פטירת משכיר דירה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פטירת משכיר דירה: בתביעה זו תבע המנוח אשר נפטר ביום 6/3/01, אחרי שמסר את עדותו בישיבה מיום 27/11/00, מאת הנתבעים את הנזקים שנגרמו למושכר, נשוא חוזה השכירות ת/1, ע"י הנתבעים תוך כדי החזקתם במושכר. הואיל והתובע נפטר אחרי הישיבה הראשונה בתיק זה, באו הוריו בנעליו של התובע כמייצגים של עיזבון התובע. אין חולקין כי הנתבעים שילמו לתובע במשך תקופת השכירות, שהייתה מיום 1/8/99 ועד ליום 1/8/00, את כל החיובים שהיה על הנתבעים לשלם כולל מיסים, ארנונה, חשמל וכיוצא באלה. 4. המחלוקת לעניין זה היא לגבי נזקים שהנתבעים גרמו למושכר בעניין זה, תוך כדי החזקתם במושכר, והתובע טען כי נזקים אלה הסתכמו, לפי המפורט בחוות הדעת ת/2, בסכום של 17,750 ₪. 5. הנתבעים הגישו חוות דעת נגדית מוצג נ/1 השוללת את מרבית הנזקים להם טען התובע, ובכל מקרה גם אם נגרמו נזקים, הרי שחוות הדעת מטעם הנתבעים מיזערה נזקים אלה במידה ניכרת. 6. הואיל ומדובר בפריטים שונים של נזקים שנגרמו, לטענת התובע, ע"י הנתבעים, יהיה עלי להתייחס לכל פריט כזה בנפרד. 7. השאלה הראשונה היא אם לאור האמור בסעיף 5 לחוזה השכירות ת/1 הנתבעים בכלל רשאים לטעון כי קיבלו את המושכר עם פגמים מסויימים, כפי שטענו. סעיף 5 האמור קובע כדלקמן: "השוכר מצהיר בזה שקיבל את המושכר במצב טוב ומתאים למטרת השכירות והוא מתחייב לשמור על המושכר במצב זה ולהחזירו באותו מצב כשהוא פנוי מכל אדם וחפץ. על השוכר לתקן במשך תקופת השכירות על חשבונו את כל התיקונים שיהיו דרושים כדי להחזיק את המושכר במצב הנ"ל. על השוכר לדאוג לטיפול והשקיית הגינון בחצר הבית. אומר כבר בשלב זה כי על הנתבעים יהיה להוכיח, כי אם היה קיים ביום קבלת החזקה במושכר פגם מסויים, שאותו פגם כבר היה קיים בעת קבלת המושכר, על אף היות המושכר מתאים למטרתו, דהיינו, למטרת מגורי השוכרים (הנתבעים). יצויין כי סעיף 5 הנ"ל אינו סוגר בפני הנתבעים העלאת טענה כי האמור בסעיף 5 קובע שהמושכר היה כליל השלמות, וכי אין להביא כל ראיות כדי לסתור את האמור בסעיף 5 הנ"ל. 8. הפריט הראשון שהתובע טען לו היה עניין הכיור בחדר האמבטיה. לטענת השמאית מטעם התובע, הכיור כופף ושוקע כלפי מטה, ועלות התיקון היא בסביבות 8000 ₪. הנתבעים טענו בסעיף 19 לכתב הגנתם, כי הכיור כבר היה במצב בו נמצא בעת קבלת המושכר. שמעתי בענין זה עדויות של שני המומחים מטעם שני בעלי הדין ואומר כי נראית לי גירסתו של המומחה מטעם הנתבעים, העד משה מלכה, כי שקיעת הכיור אינה נובעת ממעשה רשלני או מכוון של הנתבעים, אלא מבניה גרועה מלכתחילה. העד משה מלכה אמר באופן מפורש בעמ' 8 שורה 16 לפרוטוקול ואילך, כי " הכיור לא היה מאורגן כפי שצריך, הופעל כח, זה התכופף, יכול להיות גם כח שאדם ששם יד על זה משום שהכיור לא היה מחובר כנדרש מלכתחילה". העד משה מלכה גם המציא את התצלומים נ/2 ונ/3 שמראים כיצד כיור כזה צריך להיות מחובר מלמטה, לעומת מצב הכיור כפי שהוא מצא אותו, ראה לעניין זה צילומים מספר 8,9,10, נספחים לחוות הדעת נ/1. התוצאה היא לכן כי אני מעדיף, לעניין הכיור, את גירסת המומחה מטעם הנתבעים וקובע כי מצבו של הכיור כפי שהיה בעת מסירת החזקה, היה באותו מצב שהיה בשעת קבלת החזקה, ע"י הנתבעים והוא נובע מכך שהבניה של הכיור הייתה גרועה מלכתחילה, ולכן יש לדחות את תביעת התובע בפריט זה מכל וכל. 9. פריט הנזק השני מתייחס לארון המטבח. בסעיף זה תבע התובע נזק בסך 2500 ₪. בעניין זה מסתייעת עדותה של המומחית מטעם התובע בעדותה של אם התובע, העדה רות לוי, שאמרה בעמ' 9 שורה 16 ואילך לפרוטוקול, כי "הנתבעת יצרה איתי קשר ואמרה שהעוזרת שלה הרסה את הארונות, היא לקחה חומר לא מתאים והיא שיפשפה את כל הדלתות מבפנים ומבחוץ והכל נהרס". המומחה מטעם הנתבעים העריך נזק זה, לעומת ההערכה של המומחית מטעם התובע, בסך 800 ₪, בהתחשב בכך כי הארון (כמו כל הדירה) כבר קיים 8 שנים. גם בנקודה זו נראית לי הערכתו של המומחה מטעם הנתבעים, ביחוד לאור הכלל של השבת המצב לקדמותו, שהוא עיקרון יסוד לפיצויים לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש), לאור ההערכה של המומחית מטעם התובע שלקחה בחשבון החלפת כל הארון. נראה לי כי נזקו של התובע בפריט זה נע באמצע בין שתי הערכות ואני קובע כי בעניין הארון נגרם לתובע נזק בסך 1650 ₪. 10. הפריט השלישי לו טען התובע הוא הנזק שנגרם למזווה וביחוד למדפים ולקירות שבמזווה. המומחית מטעם התובע העריכה נזק זה בסך 5000 ₪, בו בזמן והמומחה מטעם הנתבעים העריך את הנזק בסך 100 ₪ לאור העובדה כי מדובר בתיקון פשוט כפי שהוא תואר בחוות דעתו. נראית לי גירסתו של המומחה מטעם הנתבעים בפריט זה ואני קובע כי הנזק שנגרם למדפים ולקירות הוא נזק פשוט שאינו עולה על הסך של 100 ₪. 11. הפריט הבא בתביעת התובע הוא תיקון הריצוף ביציאה מסלון הבית. המומחית מטעם התובע העריכה נזק זה בסך 300 ₪ ואילו המומחה מטעם הנתבעים העריך נזק זה בסך 150 ₪. הואיל והמומחית מטעם התובעים לא נחקרה בנקודה זו, מעדיף אני את גירסת התובע וקובע כי הנזק בפריט זה הוא בסך 300 ₪. 12. באשר לגינה טען המומחה מטעם הנתבעים, כי התובע המנוח לא הרשה לו לסייר בגינה ולכן אינו יכול לחוות את דעתו בעניין זה. לפי חוות הדעת של המומחית מטעם התובע, הגיע הנזק בפריט זה לסך 1750 ₪. אומר מיד, כי איני בטוח כי מומחית מטעם התובע, שהיא "אדריכלית ושמאית מקרקעין" לפי הכותרת בחוות דעתה ת/2, היא גם מומחית לגינון. יחד עם זאת, אציין מספר עובדות הנובעות מחומר הראיות: א. גם התובע המנוח אמר בעדותו כי לשיקום הגינה הוציא סכום של 1000 ₪ (עמ' 2 שורה 14 לפרוטוקול) ולכן קביעתה של המומחית מטעם התובע היא תמוהה. יצויין גם כי התובע לא המציא כל ראיה ממשית לאימרתו כי הוציא 1000 ₪ לשיקום הגינה. ב. התובע טען גם, כי הנתבעים פירקו את גג הסככה, (מוצג ת/6) והשאירו את הסככה כפי שהיא מופיעה בתצלום ת/7 . עדות זו נסתרה ע"י עדות עד הנתבעים, העד מיכאל גירפי, שאמר בעמ' 6 שורה 11 ואילך לפרוטוקול כי"המנוח פירק את היוטה הזאת והחליט לשים צמחיה מטפסת כתחלופה לכך". ג. התובע גם טען כי הנתבעים לא השקו את הגינה, דברים אלה נסתרים ע"י מספר ממצאים: (1) טענת הנתבעים כי השקו את הגינה בעצמם, עד למסירת החזקה לתובע. (2) טענת הנתבעים, שלא נסתרה, כי על אף התחייבותם לטפל בגינה, בהסכמתם התובע המנוח נכנס לגינה וטיפל בה מעת לעת. דברים אלה מסתייעים גם בעדות העד מיכאל ג'רפי, שאמר בעמ' 6 שורה 21 לפרוטוקול "לאורך כל הזמן המנוח טיפל בגינה". נכון שהמנוח לא היה חייב בכך, אבל הואיל והתנדב לעשות כן, אין לי ספק כי במשך כל הזמן הגינה לא חסרה השקייה. (3) הצצה בתצלומים ת/4 - ת/14, מראה באופן חד משמעי כי הגינה לא חסרה השקיה, כאשר התובע המנוח קיבל את החזקה במושכר לידיו ביום 1/8/00. נראה לי לכן כי יש לדחות את כל טענות התובע באשר לנזקים להם טען שנגרמו לו ע"י הנתבעים ביחס לגינה. 13. לאור כל האמור לעיל, סה"כ הנזקים שהתובע הוכיח מסתכמים בסך 2050 ₪. 14. התוצאה מכל הנ"ל היא כי אני מחייב את הנתבעים הדדית לשלם לעיזבון התובע סך 2050 ש"ח וסכום זה יישא ריבית צמודה והפרשי הצמדה למדד יוקר המחייה החל מיום 1/8/00 ועד לתשלום מלא בפועל. כמו-כן אני מחייב את הנתבעים הדדית לשלם לעיזבון התובע את הוצאות המשפט בסכום כולל של 530 ש"ח וסכום זה יישא ריבית צמודה והפרשי הצמדה למדד יוקר המחייה החל מהיום ועד לתשלום מלא בפועל. מקרקעיןשכירות