בקשה לתיקון גבולות

כיצד מגישים בקשה לתיקון גבולות ? בקשה לתיקון רישום לא נכון של שטח או גבולות של מקרקעין לא מוסדרים תוגש למפקח על רישום מקרקעין באמצעות הרשם שבלשכתו רשומים המקרקעין. בבקשה יפורטו כל העובדות המשמשות יסוד לתיקון המבוקש ויצורפו אליה - (1) נסח מרישום המקרקעין; (2) תשריט המתאר את המקרקעין ואת התיקון המבוקש, שהוכן ונחתם בידי מודד כמשמעותו בפקודת המדידות, וכן בוקר ואושר ככשר לרישום בהתאם לתקנות המודדים, תשכ''ה-1965; (3) נסח מאושר מרישום המקרקעין בפנקסי מס רכוש וקרן פיצויים ובפנקסי הרשות המקומית שבתחומה נמצאים המקרקעין, או אישור מאת מנהל מס רכוש וקרן פיצויים וראש הרשות המקומית כי המקרקעין אינם רשומים בפנקסיהם; (4) רשימה המפרטת שמו של כל אדם, זולת המבקש, שיש לו זכות באותם מקרקעין וכן מענו של כל אדם כאמור; 5) רשימה המפרטת שמו של כל אדם שיש לו זכות במקרקעין הסמוכים, אם התיקון עלול להשפיע על זכויותיו, וכן מענו של כל אדם כאמור; (6) תצהיר לאימות העובדות שפורטו בכתב הבקשה והרשימות האמורות בפסקאות (4) ו-(5). קרקעותתיקון גבולות