מהי אחיזה כשורה בשטר ?

גולת הכותרת של דיני המסמכים הסחירים הינה אחיזה שורה בשטר. בידי האוחז כשורה מתמקדים היתרונות המיוחדים של המסמך הסחיר, ובעיקר תכונת ה"היטהרות". בידיו השטר נקי מטענות הגנה של צדדים קודמים. פגם בזכות הקניין של צד קודם אינו תופס לגבי אוחז כשורה, בין אם הפגם מקורו בחיוב פגום, ובין אם הפגם מקורו בקניין פגום. סעיף 37 לפקודת השטרות קובע: "אלה זכויותיו וכוחו של אוחז שטר: (1) יכול הוא לתבוע על פי השטר בשם עצמו; (2) היה אוחז כשורה, הריהו אוחז השטר כשהוא נקי מכל פגם שבזכות קנינם של צדדים קודמים לו, וכל מכל טענות-הגנה אישיות גרידא שהיו להם ביום לבין עצמם, ויכול הוא לאכוף תשלומו על כל צד החב על פי השטר; (3) היה פגם בזכות קנינו, הרי אם סיחר את השטר לאוחז כשורה, רוכש אותו אוחז זכות קנין טובה ושלמה, ואם השיג פרעונו של השטר, מי שפרע לו כשורה, מופטר מן השטר הפטר כשר". סעיף 28(א) לפקודת השטרות קובע, בין היתר, כי אוחז כשורה הוא אוחז שנטל את השטר כשהוא שלם ותקין לפי מראהו. להלן פסיקה רלוונטית בנושא אחיזה כשורה בשטר: ע"א 293/64 משה הרט נ' יצחק הולנדר, פ"ד יח(4) 474; ARAB BANK V. ROSS (1952)1 ALL E. R. 709; ע"א 645/81 תעשיית הצפון בע"מ נ' ש. פרידמן ושות' (1975) בע"מ, פ"ד לו(3) 757, 759ז' ; ע"א 217/87 מרכז פרץ לרשתות (1971) בע"מ נ' בנק צפון אמריקה בע"מ, פ"ד מג(4) 613, 616ג') ; ע"א 4848/91 הכונס הרשמי בתפקידו כמפרק בנק צפון אמריקה בע"מ (בפירוק) נ' פורשה בע"מ, פ"ד נא(1) 874, 877ז'). שיקיםאוחז כשורהאחיזה בשטרשאלות משפטיותשטר