מחיקת תביעה נגד קרנית

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מחיקת תביעה נגד קרנית: 1. שתיים מהנתבעות מבקשות לסלק את התביעה נגדן על הסף: בהמרצה 97/22163 מבקשת "קרנית" קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, לדחות את התביעה נגדה בהעדר עילה. לטענת "קרנית", ניתן להגיע כבר כעת למסקנה, שלא נתקיים תנאי מהתנאים לחבותה הסטטוטורית, כך שאין כל עילת תביעה נגדה. בהמרצה 97/23186 מבקשת אררט חברה לביטוח בע"מ, לדחות את התביעה נגדה מחמת שהתיישנה. 2. נתתי לתובע זכות להגיב בכתב על כל אחת מהבקשות, ובאת כוחו אמנם הגיבה. 3. דין בקשת "קרנית" להתקבל: א. התביעה דנן הוגשה בגין "תאונת דרכים" כמשמעות המונח בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה - 1985, דהיינו בגין פציעה שנפצע התובע מטרקטור, ביום 23.11.86. כל שנאמר בכתב התביעה המתוקן, בהתייחס לאחריות "קרנית" הוא: "הנתבעת השניה הינה קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים מאחר ולא ידוע אם יש לנהג רשיון נהיגה וכן לא ידוע באם הטרקטור היה מבוטח במועד התאונה. לחילופין, הנתבעת השלישית בטחה את הטרקטור במועד התאונה בהתאם לאישור הרצוף בזה". (סעיף 2 (ב) וכן: "התובע אינו יודע מי היה בעל הטרקטור והיכן היה מבוטח ובאם היה מבוטח". ב. למעשה די בכך. "קרנית" היא, כידוע, תאגיד שהוקם על פי חוק הפיצויים וחבותה הוגדרה בחוק הנ"ל, בסע' 12: "12. (א) תפקידה של הקרן הוא לפצות נפגע הזכאי לפיצויים לפי חוק זה ואין בידו לתבוע פיצויי מאת מבטח מחמת אחת מאלה: (1) הנוהג האחראי לפיצויי אינו ידוע; (2) אין לנוהג ביטוח לפי פקודת הביטוח או שהביטוח שיש לו אינו מכסה את החבות הנדונה; הוראה זו לא תחול לגבי נפגע שאינו ישראלי אשר נהג ברכב המכוסה בכרטיס ביטוח רכב בין-לאומי לפי הוראות פקודת הביטוח. (2א) למבטח מונה מנהל מורשה לפי סעיף 68(א)(3) לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א - 1981 (להלן - מנהל מורשה), בהוראת המפקח על הביטוח, כמשמעו בחוק האמור, בשל כך שהמבטח אינו יכול לקיים התחייבויותיו, ושר האוצר, לפי המלצת המפקח על הביטוח, אישר כי מן הראוי שהקרן תפעל לפי סעיף זה; (3) המבטח נמצא בפירוק" על מנת לבסס את עילת התביעה, על התובע לטעון ולהוכיח, אחת מהחלופות בסעיף האמור. הטענה שהתובע אינו יודע מי נהג בטרקטור, כאשר הוא עצמו תובע את נהג הטרקטור, כנתבע מס' 1, היא תרתי דסתרי, ואילו הטענה שהתובע אינו יודע אם הטרקטור היה מבוטח, אינה מקימה את העילה שבסעיף 12(א)(2), משום שתנאי לעילה זו הוא העדר ביטוח, ולא אי ידיעה של התובע אם היה ביטוח. ג. עם זאת, על סמך אלה בלבד, לא הייתי מקבל את בקשת "קרנית", משום שאין מוחקים תביעה, אם ניתן "להצילה" ע"י תיקונה. אלא שבמקרה דנן, הודתה ב"כ התובע במפורש, ש"אררט" ביטחה את הטרקטור במועד התאונה. כך בבקשה שהגישה, ביום 20.10.96, בהמרצה 96/52565, באמרה: " ממחקר שערכה הנתבעת "קרנית" הסתבר שבמועד התאונה היה הטרקטור נשוא התביעה מבוטח אצל "אררט" חברה לביטוח בע"מ" וגם בתגובתה לבקשת "אררט", לדחות את התביעה על הסף בטענת התיישנות, הודיעה ב"כ התובע: "אין מקום לטעון טענת התיישנות: א. .... ב. כשהנהג שנתבע בתביעה המקורית היה המבוטח של חברת הבטוח "אררט". ד. לסיכום, לא רק שלא הועלתה עילת תביעה נגד "קרנית", אלא שעמדת התובע עצמו, שוללת קיומן של שתי העילות האפשריות לכאורה, להקמת עילה נגדה. 4. גם דין בקשת "אררט" להתקבל: א. לפי כתב התביעה המתוקן, נולד התובע ביום 26.6.71 והתאונה ארעה ביום 23.11.86. התאונה ארעה, אפוא, בטרם הגיע התובע לגיל 18 וחלה הוראת סעיף 10 לחוק ההתיישנות, תשי"ח - 1958, הקובע: "10. בחישוב תקופת ההתיישנות לא יבוא במנין הזמן שבו עדיין לא מלאו לתובע שמורה עשרה שנה". התובע חגג את יום הולדתו ה- 18, ביום 26.6.89, ומאותו יום מתחיל מרוץ ההתיישנות. תקופת ההתיישנות היא 7 שנים כך שהתביעה התיישנה ביום 26.6.96 ואילו כתב התביעה המתוקן, שבו צורפה "אררט" כנתבעת, הוגש ביום 5.11.96, דהיינו לאחר מועד ההתיישנות. ב. בתגובתה לבקשה טענה ב"כ התובע מספר טענות. היות ולא מצאתי בהן ממש, אדון בהן בקיצור, משום כבודה של הפרקליטה: הטענה הראשונה היא, שאם נתבע מס' 1 היה מבוטח, יש לו זכות לחזור על "אררט" ולתבוע ממנה את הסכומים בהם יחוייב. ראשית - אין זו מסקנה הכרחית. זכות החזרה של נהג כלפי מבטחו, על פי פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), תש"ל - 1970, צרה ומוגבלת מזכותו של הנפגע כלפי המבוטח. שנית - אין בזכות החזרה של המבוטח כלפי המבטח, כדי כדי "לרפא" את זכותו של הנפגע, אם זו פקעה. טענה שניה שמעלה ב"כ התובע, שאין לדון בבקשה אלא לאחר שיתברר, אם נתבע מס' 1 אמנם נהג בטרקטור. לא ירדתי לעומק טענה זו, ואינני רואה, מה לשאלה מי נהג בפועל בטרקטור, אם בכלל מתעוררת שאלה כזו, ולשאלת ההתיישנות. ג. עולה שהתיישנות התביעה עולה מכתב התביעה גופו וגם גורל התביעה נגד "אררט" נחרץ. 5. אני מוחק אפוא, את התביעה נגד "קרנית" ודוחה את התביעה נגד "אררט". 6. כתוצאה מכך, נמחקת גם ההודעה נגד הצדדים השלישיים. רק ב"כ "קרנית" ביקש הוצאות משפט ואני מחייב את התובע לשלם ל"קרנית" הוצאות, לרבות שכר טרחה ומע"מ, בסכום כולל של 3,000 ש"ח. מחיקת תביעה / הליךקרנית