זכות קדימה רחוב משולב

רחוב משולב הגדרת רחוב משולב מוגדר בתקנה 1, "רחוב משולב" - דרך המיועדת למשחקי ילדים, להולכי רגל ולרכב ואשר בכניסה אליה הוצב תמרור המורה על רחוב משולב". זכות קדימה הגדרה - תקנה 1 - "מתן זכות קדימה" - אי המשכת הנסיעה או התחלתה כאשר על ידי כך עלול הנהג ברכב הנדרש לתת זכות קדימה לנוהגים ברכב אחר לאלצם לסטות מקו ניסעתם או לשנות את מהירות נסיעתם. המקרים בהם יש לתת זכות קדימה מוגדרים בתקנות 64 - רכב המתקרב או נכנס לצומת או דרך (א) לא הוצב תמרור המורה על מתן זכות קדימה בצומת או על עצירה לפני הצומת בכיוון הנסיעה של נוהג הרכב, יחולו הוראות אלה: (1) נתקרבו לצומת כמה כלי רכב מצדדים שונים, יתן נוהג רכב זכות הקדימה לכלי רכב הבאים מימין. (2) נוהג רכב המתקרב לצומת ועומד לפנות שמאלה או לפנות בפניית פרסה לשמאל יתן זכות קדימה לרכב הבא ממולו והנמצא בצומת או קרוב לצומת וזאת מבלי לגרוע מהאמור בפסיקה (1) (הדגשה שלי - א.ח) תקנה 65 קובעת כי: לא יכנס נוהג רכב לצמות או למפגש מסילת ברזל אלא אם ביכולתו לעבור ולהמשיך בנסיעתו ללא הפרעה, גם אם תמרור הכוונה (רמזור) מתיר כניסה לצומת או למפגע כאמור. קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא זכות קדימה רחוב משולב: זוהי תביעה ותביעה שכנגד בגין תאונת דרכים בין שני כלי רכב. לטענת התובע/הנתבע שכנגד 1 (להלן - "התובע") בעת שנסע בכביש ישר הגיחה הנתבעת 1 מצד שמאל, לא נתנה זכות קדימה לרכבו ופגעה בו בצדו השמאלי. בעקבות התאונה נגרם לו נזק בסך של 8,846 ₪. התובע 1 פנה לנתבעת מס' 2, חברת הביטוח של הנתבעת 1, ופוצה לטענתו בסך של 6,777 ₪, סכום המהווה רק חלק מהנזק שנגרם לו בפועל, ועל כן התביעה הינה לתשלום יתרת הנזק שקוזז בשל "רשלנות תורמת" וכן אי אישור ראש נזק של ירידת ערך. סך כל התביעה עומד על 2,569 ₪. לטענת הנתבעת 1 - תובעת שכנגד (להלן - "הנתבעת מס' 1") התאונה אירעה ברחוב של אבנים משתלבות, בו לטענתה חייב נהג לנהוג במהירות איטית. לטענתה התאונה אירעה בשל התנהגות התובע שנהג במהירות מופרזת ולא אפשר לנתבעת מס' 1 למנוע את התאונה, על כן אין לפצות את התובע בגין הנזקים שנגרמו לו. לטענתה נגרמו לה נזקים אותם היא דורשת, נזקי גוף, נזקים ישירים, ונזקים עקיפים. סך התביעה שכנגד שהגישה הנתבעת עומד על 16,500 ₪. לטענת הנתבעת מס' 2, מבטחת נתבעת מס' 1, המבוטחת שלה נסעה בכביש ישר ולה היתה זכות קדימה. לטענתה התובע הגיע עם רכבו מרח' צדדי והיה עליו לתת זכות קדימה לנתבעת מס' 1. לחילופין טוענת הנתבעת לרשלנות תורמת, לעניין הנזקים. כמו כן טוענת הנתבעת 2 כי פיצתה את התובע על כל נזקיו, וכי על פי בצדו של רכב התובע אין לאשר לו ירידת ערך. לטענתה החישוב של השמאי שנעשה מטעם התובע בטעות יסודו. לאחר שמיעת הצדדים ועיון במסמכים שהוצגו בפני הגעתי למסקנות כדלקמן: בדיון בפני העירה הנתבעת מס' 1 כשמדובר בכביש משולב בו אין תמרורים של תן זכות קדימה, אלא שכל אחד צריך להאט בהתאם לנוהלים של שכונת המגורים והרחוב המשולב. הנתבעת מס' 1, זנחה את הטענה כי מדובר בכביש ראשי מול כביש צדדי והסכימה כי האירוע אירע עקב יציאת הרכבים ממקומות שווים "שני הרחובות הר בן יאיר (מסלול נסיעתה של הנתבעת מס' 1 - שלי א.ח) והר ארדון (מסלול נסיעתו של התובע), ניהם בלי אופי זהה והדבר אומר שאופי תנועת הרכב בהם אמורה להיות זהה". סעיפי החוק הרלבנטים, תקנות התעבורה (להלן - "התקנות"). רחוב משולב הגדרת רחוב משולב מוגדר בתקנה 1, "רחוב משולב" - דרך המיועדת למשחקי ילדים, להולכי רגל ולרכב ואשר בכניסה אליה הוצב תמרור המורה על רחוב משולב". זכות קדימה הגדרה - תקנה 1 - "מתן זכות קדימה" - אי המשכת הנסיעה או התחלתה כאשר על ידי כך עלול הנהג ברכב הנדרש לתת זכות קדימה לנוהגים ברכב אחר לאלצם לסטות מקו ניסעתם או לשנות את מהירות נסיעתם. המקרים בהם יש לתת זכות קדימה מוגדרים בתקנות 64 - רכב המתקרב או נכנס לצומת או דרך (א) לא הוצב תמרור המורה על מתן זכות קדימה בצומת או על עצירה לפני הצומת בכיוון הנסיעה של נוהג הרכב, יחולו הוראות אלה: (1) נתקרבו לצומת כמה כלי רכב מצדדים שונים, יתן נוהג רכב זכות הקדימה לכלי רכב הבאים מימין. 2) נוהג רכב המתקרב לצומת ועומד לפנות שמאלה או לפנות בפניית פרסה לשמאל יתן זכות קדימה לרכב הבא ממולו והנמצא בצומת או קרוב לצומת וזאת מבלי לגרוע מהאמור בפסיקה (1) (הדגשה שלי - א.ח) תקנה 65 קובעת כי: לא יכנס נוהג רכב לצמות או למפגש מסילת ברזל אלא אם ביכולתו לעבור ולהמשיך בנסיעתו ללא הפרעה, גם אם תמרור הכוונה (רמזור) מתיר כניסה לצומת או למפגע כאמור. אין חולק שאם היה מדובר בצומת רגיל, היה על הנתבעת מס' 1 לתת זכות קדימה. האם כללים אלו אינם חלים גם על דרך משולבת, כטענת הנתבעת מס' 1? לדעתי, התשובה היא שלילית. להוכחת טענתה, הפנתה אותי הנתבעת לתקנה 31 (ב) "הנוהג ברכב ברחוב משולב יאפשר להולכי רגל ולילדים המשחקים בו פעילותם ולא ימשיך בנסיעה אלא אם כן הבטיח שנסיעתו לא תסכן אותם". אין להסיק מתקנה זו ותקנה 54 שצוטטה לעיל, כי הכללים הרגילים המצוינים בתקנה 64,65 העוסקים במתן זכות קדימה אינם חלים ברחוב משולב. אין טעם הגיוני שלא להחיל תקנות אלה וממילא אין הוראה חוקית המוציאה כללים אלה מכלל תחולה בכל הנוגע לרחוב משולב. מכל האמור לעיל, עולה כי מכיוון שאין חולק שהתובע היה מימין לנתבעת הרי שהנתבעת היתה חבה בחובת מתן זכות קדימה. לא ראיתי לנכון להיכנס לטענה כי הנתבעת החלה בחציית הצומת, ומשכך היתה על התובע החובה למתן זכות הקדימה, שכן לא הונחה בפני כל ראיה לטענה זו. האם ישנה רשלנות תורמת מצד התובע? תקנה 51 קובעת כי - לא ינהג אדם רכב אלא במהירות סבירה בהתחשב בכל הנסיבות ובתנאי הדרך והתנועה בה, באופן שיקיים בידו את השליטה המוחלטת הרכב. תקנה 52 קובעת כי - בכפוף (הדגשה שלי - א.ח) לאמור לתקנה 52 חייב נוהג רכב להאיט את מהירות הנסיעה, ובמידת הצורך אף לעצור את רכבו, בכל מקרה שבו צפויה סכנה לעוברי דרך או לרכוש, לרבות רכבו הוא, ובמיוחד במקרים אלה: (14) ברחוב משולב תקנה 54 (א) קובעת כי - לא ינהג אדם ברכב בדרך ובמהירות העולה על הקבוע לצידו בטבלה. תקנה 54 (ב) קובעת כי - על אף האמור בתקנת משנה (א), לא ינהג אדם ברחוב משולב במהירות העולה על 25 קמ"ש. בנסיבות העניין לאור האופי המיוחד של מקום האירוע, בו חבים הצדדים בחובת זהירות מיוחדת באזור זה, נראה כי אין לפטור את התובע באופן מוחלט מאחריות לתאונה למניעת הנזק. לו היה התובע מאט בטרם נכנס לצומת יכול היה לראות את הנתבעת מס' 1 ממרחק ולמנוע את הנזק שנגרם לו ולה בחלקו. על כן נראה שלא יהיה זה מופרך לקבוע רשלנות תורמת בגובה של 15% (הקרוב לדעת המבטחת של נתבעת 1), ועל כן אין הוא זכאי לתשלם כלשהו. \ירידת ערך בסך של 872 ₪ - מכיוון שקבעתי רשלנות תורמת בסך של 15% הרי שהתובע זכאי לסך של 740 ₪. התביעה שכנגד הנתבעת לא הגישה בפני כל חוות דעת שמאי מטעמה לעניין הנזקים שנגרמו לרכבה, להדגיש, לא התייחסתי לעניין נזקי הגוף אשר נגרמו לנתבעת מס' ולפיצויים באותם היא דורשת בגינם. פיצויים בגין נזקי גוף יש לתבוע בבית משפט רגיל ולא בבית משפט לתביעות קטנות. לאור כל האמור לעיל, אני מקבל את התביעה באופן חלקי, בכך שאני מחייב את הנתבעות 1 ו- 2 לשלם לתובע סך של 740 ₪. ודוחה את התביעה שכנגד מחוסר ראיות. זכות קדימהמשפט תעבורה