הערה על אי התאמה תקנה 29

##מהי הערה על אי התאמה ? ## תקנה 29 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תש''ל-1969 קובעת כדלקמן: על פי בקשת הוועדה המקומית לתכנון ובניה ירשום הרשם הערה על אי התאמת בנין להיתר שנתנה הוועדה על פי הוראות חוק התכנון והבניה. רשם רשאי, על פי בקשת הוועדה המקומית או כל אדם המעוניין במקרקעין, להורות על מחיקת הערה שנרשמה כאמור לעיל אם שוכנע כי אין עוד הצדקה לקיום ההערה. רישום הערה על פי תקנה 29 מאפשר לוועדה המקומית לשמור את זכויותיה לפעולה נדרשת מכוח סמכותה לפי חוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965, מחד גיסא, ומאפשרת את הרישום של הנכס במצבו כבית משותף, מאידך גיסא. אי התאמה (חוק המכר)