עיכוב ביצוע משכון ללא כל ערובות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עיכוב ביצוע משכון ללא כל ערובות: לאחר עיון בבקשה ובנספחיה וכן בתגובת המשיבים, החלטתי לדון בבקשה כאילו ניתנה הרשות לערער וכאילו הוגש ערעור עפ"י הרשות שניתנה, ואני סבור כי יש ממש בערעור. שטר המשכון אותו מבקש המערער לממש, כמוהו - כידוע - כפס"ד חלוט, וזוהי נקודת המוצא ממנה צריך להתחיל הדיון בבקשת המשיבים. תוצאה לפיה מעוכב ביצוע המשכון בלא כל ערובות כספיות ממשיות ועכשוויות של מבקש הביצוע (במקרה דנן - המשיבים) יכולה להתקבל במקרים מסויימים בלבד, אשר איני סבור כי המקרה דנן נמנה עליהם. אף אנוכי, כעמיתי כב' השופט שלו (ת"א (ת"א) 97 / 441 ענבל בע"מ ואח' נ' השקעוד בע"מ ואח', לא פורסם) וכב' השופט ד"ר קלינג (ה"פ (ת"א) 97 / 561 צ'לבי נ' מגדל בע"מ ואח', לא פורסם) סבור כי תקנת הציבור בכלל והצורך באורחות מסחר תקינות ויעילות מאידך מחייב אי-הכבדה על מלווה המבקש לממש שעבוד, על נערב המבקש להיפרע מערבות אוטונומית שבידיו וכיו"ב. "ניצול" מעמדם האיתן וחוסנם הכלכלי של הבנקים בכדי לטעון כי עיכוב המימוש לא יגרום להם נזק, מניח תשתית להכבדה מוצדקת של דרישותיהם העתידיות מלווים פוטנציאליים ומערער את היציבות המסחרית במשק. פרט לכך, יש להעיר כי בענייננו יש להתחשב בנתון נוסף: שוויה הנטען - ולו אף אצא מנקודת הנחה כי הוא מוכח - של דירת המשיבים אמנם עולה, לכאורה, על גובה חובם הנטען, אך סבוורני כי נקודה זו יש למצות את בירורה של נקודה זו ככל האפשר, שכן לא הרי שוויה בכח של הדירה כשוויה בפועל ומשווי זה יש להפחית סכומים אשר ייתכן והפחתתם - בצירוף "תפיחת" החוב - תהפוך את היוצרות בנקודה זו לחלוטין. למקרה אפשרי שכזה, ראה: רע"א 97 / 7740 טוויטו נ' בל"ל, דינים-עליון נ"ג, 581. היעדרו של תצהיר "מתאים" אינו פגם כה מהותי עד כי יעוכב בגינו ביצועו של פס"ד חלוט, מה גם שאף ביהמ"ש קמא סבור כי "למשיב (המערער דנן - מ.ה.) טענות חזקות כמפורט בהרחבה בסיכומיו" בעוד ש"המבקשים הראו כי קיים סיכוי, ולו כלשהו, שיזכו בתביעתם" (עמ' 6 להחלטת ביהמ"ש קמא, שו' 16 ו - 19-20 בהתאמה). סוף דבר, אני סבור כי אין החלטתו של ביהמ"ש קמא - כפי שהיא - יכולה לעמוד. הן כשלעצמי והן לאור הסכמת ב"כ המבקש (פרוטוקול מיום 11.02.98, שו' 22) אני סבור כי יש לחייב את המשיבים בהפקדת ערובה מתאימה, חרף שוויה הנטען של דירתם - כמוסבר לעיל. התיק מוחזר בזאת לביהמ"ש קמא, אשר יקיים - באם ירצה בכך - דיון בנושא, ויקבע את גובה הערובה שעל המשיבים להפקיד כנגד עיכוב הליכי מימוש המשכון שננקטו ע"י המבקש, על סמך כל הנתונים שבפניו. באם לא ישבע מי מן הצדדים נחת מהחלטתו האמורה של ביהמ"ש קמא, הרשות נתונה לו לשוב לבימ"ש זה בבקשה חדשה. אני קובע הוצאות בקשה זו בסך 5,000.- ש"ח + מע"מ, שישולמו למערער ע"י המשיבים. עיכוב ביצועמשכון