נזקים לדירה בשכירות - תביעות קטנות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא נזקים לדירה בשכירות - תביעות קטנות: 1. בתיק זה הוגשה ע"י התובעת תביעה נגד הנתבעים בגין נזקים שאירעו בדירה שברחוב יהודה גור 2/3 נווה זאב באר-שבע (להלן:"הדירה"). 2. הדירה הושכרה לנתבעים ע"י התובעת על פי הסכם שכירות לתקופה שמיום 20.10.99 עד ליום 20.07.00 (להלן:"הסכם השכירות"). 3. לטענת התובעת בסיום השכירות מצאה בדירה את הליקויים שלהלן: א. כיור סדוק במטבח שגרם לנזילת מים בארונות המטבח ובעקבות כך לרקבון. ב. כתמים לשיש במטבח. ג. בארון מטבח - קרוסלה פינתית שבורה. ד. חול בתוך האסלה. 4. עוד לטענת התובעת היא לא קיבלה מהנתבעים שטר בטחון וזאת בניגוד לקבוע בחוזה. כמו כן נמסר לה ע"י המתווך, שתיווך בעיסקה מטעם הנתבעים, כי לנתבעים אין ילדים ואין בעלי חיים ועל כן נאותה להשכיר להם את הדירה. בפועל, הסתבר לה שיש לנתבעים 2 ילדים וגם כלב. 5. עוד לטענת התובעת מדובר בדירה חדשה שהושכרה לראשונה. 6. לטענת הנתבעים מרגע שנחתם הסכם השכירות התובעת התנהגה עמם בצורה לא הוגנת, לא סיפקה מיטה זוגית וטלפון על אף שהבטיחה לספקם. 7. בנוסף לכך, לטענתם, לא שילמה דמי תיווך למתווך והשיבה בעלבונות על כל פניה שלהם. 8. לעניין שיק הבטחון - לטענתם הם מסרו לה שיק והיא קרעה אותו לעיניהם. 9. אשר לכיור - לטענת הנתבעים הכיור היה סדוק כבר בעת כניסתם לדירה והם הודיעו על כך למתווך. הסדק גדל במשך הזמן. לדבריהם, על פי החוזה פינו את המושכר ביום 19.7.00 ובאותו ערב ראתה התובעת את הדירה ובדקה אותה. כמו כן נבדקה הדירה פעם נוספת בנוכחותם ביום 20.7.00 ולא היו לה כל טענות. 10. לטענת הנתבעים אמרה להם התובעת כי מצאה שהכיור סדוק ואם הקבלן לא ישלם לה עבורו אזי הם יאלצו לשלם. לטענתם, על אף שלא היו אחראים לאותו נזק לכיור הסכימו לשלם עבורו ואף השאירו לתובעת את כתובתם ומספר הטלפון שלהם. 11. פרט לכיור, לטענת הנתבעים, שילמו לתובעת את כל המגיע לה ואף קיבלו ממנה אישור כי אין כל טענות כלפיהם מלבד הסדק בכיור. 12. לטענת הנתבעים מספר ימים לאחר הפינוי של הדירה התקשרה אליהם התובעת וטענה כי יש נזקים לשיש ולארון המטבח ודרשה פיצוי בעבור נזקים אלה. אך הנתבעים סירבו לשלם בעבור נזקים אלה וחזרו וטענו שהם מוכנים לשלם לתובעת רק בגין הכיור וכל יתר הנזקים אינם באחריותם. 13. לדברי הנתבעים האישור שצירפה התובעת לכתב התביעה בנוגע לבדיקת ארון המטבח נושא את התאריך 21.8.00, שזה חודש לאחר שהם עזבו את הנכס, ואילו הדו"ח על בדיקת השיש נעשה ביום 21.7.00, יומיים לאחר שעזבו, ולא בנוכחותם וכאשר התובעת עצמה כבר התגוררה יומיים בדירה. 14. בתיק זה התקיימו שני דיונים והוזמן להעיד מר ארכדי קנטור, שהיה המתווך שטיפל בהשכרת הדירה לנתבעים. 15. טענות התובעת מתייחסות לנזקים בכיור, בשיש ובארון. לגבי האסלה הודיעה התובעת במעמד הדיון כי לאסלה לא נגרם נזק (ראה פרוטוקול מיום 26.2.00 בעמוד 4). כמו כן לתובעת טענות בעניין אי קבלת שטר החוב. 16. לעניין הכיור - כאמור לעיל, הודיעו הנתבעים לתובעת כי על אף שאין הם אחראים לסדק שהיה בכיור וכי סדק זה כבר היה קיים בעת ששכרו את הדירה, הם מוכנים לפצותה בעבור הכיור. התובעת צירפה הצעת מחיר עבור כיור המסתכמת ב - 342 ₪. עלות הרכבת הכיור הוא 350 ₪ עפ"י אישור שצירפה התובעת. אשר על כן הנני מחייבת את הנתבעים לשלם לתובעת סך של 692 ₪ בגין החלפת הכיור במטבח. 17. לעניין השיש - מצאתי שיש לדחות את התביעה. מקורו של הנזק שנגרם לשיש לא הוכח בפני. לטענת התובעת הנתבעים הם שאחראים לו. לטענת הנתבעים כאשר עזבו את הדירה לא היה כל פגם בשיש והתובעת אף אישרה במסמך מיום 20.7.00 כי הנזק היחידי שנמצא בדירה הוא סדק בכיור. נזק או פגם שנגרם לשיש אינו נזק נסתר. ניתן בנקל לגלותו אפילו במבט חטוף ובמיוחד שמדובר לכאורה בנזק, שלדברי התובעת על פי חוות דעת שצירפה, מחייב החלפה של השיש. כתמים שנגרמו לשיש עקב חומר חומצתי שנשפך עליו, היו מתגלים מיד עם כניסת התובעת למטבח ובמיוחד שגם בדקה את הכיור שהשיש צמוד אליו. 18. התובעת נכנסה לדירה להתגורר בה מיד לאחר עזיבת הנתבעים. 19. הדירה פונתה ע"י הנתבעים ביום 19.7.00. התובעת נכנסה להתגורר בה ביום 20.7.00 וחוות הדעת בעניין השיש נעשה ביום 21.7.00, דהיינו יומיים לאחר שהנתבעים עזבו את הדירה. 20. כאמור, מקור הנזק לשיש לא הוכח אך יש בפני יותר ראיות לכך שבעת פינוי הדירה על ידי הנתבעים, לא נתגלה כל פגם בשיש ועל כך יש אישור בכתב מאת התובעת. 21. אשר על כן ולעניין נזקי השיש אני דוחה את התביעה. 22. לעניין הנזקים האחרים בארונות המטבח - על פי חוות הדעת שצורפה מדובר ב: א. קרוסלה מתנדנדת. ב. שיש לא תקין. ג. כיור שבור. ד. רטיבות רבה בארון כיור כתוצאה משבר בכיור. חוות הדעת נערכה ביום 20.8.00. 23. לעניין הקרוסלה השבורה - אין ראיה שהנזק לקרוסלה נעשה ע"י הנתבעים. כאמור לעיל, קיים אישור מפורש של התובעת כי נמצאו נזקים בכיור בלבד. זאת ועוד, חוות הדעת שצורפה נושאת את התאריך 20.8.00, דהיינו חודש לאחר שהנתבעים עזבו את הדירה ובמהלך חודש עשויים להגרם נזקים בדירה שמקורם לא ידוע. 24. לעניין השיש - כאמור לעיל, דחיתי את טענת הנתבעת שהנתבעים אחראים לנזק זה. 25. לעניין הכיור - כאמור לעיל, קיבלתי את טענת התובעת בעניין הכיור. 26. לעניין הרטיבות בארון הכיור שנגרמה כתוצאה משבר בכיור - אין פירוט מהו הנזק שנגרם לארון ומהי עלות תיקונו. ודוק: מדובר בחוות הדעת בארון שמתחת לכיור בלבד. אני מעריכה את עלות נקיונו ושיפור מצבו בכ - 200 ₪ וקובעת כי על הנתבעים לשאת גם בסכום זה עקב כך שמקורה של הרטיבות בארון שמתחת לכיור הוא הסדק שהיה בכיור. 27. לעניין אי המצאת שטר הבטחון - טענה זו עולה בכתב התביעה מבלי שהתובעת מפרטת מהי תביעתה בנושא זה. מצאתי לקבוע שגם בנושא שטר הבטחון אין מחלוקת שהנתבעים המציאו לתובעת שיק בטחון שלטענתם לא הסכימה לקבלו עקב כך שחסרו בו פרטים לגבי הערבים. לטענת הנתבעים היו מוכנים למלא את הפרטים החסרים אך התובעת סירבה לקבל מהם שטר מתוקן. 28. לסיכום: הנני מחייבת את הנתבעים לשלם לתובעת סך של 692 ₪ עבור החלפת כיור במטבח. סכום זה כולל תשלום עבור רכישת כיור חדש ועבור הרכבתו. כמו כן הנני מחייבת את הנתבעים לשלם לתובעת סך של 200 ₪ עבור ניקוי ארון המטבח שמתחת לכיור. סה"כ סך של 892 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 21.8.00 ועד ליום התשלום בפועל, בצירוף הוצאות אגרת פתיחת תיק בסך של 84 ש"ח והוצאות משפט בסך 150 ₪. סכומים אלה ישאו הפרשי מהיום ועד התשלום המלא בפועל. בקשת רשות ערעור תוך 15 יום מהיום.שכירותמקרקעיןתביעות קטנות