהאן; על חקירתו הנגדית ויתר בא-כוח התובע). זאת ועוד. עניינו של התובע נבדק בידי ועדת הערעורים המרכזית לענייני פיטורים (נ/1) וערעורו של התובע על פיטוריו נדחה. 3. הלכה פסוקה היא, שהסכמת ההסתדרות לפיטורים קולקטיביים (כולל, כמקובל, רשימת המפוטרים ותור הפיטורים), מסלקת את המכשול אשר לפני המעביד לבצע את הפיטורים, במישור הקיבוצי. הסכמה זאת בשום אופן לא תפעל לביטול זכות מיוחדת חוזית-אישית, או מכוח חוק, אשר לעובד זה או אחר, כאשר הפיטורים יהיו נוגדים אותה זכות (דב"ע שם/203-9, ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י נגד אל-על נתיבי אויר לישראל בע"מ - לא פורסם). 4. בעדותו בפנינו טען התובע, כי לא שולמו לו פיצויי פיטורים ובסיכומיו עותר בא-כוח הובע כי נחייב את הנתבעת לשלם לתובע פיצויי פיטורים. עתירה כאמור אינה מופיעה בכתב התביעה ועל כן לא נוכל להעתר לעתירת בא-כוח התובע. נעשה בידי בית-הדין ניסיון לברר עניין תשלום הפיצויים, אך הניסיון לא נשא פרי. מכל מקום אין בפסק-דין זה כדי לחסום בעד התובע מלהגיש תובענה לתשלום פיצויי פיטורים. 5. לאור האמור לעיל אנו דוחים את התובענה בתיק זה. בנסיבות המקרה, למרות שתביעת התובע נדחתה ובא-כוח הנתבעת עשה מלאכתו נאמנה, אין אנו רואים לנכון לחייב את התובע בהוצאות ושכר-טרחת הנתבעת מעבר לסכום של 200שקלים שנפסק לנתבעת במהלך הדיון.חזרה לעבודהפיטורים