מה מכיל כתב תביעה ?

מהי רמת הפירוט הנדרשת בכתב התביעה ? דרישות הדין ביחס לתוכנו של כתב תביעה ורמת הפירוט שעליו לכלול, מוסדרות בתקנות סדר הדין האזרחי (להלן:"התקנות"), במספר הוראות. תקנה 9(5) לתקנות קובעת, כי על כתב תביעה לכלול, בין היתר, את הצגת העובדות העיקריות המהוות את עילת התובענה ואימתי נולדה. תקנה 71(א) לתקנות קובעת, בין היתר, כי כתב טענות יכיל את הרצאת העובדות המהותיות בלבד, שבעל הדין הסתמך עליהן בתביעתו, אך לא את הראיות הבאות להוכיח אותן. תקנה 78 לתקנות קובעת, בין היתר, כי מקום בו בעל דין טוען טענת מצג שווא, תרמית, זדון או השפעה בלתי הוגנת או כל טענה אחרת המזקיקה לפרטים, יפורשו הפרטים ותאריכיהם בכתב הטענות. הרציונאל הניצב בבסיס הוראות התקנות הנ"ל ברור. עילת התביעה צריכה להיות מתוארת באופן שלא יהא לנתבע ספק מפני מה עליו להתגונן, לעניין המעשים המיוחסים לו וסכומם הכספי (ראה בעניין זה גם: י' זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית), עמ' 135, וכן ע"א 3552/01, Banco Exterior (Suiza) SA נ' Akcyjna, פ"ד נט (4) 941, בסעיף 19 לפסק הדין).כתב תביעהמסמכיםשאלות משפטיות