הפרת חובת הנאמנות

פעולה שביצע נאמן בנכס - גם אם נעשתה תוך חריגה מתנאי הנאמנות או תוך חריגה מסמכותו כנאמן - היא בת תוקף (ע"א 3829/91 אבינועם וואלס נ' נחמה גת, פ"ד מח(1) 801, 814; ה"פ (י-ם) 4283/05 יוסף עמרם נ' עו"ד איתן צחי. חוק הנאמנות, תשל"ט-1979 דן בפעולות שנעשו תוך הפרת חובת הנאמנות, בסעיף 14: "פעולה שנעשתה בהפרת חובת הנאמנות והצד השלישי ידע או היה עליו לדעת על ההפרה, או שנעשתה ללא תמורה, רשאי בית המשפט לבטלה, ועל הצד השלישי יחולו אחריות וחובות כשל נאמן; ידיעה על קיום הנאמנות, אין בה לבד משם ידיעה על הפרת חובת הנאמנות". סעיף 14 קובע, כי פעולה שבוצעה תוך הפרת חובת הנאמנות ניתנת לביטול, אם נתמלא אחד משלושת התנאים הבאים: האחד, כי האדם השלישי ידע על הפרת חובת הנאמנות. השני, כי היה על האדם השלישי לדעת על הפרת חובת הנאמנות. השלישי, כי הפעולה בוצעה לא תמורה. בפרשת וואלס לעיל נמנע בית המשפט מביטול עסקת מכר מנאמן לצד שלישי, אף שזו נעשתה תוך הפרת חובת הנאמנות, לאחר שמצא כי הצד השלישי רכש את הנכס בתמורה ובתום לב. נאמנות