מחיקת תביעה בהמלצת בית המשפט

בישיבה הופיע ב"כ התובעים על דעת ב"כ הנתבעים, והודיע לבית המשפט כי החליט לקבל את המלצת בית המשפט למחוק את התביעה, והודיע גם כי ב"כ הנתבעים הסכים לכך, אולם נחלקו ביניהם באשר להוצאות, כאשר התובעים ביקשו לפטור את התובעים מתשלום הוצאות, ואילו הנתבעים ביקשו לחייב את התובעים בהוצאותיהם ובשכ"ט עו"ד.  קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מחיקת תביעה בהמלצת בית המשפט: 1. המדובר בתביעה לפסק דין הצהרתי בגין שני הסכמי מכר הנוגעים לחלקות 4 ו- 25 בגוש 15580 אדמות כפר מג'אר.   2. בישיבה ביום 13/06/01 הופיע ב"כ התובעים על דעת ב"כ הנתבעים, והודיע לבית המשפט כי החליט לקבל את המלצת בית המשפט למחוק את התביעה, והודיע גם כי ב"כ הנתבעים הסכים לכך, אולם נחלקו ביניהם באשר להוצאות, כאשר התובעים ביקשו לפטור את התובעים מתשלום הוצאות, ואילו הנתבעים ביקשו לחייב את התובעים בהוצאותיהם ובשכ"ט עו"ד.   3. לאור המחלוקת הנ"ל, הוריתי לצדדים להגיש את סיכומיהם בעניין ההוצאות, ואכן שני הצדדים הגישו את סיכומיהם כדת וכדין.   4. אשר על כן ולאור המוסכים בין הצדדים, הנני מורה על מחיקת התביעה.   5. לעניין ההוצאות, לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, הנני קובע כדלקמן: א) תחילה הובא התיק לדיון בפני כב' השופט ס. ג'ראח. מעיון בפרוטוקול הדיון של ישיבות אלו עולה, כי בישיבה הראשונה ביום 06/11/97 הוחלט על פי הסכמת הצדדים להגיש כתבי טענות מתוקנים ולא ברור מדוע הוגשו כתבי טענות אלו, אף הצדדים לא התייחסו בסיכומיהם לישיבה זו, אולם עיון הפרוטוקול הישיבה השניה מיום 08/01/98 מתברר שהתיקון היה נחוץ כדי לצרף נתבעים נוספים. בישיבה ביום 08/01/98 התברר כי למרות שחלף המועד החוקי שהוקצב לב"כ התובעים לשם הגשת כתב תביעה מתוקן, לא הגישו וכתב התביעה המתוקן הוגש רק באותה ישיבה. לאור זאת, נדחתה הישיבה ליום 22/02/98 כדי לאפשר לב"כ הנתבעים להגיש כתב הגנה מתוקן וכן לאפשר לנתבעים החדשים להגיש כתב הגנה לתביעה המתוקנת, ולעניין הוצאות הנתבעים בגין ישיבה זו, קבע כב' השופט ג'ראח כי הוצאות אלו יישקלו בתום הדיון. בישיבה ביום 19/04/98 הופיעו ב"כ הצדדים, והתיק נדחה ליום 07/06/98, ומפרוטוקול הדיון של ישיבה זו לא ניתן להבין מה היה בישיבה זו. בישיבה ביום 07/06/98 טען ב"כ התובעים כי בכתב ההגנה המתוקן חזרו בהם הנתבעים מהודאה בעניין מהותי שהודו בה בכתב ההגנה המקורי, דבר אשר לטענתו אסור להם לעשותו. בעקבות טענה זו הורה כב' השופט ג'ראח לצדדים להגיש סיכומיהם בשאלה זו. בישיבה ביום 29/07/98 הורה כב' השופט ג'ראח לנתבעים להגיש תצהיר שיפרט בו מדוע הנתבעים חזרו בהם מההודאה בכתב ההגנה המקורי. בישיבה ביום 13/09/98 ובהסכמת הצדדים, נתן כב' השופט ג'ראח צו לגילוי מסמכים וכן למתן תשובות לשאלונים. בישיבה ביום 12/11/98 הורה כב' השופט ג'ראח לב"כ התובעים למסור עוד באותה ישיבה תשובותיו לשאלון ששלח לו ב"כ הנתבעים, ולאור טענת ב"כ הנתבעים כי הוא שוקל להגיש בקשת הבהרה לחלק מהתשובות, נדחה התיק לק.מ. ליום 06/12/98. ב) מאז הישיבה ביום 11/05/99 מתנהל התיק בפניי, ולהלן השתלשלות הישיבות שהתקיימו בפניי: בישיבה ביום 11/05/99 ולאור הצעתי, נתבקש ב"כ התובעים להמציא נסחי רישום היסטוריים לשתי החלקות הרלוונטיות, וכן המסמכים המקוריים של שתי העסקאות נשוא התיק הנוכחי, והישיבה נדחתה כדי לאפשר לצדדים לגבש את השאלות המוסכמות וכן את הפלוגתאות. בישיבה ביום 25/10/99, הצהיר ב"כ התובעים כי ברשותו המסמכים המקוריים בגין שתי העסקאות, בנוסף ועל פי בקשת בית המשפט נתבקש שוב לפנות לרשם המקרקעין וכן ללשכת ההסדר על מנת לנסות לאתר המסמכים הקשורים לרישום הבעלות בהסדר בעקבות הליכי ההסדר. בישיבה ביום 18/01/00 הצהיר ב"כ התובעים כי מסר את המסמכים המקוריים לב"כ הנתבעים וכי פעל על פי בקשת בית המשפט ופנה לרשם המקרקעין והמציא את הנסחים המקוריים של שתי החלקות ופנה גם ללשכת ההסדר, אולם הודיעו לו כי החומר מזמן המנדט לא נמצא וביקש צו להורות לגנזך המדינה להמציא לו מסמכי ההסדר באם ישנם ומבוקשו ניתן לו. לציין, כי ב"כ הנתבעים לא הופיע לישיבה זו, וב"כ התובעים לא דרש הוצאות בגין ישיבה זו. בישיבה ביום 05/06/00 הגיש ב"כ הנתבעים חוות דעת של מומחה מטעמו, באותה ישיבה ביקש ב"כ התובעים לתקן את התביעה לאור בדיקות שעשה, בעקבות זאת הוריתי לו להגיש בקשה לתיקון אשר תשלח ישירות לב"כ הנתבעים לתגובתו. בהחלטתי מיום 03/09/00 בתיק בשא 2089/00, דחיתי את הבקשה לתיקון התביעה תוך קביעה כי הוצאות הליך זה יישקלו בתום הדיון בתיק העיקרי. בישיבה ביום 23/10/00, התעוררה מחלוקת בין הצדדים באשר לשאלון ששלחו התובעים לנתבעים, באותה ישיבה דרש ב"כ הנתבעים הוצאות בגין בזבוז הישיבה של היום. בהחלטתי מאותו יום פסקתי לנתבעים הוצאות בגין ישיבה זו בסך - 1,000 ₪ + מע"מ והוריתי לתובעים להגיש בקשה למתן תשובות לשאלון. בהחלטתי מיום 12/11/00 בבקשה בשא 2963/00 דחיתי לתובעים את בקשתם למתן צו המחייב את הנתבעים להשיב על השאלון ששלחו להם וחייבתי אותם בגין הליך זה בסך - 1,500 ₪ + מע"מ כחוק, וקבעתי בהחלטתי כי בקשה זו נועדה כדי לבסס את התביעה של התובעים או לדוג אינפורמציה מאת הנתבעים והתרעתי על הנוהל הפסול הזה. בישיבה ביום 18/12/00 הצהיר ב"כ התובעים כי אינו מעוניין לחקור את המומחה מטעם הנתבעים וביקש לדחות הדיון כדי לשקול הצעת בית המשפט למחוק את התביעה. בישיבה ביום 13/06/00 הופיע ב"כ התובעים לבדו וביקש כאמור למחוק את התביעה, והעלה את המחלוקת בין הצדדים לעניין הוצאות הנתבעים.   6. לאחר שסקרתי באריכות את השתלשלות כל העניינים, נראה לי כי בנסיבות העניין מוצדק לפסוק לנתבעים הוצאותיהם בגין הליך פגום שיזמו התובעים ואשר בעקבותו גררו את הנתבעים לישיבות מרובות וכן להגשת סיכומים ותגובות לבקשות שונות. כבר בהחלטתי בבשא 2963/00 שהתייחסתי אליה לעיל, ציינתי במפורש כי יש להתריע על הנוהל הפסול על פיו מוגשים תביעות לאקוניות ולאחר מכן ובמהלך הדיונים מתחילים התובעים לברר את העובדות, וכך נהגו התובעים בעניין שלפנינו, לו טרחו התובעים ובדקו לעומק את כל המסמכים או שביררו את כל העובדות הנוגעות לרישומים בנסחי רישום הרלוונטיים, וודאי ובוודאי לא היו מזדרזים ומגישים תביעה כפי שהוגשה, ואם לא די בכך, הנתבעים נאלצו להמציא חוות דעת של מומחה המתייחסת להוספת מספר גוש וחלקה בשני המסמכים הנ"ל וכן להוספת שם של עד, חוות דעת זו עלתה לנתבעים כסף, ובעניין זה טענת ב"כ התובעים בסעיף 7 לסיכומיו כי לא היה כל מקום לבדוק את המסמכים על ידי מומחה מטעם הנתבעים מכיוון שהם אישרו בבית המשפט את התוספות שהיו בשני ההסכמים, טענה זו אין בידיי לקבלה. עיינתי היטב בפרוטוקולי הדיון, ולא מצאתי באף מקום שב"כ התובעים אישר את התוספות האלו. יחד עם זאת, נראה לי כי לא כל הישיבות שהתקיימו בתיק היו בעטיים של התובעים. סיכומו של דבר, שוכנעתי כי בנסיבות העניין כפי שהוכחו בפניי, מוצדק לפסוק לנתבעים הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין הליך זה כסכום גלובלי. עם זאת, לא נראה לי לפסוק לנתבעים שכ"ט עו"ד בגין כל ישיבה כפי שהם טענו בסיכומיהם.   7. אשר על כן ולאור כל האמור לעיל, הנני מורה על מחיקת התביעה ומחייב את התובעים לשלם לנתבעים הוצאות בסך 3,000 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 5,000 ₪ + מע"מ כחוק, סכומים אלו ישולמו תוך 60 יום מהיום, אחרת ישאו ריבית והפרשי הצמדה כחוק החל מהיום ועד לתשלום המלא בפועל, ולציין כי סכומים אלו הם מעבר לסכומים שנפסקו מקודם. מחיקת תביעה / הליך