חידוש רישום מקרקעין

כיצד מגישים בקשה לחידוש רישום מקרקעין ? בקשה לחידוש רישום מקרקעין תוגש למפקח על רישום מקרקעין באמצעות הרשם שבלשכתו היו רשומים המקרקעין לפני שהושמד או טושטש הרישום. לבקשה לחידוש רישום מקרקעין יצורפו - (1) נסח מהרישום הקודם של המקרקעין, שטר-קנין, תעודת-רישום או כל מסמך אחר המעיד על הרישום של המקרקעין לפני שהושמד או טושטש; (2) רשימה המפרטת שמו של כל אדם שיש לו זכות באותם מקרקעין הטעונה רישום בפנקס, וכן מענו של כל אדם כאמור - במידה שהמען ידוע למבקש; (3) תצהיר לאימות המסמכים האמורים בפיסקה (1) והרשימה האמורה בפיסקה (2). רישום מקרקעיןמקרקעין