ערעור על פסיקת מזונות זמניים

הלכה היא כי בית משפט שלערעור יתערב בפסיקת מזונות זמניים רק בנסיבות חריגות וכאשר בפניו טעם של ממש להתערב במזונות שהינם נשוא קביעה זמנית. קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערעור על פסיקת מזונות זמניים: 1. זו בקשה לרשות ערעור על החלטת כב' השופטת בוהדנה בבית המשפט לענייני משפחה בטבריה. בקשת רשות הערעור תידון כערעור לכל דבר וענין. 2. בקשת רשות הערעור נסבה גלל מזונות זמניים כפי שפסקה כב' השופטת בבית משפט קמא, כאשר על פי קביעתה חייבה את המבקש בתשלום מזונות זמניים כדי סך 3,500 ש"ח. 3. עקר טרוניתו של ב"כ המבקש הינה כי ההכנסה של המבקש הינה רק 3,400 ש"ח וכב' השופטת הסתמכה על הכנסה צפויה ולא על זו שבפועל. 4א. הלכה היא כי בית משפט שלערעור יתערב בקביעת מזונות זמניים רק בנסיבות חריגות וכאשר בפניו טעם של ממש להתערב במזונות שהינם נשוא קביעה זמנית. כאן, במקרה בפני, אף ראתה להדגיש זאת כב' השופטת בוהדנה תוך ציון מפורש שאין בקביעתה משום קביעת מסמרות, ופסק דינה נשוא קביעת מזונות קבועים ינתן לאחר שמיעת ראיות (עמ' 13 להחלטה). ב. במקרה בפני, מדובר בפסיקת מזונות לשלושה קטינים, טל ילידת אפריל 1981, שי יליד אוגוסט 1983 וחן יליד נובמבר 1988. אין חולק כי על המבקש מוטלת חובה לשלם את מזונותיהם של התובעים. באשר לטל, מדין צדקה ובאשר לחן ושי חובת האב - המערער למזונות הינה מוחלטת. עיון בתביעת התובעת מלמד על תביעה למזונות כדי סך 10,400 ש"ח לחודש. בית המשפט דלמטה התרשם מרמת החיים בהם חיו התובעים ובצדק מציין כי מזונות זמניים לא נועדו למנוע רק חרפת רעב אלא להותיר את הילדים ברמת החיים לה הורגלו (ראה בר"ע 96/49 תל-אביב, ת"מ כרך 96 (3), עמ' 1996). ג. כב' השופטת בוהדנה נמקה היטב את החלטתה, פרטה את מרכיב סל המזונות לכל אחד מהתובעים ושלא כנטען על ידי ב"כ המבקש עמדה על הכנסות התובע הן אלה מעבודתו כדי 4 שעות עקב נכותו והן נשוא השלמת השכר ממשרד הביטחון ולא התעלמה ממצבו הרפואי של המערער. 5א. שלא בצדק מציינת ב"כ המשיבים בתגובתה, כי אין לקבל את ה"ראיות" אשר הוגשו במצורף לבקשת רשות הערעור. בית המשפט לערעור, בשבתו בערר על בית המשפט לענייני משפחה, אינו כבול לחרב הראיות הרגילה (סע' 9 לחוק בית המשפט לענייני משפחה תשנ"ה - 1995). ב. אין משמעות הדבר פריצת גדר. לא ראיתי כל סיבה או טעם מדוע הסכם שכירות שנחתם, על פי המסמך שצורף ביום 1.11.97 לא הוצג בעתו (תמיהות ב"כ המשיבים לאור סע' 2 לתצהיר המערער בבית משפט קמא - תמיהות של טעם הן) וכך גם כך באשר לתלוש שכר מעודכן. תלוש התגמול החודשי ממאי 98, כפי שצורף, מלמד על תשלום 3,366 ש"ח, כאשר המסמך מקופ"ח באשר לצמצום שעות העבודה של המערער זכה להתייחסות מלאה של כב' השופטת בוהדנה. 6א. בית המשפט דלמטא בקביעתו את הכנסות ההורים קובע כי על פי טיעון הנתבע, קיצבת הנתבע - המערער תגיע לסך של כ- 2,000 ש"ח לחודש בנוסף ל- 5,000 ש"ח שכרו מעבודתו תוך השלמה ממשרד הביטחון וסה"כ - 7,000 ש"ח. ב. חישוב על פי המצורף היום, תלוש שכר מחודש ספטמבר 97 ותלוש תגמול למאי 98 מלמדים על הכנסה של לא פחות מ- 6,051 ש"ח. (כאשר מעבר לזאת, רשאי בית המשפט בפסיקת מזונות לקובעם על פי יכולת השתכרות ובוודאי שבפסיקת מזונות זמניים). נתונים אלה ובהתייחס לתלוש התגמול של משרד הביטחון כפי שצורף וכן הסכם השכירות, אין בהם כדי לשנות מקביעת כב' השופטת בוהדנה ובוודאי שלא כאשר מדובר במזונות זמניים. ג. אין גם מקום להתערב בקביעת כב' השופטת דלמטא כי דמי המזונות שלא ישולמו במועדם ישאו ריבית והצמדה. 7. לאור מכלול האמור לעיל, אני דוחה את הערעור. אני מחייב את המבקש-המערער בהוצאות המשיבה כדי סך 2,500 ש"ח (כולל).ערעורמזונות