הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית

סעיף 1 לחוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998 קובע: "לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות חוק זה." הזכות לקבל מידע, מעוגנת כיום בדין. מקורה של זכות זו בהיבט הפסיבי של זכות הטיעון. עוד טרם חקיקת חוק חופש המידע נקבע בפסיקה שלאזרח זכות לקבל לעיונו מסמכים אשר שימשו את הרשות לצורך קבלת החלטה בעניינו. כך, בבג"צ 4914/94 יעקב טרנר נ' מבקרת המדינה (פ"ד מט (3) 771), בפסק דינו של השופט גולדברג נקבע: "רק בהצגת המידע הרלוואנטי המלא (בכפוף לסייגים המחייבים את חסיונו), בפני מי שעלול להפגע מן החקירה, באה לידי ביטוי זכותו להציג באופן מושלם את עמדתו כנגד הראיות שנתקבלו, בפני הרשות הציבורית הדנה בעניינו, טרם שזו תכריע את הכף לחובתו. משנמנע מן הנפגע לקבל את כל חומר הראיות, הרי שבכך נפגמה זכותו לטעון, ואין עליו עוד להראות כי במקרה המיוחד גם הביא הדבר לעיוות דין. החשש (גם אם אינו מבוסס) כי נפלה שגגה מלפני הרשות בהחלטתה הפוגעת, מובנה בעצם העובדה כי זכות הטעון כנגד הראיות שנתקבלו לא עמדה לנפגע במלואה. יחד עם זאת, הזכות לקבלת מידע היא זכות יחסית. כך נקבע בפסיקה, וכך גם קובע חוק חופש המידע. החוק מגדיר את הנסיבות בהן יוטלו הגבלות על הזכות המוקנית בסעיף 1 לחוק. קיימים עניינים בהם לרשות אין מקום לשיקול דעת בשאלה אם למסור מידע, כפי שעולה מסעיף 9 (א) לחוק. עניינים אחרים נתונים לשיקול דעתה של הרשות הציבורית, עניינים אלה מנויים בסעיף 9 (ב) (4) לחוק, שזו לשונו: " רשות ציבורית אינה חייבת למסור מידע שהוא אחד מאלה: … 4) מידע בדבר דיונים פנימיים, תרשומות של התיעצויות פנימיות בין עובדי רשויות ציבוריות, חבריהן או יועציהן, או של דברים שנאמרו במסגרת תחקיר פנימי, וכן חוות דעת,טיוטה, עצה או המלצה, שניתנו לצורך קבלת החלטה, למעט התייעצויות הקבועות בדין;" קובע סעיף 10 לחוק חופש המידע: " שיקולי הרשות הציבורית בבואה לשקול סירוב למסור מידע לפי חוק זה, מכוח הוראות סעיף 8 ו - 9, תיתן הרשות הציבורית דעתה, בין היתר, לענינו של המבקש במידע, אם ציין זאת בבקשתו, וכן לעניין הציבורי שבגילוי המידע מטעמים של שמירה על בריאות הציבור או בטיחותו, או שמירה על איכות הסביבה." סעיף 17 (ד) שם, קובע: " על אף הוראות סעיף 9, רשאי בית המשפט להורות על מתן מידע מבוקש, כולו או חלקו ובתנאים שיקבע, אם לדעתו העניין הציבורי בגילוי המידע, עדיף וגובר על הטעם לדחיית הבקשה, ובלבד שגילוי המידע אינו אסור על פי דין." רשות ציבורית