כתב תשובה לעתירה מנהלית

להלן הוראות לגבי הגשת כתב תשובה לעתירה מנהלית: אם הורה בית המשפט על הגשת כתב תשובה לעתירה מנהלית, יוגש כתב התשובה בתוך שלושים ימים אם לא קבע בית המשפט מועד אחר. בכתב התשובה יפורטו אלה: (1) מען המשיב להמצאת כתבי טענות; (2) פירוט הנימוקים שבעובדה ושבחוק שעליהם מתבססת התשובה; (3) עמדת המשיב באשר לסעד המבוקש בעתירה. כתב התשובה יהיה ערוך לפי טופס 3 שבתוספת, והעובדות שבו יאומתו בתצהיר או תצהירים אשר יצורפו אליו, לכתב תשובה יצורפו, ככל שניתן, העתקים צילומיים של כל המסמכים הנוגעים לענין. משיב שלא הגיש כתב תשובה כאמור, לא יהא רשאי להשמיע את טענותיו בדיון בעתירה אלא ברשות בית המשפט. להלן טופס כתב תשובה לעתירה מנהלית: בבית המשפט המחוזי ב בשבתו כבית משפט לענינים מינהליים בענין: נ ג ד כתב תשובה מטעם המשיב [מס' ] כתב התשובה יפרט את הנדרש לפי תקנה 9(ג) ויצורפו אליו העתקים צילומיים לפי תקנה 9(ד) לתקנות בתי משפט לענינים מינהליים (סדרי דין), התשס''א-2000 כתב תשובהמסמכיםעתירה מנהלית