ימי פגרה בבית הדין לעבודה - מועד הגשת ערעור

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ימי פגרה בבית הדין לעבודה - מועד הגשת ערעור: .1לפנינו ערעור על גזר-דינו של בית-הדין האזורי בחיפה (השופטת א' קציר; תב"ע מד/-52-8). .2לפני תחילת הדיון העלה פרקליט המשיב טענה מקדמית והוא, כי הודעת הערעור הוגשה באיחור (זאת אומרת לאחר תום 45 הימים להגשת ערעור על פסק-דין בהליך פלילי), ולכן אין בפני בית-הדין ערעור כלל. טענת הפרקליט התבססה על כך, שפסק-הדין בבית-הדין האזורי ניתן ביום 6.7.1984במעמד הצדדים, והודעת הערעור נתקבלה בבית-דין זה ביום .26.8.1984 .3הפרקליטה אשר טענה למדינה השיבה, כי לא חל כל איחור בהגשת הערעור, וזאת לאור הוראותיו של סעיף 10(ג) לחוק הפרשנות, התשמ"א- 1981(להלן - חוק הפרשנות), אשר זו לשונו: "במניין ימי תקופה יבואו גם ימי מנוחה, פגרה או שבתון שעל-פי חיקוק, זולת אם הם הימים האחרונים שבתקופה". לגרסת הפרקליטה היתה המדינה רשאית להגיש את הערעור עד ל-.1.9.1984 .4בא-כוח המשיב לא חלק על הפירוש שניתן על-ידי המדינה לאותו סעיף בחוק הפרשנות, אלא טען, שלא הוכרזה פגרה בבתי-הדין לעבודה. .5נעלמו מעיני בא-כוחו של המשיב תקנות בית-הדין לעבודה (פגרת בית-הדין והטיפול בעניינים בימי הפגרה), התשמ"ד-1984, הקובעות בתקנה 1: "תקופת הפגרה בבית-הדין הארצי ובבתי-הדין האזוריים תהא מדי שנה מיום 16ביולי עד יום 31 באוגוסט". .6משלא חלק בא-כוח המשיב על הפירוש שניתן על-ידי המדינה ומשהותקנו תקנות המסדירות את עניין פגרת בתי-הדין לעבודה, דין טענתו המקדמית להידחות. .7נוסיף ונציין, כי אף לנו נראה הפירוש שניתן על-ידי בא-כוח המדינה לסעיף 10(ג) לחוק הפרשנות.המועד להגשת ערעוריםפגרהערעורבית הדין לעבודה