חיוב צד ג' בחוב הפסוק | עו"ד רונן פרידמן

מה הדין בסוגיית חיוב צד ג' בחוב הפסוק ? ##(1) חיוב צד ג' בחוב הפסוק - מה אומר החוק ?## חיוב צד ג' בתשלום החוב הפסוק מעוגן בסעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל, ולפיו ניתן לחייב את הצד השלישי בחוב הפסוק , מקום בו הצד השלישי לא עשה כאמור בהוראות סעיף 47 לחוק, ללא הצדק סביר. המקור לחיוב נובע מהוראותיו של סעיף 47 הנ"ל. צד שלישי, אשר לא מסר לידי המוציא לפועל את הנכסים המעוקלים, או את החובות המגיעים ממנו לחייב, וזאת בלא כל הצדק סביר, לא פעל כמצוות סעיף 47, ובהתאם לסעיף 48 ניתן להשית עליו את החוב הפסוק. ##(2) באילו מקרים ניתן להורות על חיוב צד ג' בחוב הפסוק ?## רק מקום בו הצד השלישי לא מילא אחר הצו למסירת מעוקלים ולא העביר אותם אל המוציא לפועל, יחויב בגובה החוב הפסוק. כבר נפסק כי חיובו של צד ג' בחוב הפסוק של החייב על פי סעיף 48(א) לחוק ההוצאה לפועל מותנה בכך שהוא לא פעל על פי חובתו מכוח סעיף 47 לחוק למסור לידי המוציא לפועל את "הנכסים המעוקלים" שבידו או לא שילם חובות המגיעים ממנו לחייב. פשיטא שהדבר מחייב הוכחה כי אכן קיימים בידיו נכסים וחובות כאלה, שאם לא כן, אין לראות את צד ג' כמי שהפר את הוראות המסירה למוציא לפועל. העובדה כי צד ג' לא הגיב לצו העיקול שהומצא לו, כשלעצמה, אינה מספקת לצורך חיובו. תפישה זו מקבלת מישנה תוקף עם העלאתה של זכות הקניין ומעלה זכות יסוד על פי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו והחובה המשתמעת ממנה ליתן הגנה ראויה לזכות הקניין של צד שלישי. גישה זו תואמת גם הסדרים מקבילים בתחום העיקול אצל צד שלישי על פי תקנות סדר הדין האזרחי. (ראו רע"א 5222/93 גוש 1992 בע"מ נ' חברה חלקה 168 בגוש 6181 בע"מ). ##(3) חיוב צד ג' בחוב הפסוק - הוצאה לפועל:## כאשר דנים בתיק הוצאה לפועל בין זוכה לחייב, ההנחה היא שהחייב חייב את מלוא סכום החוב, עפ"י תיק ההוצאה לפועל שכן התיק נפתח עפ"י פסק דין שניתן ע"י בית המשפט המוסמך. אין הדבר כך כאשר מדובר ביחסים בין זוכה בתיק הוצאה לפועל לבין צד ג', שאצלו הוטל עיקול על חובות או נכסים שהוא מחזיק, המגיעים לחייב. צד ג' איננו החייב בתיק ההוצאה לפועל, ולא ניתן נגדו כל פסק דין, ואין לצאת מתוך הנחה שרק משום שהזוכה ביקש וקיבל צו עיקול, חייב צד ג' בסכום החוב. לפני שמחייבים צד ג' בתשלום חוב שהחייב חייב לזוכה, יש לבדוק היטב אם אמנם מוצדק לחייב את צד ג' בתשלום זה. ##(4) חיוב צד ג' בחוב הפסוק - פסיקה:## ברע"א 5222/93, (גוש 1992 בנין בע"מ נ' חברה חלקה 168 בגוש 6181 בע"מ) - נדון מקרה בו ניתן צו עיקול אצל צד שלישי בהוצאה לפועל, והצד השלישי לא הגיב כלל. הזוכים בהוצאה לפועל ביקשו לחייב את הצד השלישי בתשלום החוב הפסוק, וראש ההוצאה לפועל נעתר להם. כאמור לעיל, קבע ביהמ"ש העליון, שהעדר תגובה של הצד השלישי איננה מצדיקה חיוב הצד השלישי כב' השופט ש. לוין פסק כדלקמן: "הגענו לכלל מסקנה שיש לקבל את טענות המבקשים שאין החובה המותנית הנזכרת בסעיף 48(א) (קרי: לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז - 1967), מתעוררת אלא לאחר שהנושה הוכיח, בין על דרך של חקירה ובין על דרך של הבאת ראיות, שבידי הצד השלישי אכן מצויים הנכסים נשוא צו העיקול, או שהיו מצויים בידיו. שלושה הם הטעמים המצטברים שהביאונו להגיע למסקנה האמורה: א. נוסח החוק. סעיף 48(א) קובע כי החיוב המותנה הכלול בו, קם כאשר הצד השלישי "לא עשה כאמור בסעיף 47"; וסעיף 47קובע, כאמור, כי הצד השלישי חייב למסור לידי המוציא לפועל "את הנכסים המעוקלים" או לשלם את "החובות"; ופשיטא הוא שמי שמבקש סעד בגדר סעיף 48(א) שומה עליו להוכיח תחילה כי קיימים "נכסים מעוקלים" או כי קיימים "חובות". אין כל הוראה בחוק ההוצאה לפועל הקובעת כי עצם העובדה שהצד השלישי לא הגיב על צו העיקול שהומצא לו, יש בה כדי לחייב אותו בתשלום החוב הפסוק. ב. עם חקיקת חוק יסוד:ו"כבוד האדם וחירותו", עלה משקלה הנורמטיבי של זכות הקניין, לדרגה של זכות יסוד. הקביעה בסעיף 3לחוק האמור ש"אין פוגעים בקניינו של אדם" הינה בעלת משקל גם שאנו באים לפרש הוראות דין קיימות; לפיכך, גם לו היינו סבורים שיש פנים לכאן ולכאן לפתרון השאלה שלפנינו, מן הדין הוא שנפרש את הוראת חוק ההוצאה לפועל הרלוונטית באופן שזכות הקניין של הצד השלישי לא תיפגע. ג. הפרשנות האמורה של סעיף 48(א) לחוק ההוצאה לפועל תואמת, בשינויים המחויבים, גם את ההסדר הדיוני הקיים לגבי עיקולים זמניים ופרשנות הקובעת שעצם אי מתן תשובה על ידי הצד השלישי לצו העיקול שהומצא לו, אינה מטילה עליו חבות, תואמת את הוראת תקנה 369(א) לתקנות, שעל פיה אי מתן תגובה על ידי ה"מחזיק", שהומצא לו עותק צו העיקול, עדיין אין בה כדי להחיב את המחזיק בתשלום כלשהו, כל עוד לא נקט התובע בהליכים המתאימים המנויים בתקנות." באותו פסק דין נדון מקרה בו ניתן צו עיקול אצל צד שלישי בהוצאה לפועל, והצד השלישי לא הגיב כלל. הזוכים בהוצאה לפועל ביקשו לחייב את הצד השלישי בתשלום החוב הפסוק, וראש ההוצאה לפועל נעתר להם. כאמור לעיל, קבע ביהמ"ש העליון, שהעדר תגובה של הצד השלישי איננה מצדיקה חיוב הצד השלישי בחוב הפסוק, בהעדר הוכחה פוזיטיבית שהצד השלישי מחזיק ברכוש או בכספים המגיעים לחייב. באותו תיק, הורה ביהמ"ש העליון להחזיר את הדיון לראש ההוצאה לפועל, על מנת שיקיים דיון במחלוקת לגופה. חיוב צד ג' בתשלום חובחוב