בקשה לעכב כניסה לתפקיד מנהל בית ספר

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה לעכב כניסה לתפקיד: .1זוהי בקשה למתן צו אשר יורה למשיבים מס' 1ו- 2, לעכב את כניסתו של המשיב מס'4, לתפקיד מנהל בי"ס חטיבת ביניים ממלכתית במסעדה, תפקיד לו נבחר עפ"י מכרז בהתאם להודעה מטעם המשיב מס' 2שמספרה נט// 1וכן להורות על בטלות הליכי המכרז האמור ולקבוע שהעותר זכה במכרז זה. .2העותר מורה במקצועו, ובינו לבין המשיב מס' 2מתקיימים יחסי עובד ומעביד. העותר הגיש מועמדות לתפקיד האמור, וגם המשיב מס'4, שניהם במסגרת המכרז שהוזכר. לטענת העותר, נפלו פגמים בבחירת המשיב מס' 4ושומא היה על המשיב מס'1, לבחור אותו חלף את הראשון. .3הבקשה נקבעה לדיון בפנינו ובמעמד הדיון הודיעו הצדדים שהם מסכימים להסמיך את ביה"ד לפסוק בבקשה לאור סיכומים בכתב שיגישו ומכלול כתבי בי-הדין, התצהירים ויתר המסמכים שהומצאו בתיק. הצדדים הסכימו שעד למתן הכרעה ע"י ביה"ד, לא ייעשה שינוי מבחינת איוש התפקיד נשוא המכרז כך שבזה ימשיך לשאת המשיב מס' 4כממלא מקום. .4להלן בתמצית עיקר טענות ב"כ המבקש בסיכומים בכתב שהגיש: (ייאמר כי בשלב הסיכומים כמו גם במעמד הדיון שבפנינו, חזר בו ב"כ המבקש ממספר טענות עובדתיות ומשפטיות שהועלו בבקשה ומובן שטענות אלה לא תאוזכרנה ותדונה להלן). א) המשיב מס'2, פרסם הודעה מס' נט/ 1על משרות ניהול פנויות בבתי ספר שונים, (להלן:נ"ההודעה"). בהתאם להודעה פירוט הכישורים הדרושים לכל משרה ומשרה, לרבות המשרה של ניהול ביה"ס חטיבת הביניים הממלכתית בכפר מסעדה (להלן:ב"המשרה"), מפורט בחוזר מנכ"ל מיוחד מיום ד' שבט תשמ"ח והוא המחייב (להלן:ו"חוזר המנכ"ל") וכן תיקונים בחוזרי מנכ"ל מט/ 7מיום 01/2/89, נב/ 7מיום 01/3/92ו- נו/.10 עוד נקבע כי בהעדר מועמדים העונים על דרישות המשרה כפי שפורסמו, ייחשבו כל המועמדים שאינם ממלאים אחר הדרישות שבס' 1ו- 2, כמי שעונים על דרישות המשרה ויוזמנו לראיון בפני ועדת היועצים. בנוסף, נקבע כי המלצה של ועדת היועצים על מועמד תותנה בקבלת התחייבות בכתב ממנו לפיה ישלים את החסר תוך שלוש שנים ממועד חתימתו של כתב ההתחייבות. ב) למשרה נשוא הבקשה הציגו מועמדות אך ורק המבקש והמשיב מס'.4 ג) אחת הדרישות למועמד למשרה בהתאם לחוזר המנכ"ל, הינה סיום הקורס האקדמי הדו שנתי להכשרת מנהלים, או סיום מגמת מנהל החינוך במסגרת הלימודים האוניברסיטאיים. המשיב מס'4, לא מקיים דרישה זו, בעוד שהמבקש עומד בכל הדרישות המופיעות בחוזר המנכ"ל ובתיקונים לו כפי שפורטו לעיל. מדובר בדרישה קוגנטית, יסודית ומקדמית, ומאחר והמבקש עונה עליה ועל כל יתר הדרישות, היה על המשיבים לפסול את מועמדותו של המשיב מס' 4ואף לא להזמינו לראיון ולאשר אך ורק את מועמדות המבקש. נוסח ההודעה יחד עם לשון חוזר המנכ"ל מחייבים פרשנות לפיה, מקום שבו קיים ולו מועמד אחד אשר עונה על כל הדרישות שבחוזר המנכ"ל, יש לפסול את כל יתר המועמדים אשר אינם עונים על כל התנאים והדרישות ואין אפילו לזמנם לראיון בפני ועדת היועצים. ד) עיון בפרוטוקול הועדה המייעצת, מעלה חשד ממשי כי הועדה הכשילה את המבקש על דרך יצירת אווירה מתוחה בינו לבין חבריה, הקניטה והרגיזה אותו בעוד שיצרה אווירה טובה בהרבה כלפי המשיב מס'.4 כך למשל, הועדה המייעצת נמנעה מלשאול את המשיב מס' 4ולו שאלה אחת שיש בה כדי ללמד על אישיותו ו/או כישוריו, וזאת למרות שמדובר בתפקיד שלגביו אישיותו של הנושא בו, חשובה ביותר. השאלות שהופנו למשיב מס' 4היו שאלות שניתן לקבל את התשובות עליהן מהחומר שהיה מצוי בפני הועדה ונראה שנשאלו רק כדי לצאת כדי חובה. לעומת זאת, חלק מחברי הועדה נקטו בתוקפנות כלפי המבקש, באופן שיצר מתח באווירה ועמות חזיתי וחריף בין חבריה לבין המבקש. דברים אלה יפים בעיקר לגבי מר ג'מיל שבעת שרואיין המבקש השתתף באופן פעיל ובעת שרואיין המשיב מס'4, לא נטל כל חלק. כל זאת, למרות שאותו מר ג'מיל השתתף בוועדה אך ורק כמשקיף בעל זכות לדעה מייעצת. בשלב ההצבעה, מר ג'מיל הביע דעתו ראשון והמליץ על המשיב מס'4, תוך שהוא מציין כי זה הצליח כממלא מקום במג'דל שמש וגם הצליח בתפקידו השנה. מפרוטוקול הועדה עולה, שהנימוק היחידי להעדפת המשיב מס' 4על פני המבקש הינו אותו נימוק שצויין ע"י מר ג'מיל וזאת בניגוד לאמור בהודעה באשר לכך שעצם העובדה שאחד המועמדים מכהן כממלא מקום במשרה המוצעת, אין בה כדי להעניק לו עדיפות על פני המועמדים האחרים. ה) מבחינה עניינית, המבקש עולה בכישוריו ובמידה שבה הוא עונה על הדרישות על המשיב מס' 4ולכן שומא היה על הועדה המייעצת להמליץ על בחירתו של הראשון. .5להלן בתמצית עיקר טענות ב"כ המשיבים מס' 1עד 3בסיכומים שמטעמו: א) אין לקבל את טענת המבקש הקשורה לנתון העובדתי לפיו המשיב מס' 4לא סיים קורס אקדמי להכשרת מנהלים או מגמת מנהל חינוך במסגרת לימודים אוניברסיטאיים שכן, חוזר המנכ"ל תוקן בחוזר מנכ"ל מט/ 7מיום 01/3/89, אשר קבע כי מועמד שלא עונה על אחת מהדרישות החלופיות האמורות יוכל לגשת למכרז ובלבד שיתחייב אם ייבחר, לסיים קורס זה תוך לא יאוחר משלוש שנים לאחר תחילת עבודתו כמנהל. ב) אין לקבל טענה מצד המבקש בדבר עדיפותו על המשיב מס' 4מבחינת נסיונו בהוראת תלמידים טיעוני טיפוח והוראה בחטיבת ביניים. ראשית, מדובר בדרישה שהיא בבחינת "רצוי" ולא בבחינת תנאי מקדמי וגם העותר עצמו אינו עונה על דרישה זו. ג) המשיב מס' 4מקיים אחר כל דרישות הסף כפי שנקבעו בחוזרי המנכ"ל למניהם ולטופס המכרז. ד) ועדת היועצים בודקת את התאמת המועמד מבחינת השכלתו, אישיותו והתכונות הדרושות למילוי המכרז, תוך לקיחה בחשבון של מכלול הגורמים הרלוונטיים. חברי הועדה המליצו פה אחד על המשיב מס' 4וזאת מתוך שיקולים ענייניים בלבד ולאחר שהתרשמו מהופעתו ומהופעת המבקש. הועדה אינה צריכה להמליץ על מועמד לאור מבחנים פורמליים של מספר תארים, הרמה והנסיון הקודם, אלא לאור מכלול שיקולים לרבות ההתרשמות הבלתי אמצעית של חברי הועדה. ה) לאור ההלכה הפסוקה, אין ביה"מש מחליף את שיקול דעתה של הרשות בשיקול דעתו שלו, אלא עליו לבחון את שיקול הדעת של הרשות, ולבדוק האם עומד הוא באמות המידה והמבחנים שנקבעו לעניין הפעלת שיקול הדעת של הרשות הציבורית שחייב להיות מופעל בהגינות, ביושר, מתוך שיקולים ענייניים בלבד ובסבירות. בנסיבות המקרה דנן, לא הצביע המבקש על קיומה של עילת התערבות אחת מבין אלה שנקבעו וגובשו בפסיקה. המבקש לא הצליח לסתור את חזקת כשרות פעולת המנהל. .6 להלן בתמצית עיקר טענות ב"כ המשיב מס' 4בסיכומים שמטעמו: א) המשיב מס'4, מחזיק בשורה ארוכה של תעודות שונות ותארים אקדמיים. ב) המשיב מס'4, התחיל בקורס להכשרת מנהלים, סיים שנה א' ונותרה לו שנה אחת לסיום הקורס. ג) המשיב מס'4, עמד בכל דרישות הסף של המכרז. .7 האם טעו המשיבים מס'1- 2בעצם זימון המשיב מס' 4לועדת היועצים: א) למען הסדר, להלן נוסחה המלא של ההודעה כהגדרתה לעיל: "אגף כח אדם בהוראה מודיע לע משרות ניהול פנויות של מנהלים בבתי-ספר יסודיים, בחטיבות ביניים ובבתי ספר מקיפים שש שנתיים לקראת שנת הלימודים תשנ"ט. חלק מהמשרות מיועדות לאיוש עוד בתשנ"ח. מן המועמדים נדרשים כישורים בתחומי ההשכלה הפדגוגית והאקדמית, הכשרה במינהל החינוך ומינהל כללי וותק בהוראה של חמש שנים. פירוט הכישורים פורסם בפירוט בחוזר מנכ"ל מיוחד ד' שבט התשמ"ח (פברואר 1988) "נוהל מינוי מנהלים במוסדות חינוך רשמיים" והוא המחייב תשומת הלב מופנית לתיקונים שפורסמו בחוזר המנהל הכללי מט/ 7מיום 01/2/89ס' 306חוזר נב/ 7מיום 01/3/92ס' 320וחוזר נו/ 10ס' .370 בהעדר מועמדים העונים על דרישות המשרה כפי שפורסמו, ייחשבו כל המועמדים שאינם ממלאים אחר הדרישות שבסעיפים 1ו- 2שבנספח 3לנוהל, למעט דרישות ההשכלה הפדגוגית, כמי שעונים על דרישות המשרה כפי שפורסמו בהודעה, ויחמנו לריאיון בפני ועדת היועצים. ,המלצה שלועדת היועצים על מועמד, תותנה בקבלת התחייבות בכתב מן המועמד שלפיה ישלים את החסר תוך שלוש שנים ממועד חתימתו על כתב ההתחייבות בחלק מהמשרות מכהנים ממלאי מקום עד סוף שנת לימודים זו. אין להם כל עדיפות או חזקה על המשרה". ב) סבורים אנו כי מלשון ההודעה עולה שסדר הדברים הינו כזה שראשית, יש לבדוק מהן הדרישות לכל משרה בהתאם לחוזר המנכ"ל והתקונים, ובמידה ואין כלל מועמדים שעונים על דרישות המשרה כפי שהן עולות מהללו, ניתן להזמין לראיון בפני וועדת היועצים את כל המועמדים. יש לבדוק, האם המשיב מס' 4אכן ענה על דרישות המשרה כפי שהן עולות מחוזר המנכ"ל יחד עם התקונים, שכן, אם התשובה לשאלה זו שלילית, אכן זימונו לועדת היועצים אינו עולה בקנה אחד עם לשון ההודעה. אכן, חוזר המנכ"ל קובע כדרישה מהותית, סיום קורס להכשרת מנהלים או מגמת מנהל חינוך במסגרת לימודים אוניברסיטאיים. יחד עם זאת, עיון בס' 306לתיקון לחוזר המנכ"ל האמור שנעשה בחוזר מנכ"ל מט/ 7מיום 01/3/89, מראה שנקבע כי "מועמד שאינו עונה על דרישה זו יוכל לגשת למכרז ובלבד שיתחייב, אם ייבחר לסיים את הקורס האקדמי הדו שנתי להכשרת מנהלים, לא יאוחר מ- 3שנים לאחר שהחל בעבודתו כמנהל, אם הוא לא יעמוד בהתחייבותו זו תופסק עבודתו". ג) מהאמור לעיל, עולה באופן חד משמעי, כי עצם העובדה שמועמד זה או אחר לא סיים את הקורס המדובר או השתתף במגמה שהוזכרה במסגרת לימודיו האוניברסיטאיים, אין בה כדי להביא לכך שיש לראות בו מי שאינו עונה על הדרישות המוצבות למועמד למשרה המדוברת, ובלבד שהתחייב לסיים את הקורס האמור בתוך התקופה שנקצבה. לשון אחרת, מקריאת מכלול המסמכים המחייבים בהקשר בו עסקינן, דהיינו, ההודעה, חוזר המנכ"ל והתיקונים, עולה המסקנה שהמשיבים מס' 1ו- 2לא טעו בכך שזמנו את המשיב מס' 4לועדת היועצים. .8האם נפל פגם בתפקוד ו/או שיקול דעת ועדת היועצים מסוג שמצדיק התערבותו של ביה"ד ואשר מקים סתירה לחזקת כשרות פעולות המנהל: א) עיון בפרוטוקול ועדת היועצים אינו מותיר מקום לספק באשר לעובדה שהשיחה בין חברי הועדה לבין המשיב מס'4, לבשה אופי נינוח ונעים בהרבה, מאשר זו שבינם לבין המבקש. יחד עם זאת, עצם העובדות אליהן הפנה המבקש בהקשר זה, לרבות העובדה שבראיון עמו השתתף באופן פעיל המפקח מר ג'מיל, או העובדה שאופי השאלות שהופנו אליו היה שונה מזה שהופנו אל המשיב מס'4, אין בהן, הן כשלעצמן, כדי להביא למסקנה הנחרצת שאליה מפנה ב"כ המבקש, והיא שמראש ננקטה גישה לא הוגנת, מפלה או נגועה במשוא פנים כלפי המבקש. זהו טבעם של דברים, שכאשר מתנהל ראיון, וקבוצה של מראיינים משוחחת עם מרואיין, מתפתחות אוירה או דינמיקה שלעתים אינן נעימות, כרוכות בוויכוח, בחילוקי דעות ובתחושת אי נוחות למי מבין הצדדים. ברם - האוירה האמורה אין בה בהכרח כדי להעיד על אותן נטיות או משוא פנים שלטענת המבקש היו קיימים כלפיו, ומכל מקום, לא זו ההתרשמות שעלתה בקרבנו למקרא הפרוטוקול. ב) המבקש טען שהופנו כלפיו שאלות בלתי רלוונטיות, שמטרתן הלכאורית היתה ברור נתונים בלתי מהותיים ושלעומת זאת, לא נשאל שאלות שיש בתשובות עליהן כדי ללמד על אישיותו או כשוריו שהם הם החשובים בקשר למשרה נשוא המכרז. אין בידינו לקבל גם טענה זו. ועדת היועצים הורכבה מאנשי מקצוע שאין טענה בדבר מיומנותם בכל הנוגע להכרעה מי מבין המועמדים מתאים יותר למשרה. אופי השאלות שנשאל מי מבין המועמדים, ומידת הרלוונטיות שלו לצורך הבחירה במועמד המתאים יותר, מצוי בתחום המומחיות והסמכות של חברי ועדת היועצים וכל עוד אין מדובר בשאלות שהינן ממש תלושות מהמטריה הרלוונטית (מה שאין כן בענייננו), או בשאלות שאסור היה לועדה לשאול, כמו למשל כאלה שחודרות שלא לצורך לפרטיותו של המרואיין וכד', (מה שאין כן בענייננו) הרי שנוכח ההלכה המושרשת בדבר אי התערבות בשיקול הדעת של הרשות המנהלית, לא יתערב ביה"ד בפעולות הועדה. ג) לא מצאנו גם פגם בעצם ואופי המעורבות של המפקח מר ג'מיל בראיונות עם המבקש והמשיב מס'4, וטענות המבקש בהקשר זה כפי שאוזכרו לעיל, מעידות, אמנם, על יסודיות בטיעוני ב"כ המבקש, אך אין להן על מה שתסמוכנה. ד) אשר לטענה לפיה ההנמקה היחידה לבחירת המשיב מס'4, היתה העובדה שהוא כבר מכהן בתפקיד נשוא המחלוקת ופסלותה של הנמקה זו, נוכח כלילת הערה בהודעה בדבר המכרז, לפיה לא תינתן עדיפות או חזקה על המשרה, למי שמכהנים כממלאי מקום במשרה בהווה - אכן, טענה זו, כשלעצמה, הינה טענה כבדת משקל. עוד אין להתעלם מכך, שבפרק ה"סיכום" שבפרוטוקול הועדה אין מפורטים נימוקים או הלכי רוח או שיקולים שהינחו את מי מבין חברי הועדה, אשר כולם פה אחד המליצו על המשיב מס' .4רק מפי המפקח מר ג'מיל נרשם "ממליץ על עדנאן, הצליח כממלא מקום במג'דל שמש וגם הצליח בתפקידו השנה", ומפי חבר הועדה מר מוחסן נרשם "ממליץ על עדנאן, הצליח מאוד". יחד עם זאת, נוכח העובדה שמטרת הראיון עם המועמדים למשרה הינה דווקא אותה התרשמות בלתי אמצעית של חברי ועדת היועצים מהמועמדים, והעובדה שניכר מהפרוטוקול שהתרשמותם מהמשיב מס' 4היתה טובה יותר, הרי שבהתחשב בחזקה בדבר כשרות פעולות המנהל, לא נראה שבנסיבות מקרה זה, די בטענתו האחרונה של המבקש כדי לסתור את החזקה האמורה. התרשמותנו החד משמעית מעיון בפרוטוקול לרבות חלק הסיכום המצומצם שלו, היתה שחברי הועדה התרשמו טוב יותר מהמשיב מס' 4מאשר מהמבקש, ועובדה זו ולצידה הצלחתו של המשיב מס' 4בשני תפקידים קודמים ביניהם המשרה נשוא המכרז (הצלחתו להבדיל מעצם העובדה שנשא בתפקיד זה), ואלו במצטבר הביאו את חברי הועדה להמליץ על המשיב מס' 4ולבכר אותו על המבקש. סבורים אנו, שמערכת שיקולים זו של הועדה היתה רלוונטית ומותרת גם נוכח כלילת הערה בהודעה שפורסמה בדבר אי מתן עדיפות למי שמכהנים בהווה במשרה ותוך שאנו שבים ומדגישים שיש להבדיל בין מתן עדיפות למועמד מכח עצם העובדה שהוא מכהן במשרה, לבין העדפתו בין היתר בשל כך, שהצליח במשרה זו ודומות לה. .9סיכומו של דבר, ומשדחינו את כל טענות המבקש, הרי שדין הבקשה להדחות. לאחר ששקלנו בדבר החלטנו לא לתת צו להוצאות. .10במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דיננו זה עליו להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת בתוך 30יום מיום קבלת עותק פסק הדין.דיני חינוךבית ספרמנהל בית ספר