דוגמא לזכרון דברים לרכישת דירה

דוגמא לזכרון דברים לרכישת דירה שנערך ונחתם ב בין המוכר: לבין הקונה: 1} הואיל והמוכר מצהיר שהינו בעל הזכויות בנכס בעיר-__רחוב והואיל והמוכר מעוניין למכור ולהעביר את זכויותיו בנכס לקונה ,והקונה מעוניין לרכוש מאת זכויותיו בנכס: המוכר מצהיר בזאת כי הנכס תקין וכל ליקוי מהותי הידוע למוכר הובא לידיעת הקונה. המוכר מתחייב בזאת כי הנכס נקי מכל שיעבוד , עיקול , חוב וכן כל תביעה שהיא מ/לצד שלישי כלשהוא לרבות שכנים הרובץ על הנכס למעט משכנתא לטובת בנק המוכר מצהיר כי ההצמדות לנכס הם(מוקף בעיגול): חניה\ מחסן\קרקע\היתרי בנייה ותואמים את תשריט הנכס בטאבו ובעירייה ורשומים על שמו של המוכר. בתמורה למילוי כל התחיבויותיו של המוכר והעברת הזכויות בדירה על שמו של הקונה ישלם הקונה למוכר סך של: במעמד חתימת הסכם זה ישלם הקונה למוכר מקדמה בסך של: ____ ש"ח ובמילים מסירת החזקה תעשה עד לתאריך : תנאי תשלום ומועדיהם יקבעו במעמד חתימת חוזה ע"י עורכי הדין ומוסכם בזאת כי הרכישה והסכם זה מותנים בתנאים הבאים : בקבלת משכנתא לטובת הרוכשים בבדיקת תיק הבניין של הנכס בעירייה. בבדיקת תשריט ונסח עדכני של הנכס במשרדי הטאבו הצדדים מסכימים להיפגש ולחתום על הסכם מפורט, המסדיר את כל פרטי ההתקשרות אצל עו"ד עד לתאריך הפר צד מן הצדדים את התחיבויותיו ע"פ זיכרון דברים זה ,ו/או מנע בהתנהגותו חתימת הסכם ,או לא עמד בתנאי מתנאי הסכם זה , ישלם לצד השני פיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך של 10% מערך הנכס המוסכם בהסכם זה. הערות: ולראיה באו הצדדים על החתום הקונה המוכרקניית דירהחוזה דירהמקרקעיןזכרון דבריםחוזה