פסיקת הוצאות משפט בבית משפט לעניינים מנהליים

מה הדין בסוגיית פסיקת הוצאות משפט בבית משפט לעניינים מנהליים ? בית המשפט לעניינים מנהליים או הרשם רשאי לחייב בעל דין בתשלום שכר טרחת עורך דין והוצאות המשפט לטובת בעל דין אחר. אם דחה בית המשפט את העתירה על הסף, לאחר שמצא שאין היא מגלה על פניה עילה להתערבותו, רשאי הוא, להטיל על העותר הוצאות לטובת אוצר המדינה בשיעור שיראה לנכון, או להורות לרשם לעשות כן. אם ראה בית המשפט כי בעל דין האריך את הדיון בהליך שלא לצורך או עשה שימוש בלתי ראוי בהליך, רשאי הוא, בלא קשר עם תוצאות המשפט להטיל על בעל הדין הוצאות לטובת אוצר המדינה בשיעור שיראה לנכון, או להורות לרשם לעשות כן. אם פסק בית המשפט או הרשם שכר טרחת עורך דין ייווסף לסכום שנקבע כאמור סכום השווה למס ערך מוסף החל עליו, זולת אם הורה בית המשפט או הרשם הוראה אחרת.הוצאות משפטבית המשפט לעניינים מנהלייםפסיקת הוצאות