תיקון כתב הגנה לאחר קדם משפט

בית המשפט ציין כי כאשר תם משכבר קדם המשפט, ובנסיבות אלו, לא על נקלה ייעתר ביהמ"ש לתיקון כתבי טענות, ראה ע"א 40/87 נשר נ. אבוטבול ואח' פ"ד מג(4)49. קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תיקון כתב הגנה לאחר קדם משפט: 1. בפני בקשה לתיקון כתב הגנתה של המבקשת (להלן - החברה) שהוגש כנגד התביעה שכנגד שהגישה המשיבה (להלן - העיריה) כנגדה. ביום 18.6.98 ניתנה החלטה, כי החברה רשאית להתגונן כנגד התביעה שכנגד "אך ורק בטענות הקשורות להסכם הפיתוח ולפרשנותו". כמפורט באותה החלטה - עוד בשנת 1993, הגיש ב"כ החברה דאז, רשימה מוסכמת ופלוגתאות, ולענין התביעה שכנגד, ציין את טענת ההגנה שהינה כמפורט לעיל. 2. בעקבות החלטה זו, הגישה החברה בקשה לתיקון כתב ההגנה, כשהיא עותרת להוספת טענות שענינן, מבחינה עובדתית, הביצוע בפועל של העבודות נשוא התביעה שכנגד - כשמדובר על ביצוע העבודות מלפני שנים רבות ומהפן המשפטי, טענה, כי לא התקיימו התנאים המוקדמים שבגינם ניתן לחייב את החברה בתשלומים שנדרשו ממנה. בהחלטה מיום 6.10.98 בקשתי התיחסות העיריה בשני עניינים: א. האם מקובלת עליה ביצוע הצעה פרקטית שהוצעה ע"י החברה, ואשר אם היתה מתקבלת - יכול והיתה מונעת הצורך להכנס לשאלה, נשוא הבקשה. ב. התיחסות העיריה לטענת החברה בכל הקשור לזכותה לתיקון כתב ההגנה, מאחר ובזמנו הוסכם, שהעיריה תהיה רשאית לתקן את תביעתה בכל הקשור לסכומים הנתבעים, אולם בפועל לא הוגש כתב תביעה מתוקן. 3. א. העיריה אינה מוכנה, מהטעמים המפורטים בתגובתה, ליישם את ההצעה שהעלה ב"כ החברה. די בעצם סירובה, על מנת להזקק לבקשה לגופא. ב. בהתייחס לטענת החברה בכל הקשור לתיקון כתב התביעה, עמדת העיריה הינה, כי אם ביהמ"ש יסבור שאכן היה על העיריה להגיש כתב תביעה מתוקן, ובעקבות זאת תהיה רשאית החברה לתקן את הגנתה, מבכרת העיריה להותיר את כתב התביעה שכנגד המקורי בסכום הנקוב בו. 4. אין אני מוצא מקום לחזור על תוכן ההחלטות מ- 18.6.98 ומ- 6.10.98 (להלן: ההחלטות) והאמור בהן הינו חלק בלתי נפרד מהחלטתי זו. 5. לעניין הגשת כתב תביעה מתוקן - באופן פורמלי, אין לי אלא לחזור על האמור בהחלטות בענין זה. לאור עמדתה של העיריה, התביעה שכנגד תהיה על הסכום המקורי בלבד. יש לציין, כי אני לא רואה עין בעין עם ב"כ העיריה - כאילו העלאת הטיעון בנושא זה ע"י החברה אינו ראוי. מעת שהעיריה אינה מוכנה לתיקון כתב הגנה - הגם שטענותיה עימה - רשאית החברה לעמוד על זכויותיה הדיוניות. 6. לגופא, הבקשה לתיקון כתב ההגנה - דומני שדי באמור בהחלטות על מנת להבהיר כי אין מקום להעתר לבקשה זו. למעלה מהנצרך לציין, כי אין בבקשה על התצהיר התומך בה להצדיק בקשה המוגשת לאחר שנים כה רבות, ואף לאחר שנים מאז שהוחלף הייצוג. יתר על כן, אלמלא טעות טכנית בדבר הגשת הראיות, היינו מצויים בשלב שלאחר ההוכחות. גם בהתעלם מהאמור בתצהיר ב"כ העיריה, הרי עולה מהבקשה עצמה ומהחומר המצוי בפני ביהמ"ש, כי מדובר על עבודות שבוצעו עוד בשנות ה- 80' המוקדמות. אם אכן החברה היתה טוענת את הטענות שמבקשת עתה לטעון, יכולה היתה העיריה להערך בהתאם, ויתכן וגם עמדתה ביחס לעניינים האחרים, שנדונו והוסכם ביחס אליהם, היתה משתנה. אין באמור בתצהיר משום הסבר מדוע טענות עובדתיות שכאלו, שהיו ידועות לחברה ו/או לב"כ - לרבות הטיעון המשפטי הקשור אליהם, לא בא זכרם אלא רק עתה. 7. יתר על כן, לאור הודעת החברה בעניין המוסכמות והפלוגתאות, אנו מצויים למעשה בטענת הגנה, שהיא בגדר טענת "הודאה והדחה", דהיינו, שלכאורה הסכימה החברה בכל הקשור לעצם החיוב הנטען, אלא טוענת היא - שלאור הסכם שנכרת בינה לבין העיריה, היא פטורה מהחיוב כולו או חלקו. העתרות לבקשה - תוצאתה - שינוי בכל ההליך. יתר על כן, עצם תיקון כתב ההגנה, אין בו משום נימוק לחזרת החברה ממוסכמה שבא-כוחה טען לה - ולא בכדי. משצד, מסכים לטיעון עובדתי ומשפטי של הצד שכנגד, ובהתאם מתנהל הדיון - לא רשאי הוא - אלא במקרים יוצאי דופן - שמקרה זה אינו בכללם, לחזור בו מהסכמתו זו לאחר שנים רבות. לאור כל האמור, אני דוחה את הבקשה לתיקון כתב ההגנה, ואשר קבעתי בהחלטות יחול ביחס להמשך הדיון. 8. לא למותר להוסיף, כי תם משכבר קדם המשפט, ובנסיבות אלו, לא על נקלה ייעתר ביהמ"ש לתיקון כתבי טענות, ראה ע"א 40/87 נשר נ. אבוטבול ואח' פ"ד מג(4)49. בענייננו, אין כל טעם מיוחד למבוקש, וכן אין בנמצא הנדרש להעתרות לבקשה שכנגד, ראה ר"ע 330/85 אלבן נ. רבינטקס תעשיות בע"מ פ"ד לט(2)556. אין להתעלם ממועד הגשת כתב ההגנה המקורי, וכל "עוללות" הדיונים בתיק עד כה, שאין הדבר מוסיף להענות למבוקש - דבר, שלמעשה, יזקיק "פתיחת" ההליך מראשיתו. 9. לאור כל האמור, ובהתחשב בכך שהחברה מבקשת להביא ראיות לענין שנותר במחלוקת, אני מורה כדלקמן: א. החברה תגיש תצהירי עדות ראשית מטעמה עד ליום 1.2.99 - ואילו העיריה - עד ליום 1.3.99. ב. אם צד מבקש לזמן עד שאינו בשליטתו, יצרף - תוך המועד שנקבע להגשת תצהיריו - בקשה מתאימה. ג. לתצהירים יצורפו כל המסמכים שבדעת מי מהצדדים להסתמך עליהם וכל האמור יועבר במישרין בין ב"כ הצדדים ותוך המועדים שקבעתי. כתב הגנהתיקון כתב הגנהקדם משפטמסמכים