עבריינות צווארון לבן

בתי המשפט עמדו לא אחת על החומרה שבעבריינות הכלכלית או מה שמכונה כ"עבריינות צווארון לבן", בשל הפגיעה הקשה שהיא מסבה לציבור הרחב. בע"פ 9788/03 טופז ואח' נ' מדינת ישראל פ”ד נח(3) 345 בעמ' 250, נקבע כי "העבריינות הכלכלית בתחומי החברה והכלכלה היא לרוב מתוחכמת, מסתייעת באמצעים מודרניים של הפקת מידע וקשה לגילוי. נזקיה קשים לחברה בכללותה, למשק הכלכלי ולאנשים הפרטיים הנפגעים ממנה במישרין. על מדיניות הענישה לשקף את הסכנה הגדולה הרובצת לפתחה של העבריינות הכלכלית המתוחכמת, את היקף הקורבנות העלולים להיפגע ממנה, את הקושי והמורכבות שבאיתורה ואת ההוקעה הברורה של יסודות השחיתות וניצול עמדות הכוח, השליטה והמידע הכרוכים בביצועה. על המסר העונשי לשקף בבירור את תגובתה המחמירה של החברה על מעשים של הפרת נאמנות בשימוש בכספי הזולת תוך ניצול כוח המשרה". באשר לחומרה המיוחדת שבעבריינות הכלכלית, אזכיר את דברי כב' השופט א' ברק (כתוארו דאז) בע"פ 624/80 מדינת ישראל נ' חברת ארנסט בע"מ, פ"ד לה(3), 211: "בהטלת עונשי מאסר אלה מביעה החברה המאורגנת את סלידתה מהתנהגותם העבריינית של מעלימי המס ומטילה עליהם אות קלון. יידעו נא עברייני הצוארון הלבן, כי צווארונו של עושה עבירה זו אינו לבן, והרי הוא כצווארנו של פורץ ושודד, שהאחד שודד את קופתה של המדינה והאחד שודד את קופתו של הפרט. ע"פ 344/80 (2) (הנזכר). יידעו חבריו וידידיו של וייס ויידעו נא אנשי המסחר, המלאכה והתעשיה אנשי מקצועות חופשיים וכיוצא בהם כי אנו מתייחסים בחומרה יתרה למעלימי המס, ועם כל הצורך להתחשב בנסיבות אישיות, מי שעובר עבירות מס בנסיבות כה חמורות צפוי לא רק לעונשי קנס אלא אף לעונשי מאסר שאינם קלים כלל ועיקר". ככל שמדובר במי שביצע עבירות כלכליות, שהן תוצאה של תכנון ומחשבה ונובעות מתאוות בצע, גובר משקלו של השיקול ההרתעתי על משקלן של נסיבותיו האישיות (ראו רע"פ 5722/06 גנאים נ' מדינת ישראל, מיום 24.7.06 , ע"פ 624/80 חב' וייס ארנסט בע"מ נ' מדינת ישראל, פ"ד לה (3) 211; וע"פ 6474/03 מלכה נ' מדינת ישראל (לא פורסם)). משפט פליליעבירות צווארון לבן