הערה על רישום הקדש

מהי הערה על נכסי הקדש ציבורי ? אם נרשמו מקרקעין או חלק מסוים בהם כנכסי הקדש ציבורי בפנקס ההקדשות הציבוריים, כמשמעותם בחוק הנאמנות, התשל''ט-1979, יודיע על כך רשם ההקדשות לרשם, והרשם ירשום הערה בדבר קיומו של רישום כאמור. אם נמחק הקדש מפנקס ההקדשות הציבוריים, יודיע על כך רשם ההקדשות לרשם, והרשם יורה על מחיקת ההערה. רישום הערה או מחיקתה לפי תקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תש''ל-1969, פטורים מאגרת רישום.הקדש