ממלא מקום נשיא בית המשפט העליון

מיהו ממלא מקום נשיא בית המשפט העליון ? אם נתפנה מקומו של נשיא בית המשפט העליון וכל עוד הנשיא החדש לא התחיל לכהן, או נעדר הנשיא מן הארץ או שנבצר ממנו זמנית למלא תפקידו, ימלא המשנה לנשיא את התפקידים המוטלים על הנשיא וישתמש בסמכויות הנתונות לו לפי כל חיקוק. אם נבצר מנשיא בית המשפט העליון ומהמשנה לנשיא למלא את תפקידיהם, יכהן כממלא מקום הנשיא הותיק שבשופטי בית המשפט העליון, ומבין בעלי ותק שווה הקשיש שבהם. נשיא בית המשפט העליון רשאי לאצול מסמכויותיו למשנה לנשיא.בית המשפט העליון