בקשה לרישום ירושה בטאבו

איך מגישים בקשה לרישום ירושה בטאבו ? רישום ירושה יהיה על פי בקשה מאת מעוניין בדבר. הבקשה לרישום ירושה תוגש בלשכה שבה רשומים המקרקעין שלגביהם מבקשים את הרישום. לבקשה לרישום ירושה בטאבו יש לצרף את המסמכים הבאים: צו ירושה, צו קיום צוואה או צו הנהלת עזבון, מאת בית משפט, בית דין דתי או רשם לעניני ירושה מוסמך; נסח מרישום המקרקעין שלגביהם מבקשים את הרישום. רישום בטאבוירושה